Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017(IX.28.) önkormányzati rendelete

Szakmár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 29

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-ának (1) – (4) bekezdésében foglaltak alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.21.) számú rendelet (a továbbiakban: R.) módosításával kapcsolatosan az alábbi rendeletet alkotja:


  1. §.


(1) A R. 2.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 2.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017.évi költségvetésének:


Költségvetési bevételi főösszegét                             341.882.620 Ft-ban,

Költségvetési kiadási főösszegét                              341.882.620 Ft-ban,

állapítja meg.”


(2) A R. 3.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


3. §

(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:                                                     

a) működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                     219.853.002 Ft,

  amelyből

     aa) elkülönített állami pénzalapból,                                                    51.730.911 Ft

     ab) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                           5.772.600 Ft

     ac) helyi önkormányzattól                                                                     6.578.000 Ft

    ad) felhalmozási célú támogatások                                                      46.978.316 Ft

ae)központi költségvetés előirányzat-módosítási

          kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                             108.133.675 Ft

    af) egyéb működési c.t.áh belül                                                                       389.500  Ft

  származik,

b) közhatalmi bevétel                                                                                                   56.666.847 Ft,

c) intézményi működési bevétel,                                                                          9.025.339 Ft,

d) felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                               24.776.670 Ft,

e) működési célú átvett pénzeszköz                                                                         732.040 Ft,

f) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

   ellátására történő igénybevétele/                                                                      31.098.722 Ft,

g) finanszírozási bevétel                                                                                                                0 Ft”


(3) A R. 3.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3.§ (2) Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:


a) működési költségvetés                                                                                     259.023.440 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                   61.500.616 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                               8.723.328 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                         39.173.885 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        6.334.500 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                 45.950.204 Ft

     af) finanszírozási célú kiadások:                                                       97.340.907 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                          82.859.180 Ft

      ba) felújítások                                                                                    20.149.582 Ft

      bb) beruházások                                                                                62.709.598 Ft


(3) A R. 3.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (3) A helyi önkormányzat nevében végzett

ba) felújítások kiadásai felújításonként                                                           

                baa)  Közfoglalkoztatási programok                                               3.385.674 Ft

                bab) JETA- tervkészítés                                                                       4.953.000 Ft

                bac) JETA-Óbánya diáktábor felújítása                                             11.810.908 Ft

                                        

          bb) beruházások

                bba) JETA-piactérpályázat                                                          14.989.059 Ft

                bbb) ASP-pályázat                                                                                3.300.000 Ft

                bbc) Közfoglalkoztatási programok                                                   11.403.772 Ft

                bbd) Üdülők:                                                                                    415.697 Ft

                bbe) Egyéb igazgatási tevékenységhez:                                               2.893.080 Ft

                bbf) Top-csapadékvíz pályázat:                                                               29.700.000 Ft

                bbg) Könyvtári szolgáltatás:                                                                        7.990 Ft       


(5) A R. 4.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„4.§. (3)  A belső finanszírozáson belül

         a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

                igénybevétele                                                                                        31.098.722 Ft

     b) betétként /befektetési jegyként elhelyezett forgatási célú szabad pénzeszköz:

                                                                                                                          35.000.000 Ft

     c) tartalék igénybe vétele                                                                                       42.743.297 Ft

2. §.


      A R. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1.sz. melléklete lép.

      A R. 2. sz. melléklete és azt alábontó 2.1; 2.2; melléklet helyébe e rendelet 2.sz. melléklete és az azt       alábontó 2.1; 2.2. sz. melléklet lép.

      A R. 3. sz. melléklete és azt alábontó 3.1; 3.2;3.3;3.4. sz. melléklet helyébe e rendelet 3.sz. melléklete és       az azt alábontó 3.1; 3.2;3.3;3.4. sz. melléklete lép.

A R. 4. sz. melléklete és azt alábontó 4.1; 4.2;4.3;.4.4; 4.5; 4.6; sz. melléklet helyébe e rendelet 4.sz. melléklete és az azt alábontó 4.1; 4.2;4.3;.4.4; 4.5; 4.6; sz. melléklete lép.

A R. 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5.sz. melléklete lép.

A R. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6.sz. melléklete lép.

      A R. 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7.sz. melléklete lép.

      A R. 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 8.sz. melléklete lép.

A R. 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 9.sz. melléklete lép.


Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.


Szakmár, 2017. szeptember 21.                            András Gábor                                                         Rab Petra

                              polgármester                                                  megbízott jegyző

Záradék:

E rendelet 2017. szeptember 28. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2017. szeptember 28.

                                                                                                         Rab Petra

                                                                                                    megbízott jegyző

Mellékletek