Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 28

Szakmár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésére, ill. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseire Szakmár Község Önkormányzat (Továbbiakban: önkormányzat) 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya


1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire és az önkormányzat társulásban fenntartott intézményeire, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.


(2) A nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladatokat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásába meghatározottak, és e rendelet 3.2. számú mellékletében megjelölt kormányzati funkciók és szakfeladat szerint az önkormányzat szervezeti keretein belül látja el, úgy, mint a tervezett felújítási és felhalmozási feladatokat. (5.sz. melléklet)


 (3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.


 (4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok, kormányzati funkció szerinti bontásban hagyja jóvá.


II. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat 2014. évi költségvetése


2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi költségvetésének


Költségvetési bevételi főösszegét                           197 406 E Ft-ban,

Költségvetési kiadási főösszegét                            197 406 E Ft-ban,

állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint a hagyja jóvá.


3. §


(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:                                                

a) működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről        26 275 e Ft,

  amelyből

     aa) elkülönített állami pénzalapból,                                                 20 215 e Ft

     ab) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                  1 350 e Ft

     ac) helyi önkormányzattól                                                     ........... 4 710 e Ft

ae)központi költségvetés előirányzat-módosítási

          kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                  101 119 e Ft

  származik,

b) közhatalmi bevétel                                                                                        27 680 e Ft,

c) intézményi működési bevétel,                                                                          15 576 e Ft,

d) felhalmozási bevétel                                                                                         24 065 e Ft,

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                        0 e Ft,

f) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

   ellátására történő igénybevétele/                                                                          2 691 e Ft.


(2) Az önkormányzat 2014. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:


a) működési költségvetés                                                                                 169 000 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                     49 830 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                  9 555 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                         35 810 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       13 425 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                     3 500 e Ft

     af) finanszírozási célú kiadások:                                                          56 880 e Ft


b) felhalmozási költségvetés                                                                             28 406 e Ft

      ba) felújítások                                                                                  28 406 e Ft


(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

b) felújítások kiadásai felújításonként                                                    

       ba) DAOP-5.21/A-11-2011-0014                                             13 406 e Ft

bb)  Jeta pályázat hivatal  felújítása                                   15.000 e Ft,


 (4) A képviselő-testület 2014. évben olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé nem tervez.


(5) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.


(6) Az (1) - (2) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatok további részletezését a rendelet 2. 2/1;2/2;2/3 és 3. 3/1; 3/2; 3/3; 5. számú melléklete tartalmazza.4.§


  1. A költségvetés egyenlege működési/fejlesztési hiányt nem tartalmaz.


  1. Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással                           0 e Ft

b) külső finanszírozással                    2 691 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

                igénybevétele                                                                                           2 691 e Ft,

            aa) működési célú                                                                0 e Ft

            ab) felhalmozási célú                                                     2 691 e Ft

      b)  betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                       0 e Ft,

           ba) működési célú                                                                  0 e Ft

           bb) felhalmozási célú                                                             0 e Ft

     c) tartalék igénybe vétele                                                                                      0 e Ft.


A költségvetési hiány finanszírozásának módja

5.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a képviselő testület a költségvetést újratárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.


(2) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele.


(3)  A 5.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.


A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet felhasználás módja

6. §


(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 20 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.


(3)  A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.


(4) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.

7. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg


        a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 32 fő,

        b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 24 fő.


(3) Az engedélyezett létszám-előirányzat további részletezését 9. számú melléklet tartalmazza.


8. §


Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.


(2) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.


9. §


Az önkormányzat 2014. évi költségvetése többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


10. §


A közös fenntartású intézmények és feladatok költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait tájékoztató jelleggel, egymástól elkülönítetten,  4; 4/1;4/2;4/3; 4/4;4/5; 4/6; . számú melléklet tartalmazza.


11. §


A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a  7.  számú melléklet szerint hagyja jóvá.


12. §


Az önkormányzat 2014. évi költségvetése közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – nem tartalmaz.


13. §


Az önkormányzatnak a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető adósságkonszolidációs ügyletekből fennálló kötelezettsége 2.265.551 Ft

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok


14. §

A helyi önkormányzat önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján a az  önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal.


Részletszabályok

Előirányzatok megváltoztatása, felhasználása


15. §

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.


(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.


(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


16. § 

(1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, illetve háromnegyed éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 2.000 e Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


(4) A Képviselő- testület – hivatkozással az Mötv. 68. § (4) bekezdésére - az önkormányzat általános tartalékának terhére 2. 000. 000.- Ft összegig történő kötelezettségvállalás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
17. § 

A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.


18. §  

(1) A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott

a) személyi juttatási előirányzat

b) felhalmozási célú előirányzat

kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.


Költségvetés pénzmaradványa

19. §  


 A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.


Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendje


20. §  

Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.


21. §  

Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.


IV. FEJEZET

LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS


22. § 


(1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.


(3) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként köztisztviselőnként évi bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja.


(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál munkaviszonyban álló az 1992. évi XXXIII. tv. hatálya alá tartozó munkavállalók részére a cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként közalkalmazottanként évi bruttó 100.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja.


(5) A Képviselő-testület az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.


V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


23. § 

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről - a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.


Szakmár, 2014. február 6.                                  Tóth Jenő                                                Csefkóné Busa Andrea

                              polgármester                                                            jegyző

Záradék:

E rendelet 2014. február 27. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2014. február 27.                                                                                              Csefkóné Busa Andrea

                                                                                                          jegyző