Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017(V.26.) önkormányzati rendelete

Szakmár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 27

Szakmár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásáról, a végrehajtás tényszámai alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.


 1. Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót


321.831.180.-Ft teljesített bevétellel és

290.732.458.-Ft teljesített kiadással


      jóváhagyja az 1.sz. táblázatban foglaltaknak megfelelően. • a Szakmári Közös Hivatal vonatkozásában:


47.768.155.- Ft teljesített bevétellel

47.768.155.- Ft teljesített kiadással


jóváhagyja a 4.2.sz. táblázatban foglaltaknak megfelelően. • Szakmár Község Óvodája vonatkozásában:


23.280.794.-Ft teljesített bevétellel

23.280.794.-Ft teljesített kiadással


jóváhagyja a 4.1.sz. táblázatban foglaltaknak megfelelően.Az önkormányzat bevételei (e Ft):

                                                                 Önkormányzat          Közös Hivatal          Óvoda


B1-B2 Költségvetési támogatások:               187.216.695           837.997                             -

B3 Közhatalmi bevételek:                               52.724.411                       -                              -

B4-B6 Működési bevételek:                           23.795.684               2.601                   169.769

B5-B7 Felhalmozási bevételek:                       9.364.155                       -                              -  

B8 Finanszírozási bevételek:                          48.730.235       46.927.560              23.111.025

Bevételek összesen:                                     321.831.180      47.768.155              23.280.794
Az önkormányzat kiadásai (eFt):


                                                                 Önkormányzat     Közös Hivatal              Óvoda

Működési kiadások:

K1 Személyi juttatások:                                67.695.451           32.971.212                16.959.665    

K2 Munkáltatót terhelő járulékok:                12.768.282             9.172.914                 4.733.226

K3 Dologi kiadások:                                     54.074.831             5.624.029                 1.332.764

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                     6.497.392                        -                                -

K5 Egyéb működési célú kiadások                 8.969.726                        -                                 -     

Működési kiadások összesen:                    150.005.682          47.768.155                  23.025.655Felhalmozási kiadások:

K6 Beruházási kiadások:                              11.330.534                         -                      255.139

K7 Felújítások:                                             15.549.131                        -                                 -

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások:                  -                                 -                                -          

Felhalmozási kiadások összesen:                26.879.665                                               255.139Egyéb finanszírozás kiadásai

Finanszírozási kiadások összesen             113.847.111                         -                               -

Kiadások összesen:                                        290.732.458          47.768.155               223.280.794


jóváhagyja a tárgyévi bevételeit és kiadásait a 2-3-4-5 sz. mellékletek szerint.


 1. Az önkormányzat költségvetésében tervezett felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 3.4.sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.


 1. Az önkormányzat 2016. évi vagyonmérlegét a 7. sz. melléklet szerint jóváhagyja.


 1. Az önkormányzat Szakmár Község Önkormányzata és önkormányzati intézményei működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 2-4. sz. mellékletek szerint elfogadja.2. §.


 1. Az önkormányzat 2016. évi és előző évek gazdálkodásából származó pénzmaradvány összege:

 31.098.722.-Ft  


  Betétként / befektetési jegyként elhelyezett szabad pénzeszköz:                                   35.000.000 Ft


Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési pénzmaradványát a 8.sz melléklet szerint jóváhagyja.


 1. Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámának alakulását a 6. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.


 1. A 2016. évi tartalék összege – K513:                                                                    32.062.193.-Ft

3. §. 1. Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
 2. A rendelet kihirdetéséről – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.


Szakmár, 2017. május 25.


András Gábor                                                            Rab Petra

                        polgármester                                                        megbízott jegyző


Záradék:

E rendelet 2017. május 26. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2017. május 26.
                                                                                                          Rab Petra

                                                                                                    megbízott jegyző

Mellékletek