Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017(IV.25.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 04. 26


Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 29. §-a alapján a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


  1. §


(1) Szakmár község településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, a települési arculati kézikönyvének és a településképi rendeletének vagy azok módosításának (továbbiakban: dokumentumok) a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (továbbiakban: partnerekkel) történő egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) és jelen partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.

(2)    E rendelet alkalmazásában partnerek a település közigazgatási területén:

a) ingatlannal rendelkező személy,

b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

c) bejegyzett egyház és civil szervezet

(3)  Partneri egyeztetési határidők esetenként kerülnek meghatározásra, de a kormányrendelet adott eljárásra vonatkozó államigazgatási szervi vagy partneri egyeztetési időtartamánál rövidebb nem lehet.


  1. Partnerek tájékoztatási módja és eszközei


2. §


(1)A dokumentumokra Kormányrendeletben előírt egyeztetés során a polgármester az

értelmezéshez szükséges részletezettséggel elkészített dokumentumot

a) helyez el vagy – amennyiben a dokumentum terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé a teljes terjedelmű közzétételt – annak elérhetőségét közli a következő helyeken:

aa) Szakmár Község Önkormányzata hirdetőtábláján,

ab) önkormányzati híradóban, valamint

ac) a www.szakmar.hu honlapon.

b) lakossági fórumon ismerteti.

(2) A partnerségi egyeztetésben az 1. § (2) bekezdés szerinti partnerek közül azoknak a véleményét kell figyelembe venni, illetve megválaszolni, akik a dokumentum területi hatályán belül rendelkeznek ingatlannal, vagy telephellyel.

(3) A Partnerek a dokumentumok teljes körű elkészítése, vagy módosítása során a Kormányrendeletben foglalt, minimális tájékoztatási forma szerint vonandók be az egyeztetésbe.3. A partnerek által adott javaslat, vélemények megadásának módja és határideje,

továbbá nyilvántartásának módja


  1. §


(1)   Partneri véleményezés határidejét a polgármester állapítja meg a kormányrendeletben

foglaltak figyelembevételével.

(2)   Partnerek javaslataikat, véleményüket a megadott határidőn belül

a) írásban Szakmár Község Önkormányzata címére (6336 Szakmár, Bajcsy-Zs. u. 24.)    

    papíron, vagy elektronikusan az önkormányzat e-mail címére (szakmar@dunaktv.hu),

b) szóban az Önkormányzatnál (6336 Szakmár, Bajcsy-Zs. u. 24.) ügyfélfogadási időben      

    – amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni – tehetik meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti véleményeket hivatalos ügyiratként a dokumentumok között kell elhelyezni és az államigazgatási szervi véleményekkel azonos módon kell kezelni.

(4) A vélemények tisztázása érdekében polgármester a partnerekkel további egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(5) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során véleményt nem adott, vagy adott, de az egyeztető tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt, a továbbiakban kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni.

(6) El nem fogadott javaslatot önkormányzati döntéssel kell alátámasztani.4. Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések


  1. §


(1) Polgármester az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv és településképi rendelet közzétételéről az általános előírások szerint gondoskodik.  1. Záró rendelkezések


    5.   §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről – a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.

Szakmár, 2017. április 24.                       András Gábor                                                        Rab Petra

                        polgármester                                                  megbízott jegyző


Záradék:

E rendelet 2017. április 25. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2017. április 25.

                                                                                                      Rab Petra

                                                                                               megbízott jegyző