Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete

Szakmár Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 03. 01

Szakmár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseire Szakmár Község Önkormányzat (Továbbiakban: önkormányzat) 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire és az önkormányzat társulásban fenntartott intézményeire, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.


(2) A nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladatokat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásába meghatározottak, és e rendelet 4. számú mellékletében megjelölt szakfeladatrend szerint az önkormányzat szervezeti keretein belül látja el, úgy, mint a tervezett felújítási és felhalmozási feladatokat. (5.sz. melléklet)


 (3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.


 (4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.


II. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


Az önkormányzat 2013. évi költségvetése


2. §

(1) [1]A Képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi költségvetésének


Költségvetési bevételi főösszegét                           259.997 E Ft-ban,

Költségvetési kiadási főösszegét                           259.997 E Ft-ban,

állapítja meg.


  1. A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint a hagyja jóvá.

3. §


(1)[2] Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:                                              

a) működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről        131.956 e Ft,

  amelyből

     aa) elkülönített állami pénzalapból,                                               38.737 e Ft

     ab) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                3. 950 e Ft

     ac) helyi önkormányzattól                                                     ....     21. 650 e Ft

     ad) központi kezelésű előirányzatból                                                   900 e Ft

     ae) egyéb fejezeti előirányzatból                                                            57 eFt                            

af ) központi költségvetés előirányzat-módosítási

           kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                  66.662 e Ft

  származik,

b) közhatalmi bevétel                                                                                       30. 250 e Ft,

c) intézményi működési bevétel,                                                                          17. 090 e Ft,

d) felhalmozási bevétel                                                                                        62. 683 e Ft,

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                        0 e Ft,

f) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

   ellátására történő igénybevétele/                                                                        18.018 e Ft


(2)[3] Az önkormányzat 2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:


a) működési költségvetés                                                                                   192.253 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                     56.425 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                11.055 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                         49.822 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       21.752 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                   53.199 e Ft


b) felhalmozási költségvetés                                                                             67.744 e Ft

      ba) beruházások,                                                                             14.907 e Ft

      bb) felújítások                                                                                  32.855 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                       19.982 e Ft


(3)[4] A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházások kiadásai beruházásonként

aa)  Kazánprogram                                                                                  9.025 e Ft,

ab)  Start prg. nagy értékű eszközbeszerzés                                          3.169 e Ft,

ac)  Nissan vásárlás                                                                                2.713 e Ft,

b) felújítások kiadásai felújításonként

ba)  Napköziotthonos konyha külső felújítása                                           14. 961 e Ft,

bb)  Napköziotthonos konyha belső felújítása                                           14. 973 e Ft,

bc)  Útfelújítás/ Felsőerek                                                                      1.588 e Ft,

bd)  Buszmegálló felújítás                                                                      1.333 e Ft,”


 (4) A képviselő-testület 2013. évben olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé nem tervez.


(5) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.


(6) Az (1) - (2) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatok további részletezését a rendelet 2. 2/1 és 3. számú melléklete tartalmazza.


4.§


  1. A költségvetés egyenlege működési/fejlesztési hiányt nem tartalmaz.


  1. Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással           12 129 e Ft

b) külső finanszírozással                    0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

                igénybevétele                                                                                           12 129 e Ft,

            aa) működési célú                                                          9 999 e Ft

            ab) felhalmozási célú                                                     2 130 e Ft

      b)  betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                       0 e Ft,

           ba) működési célú                                                                  0 e Ft

           bb) felhalmozási célú                                                             0 e Ft

     c) tartalék igénybe vétele                                                                                      0 e Ft.


A költségvetési hiány finanszírozásának módja

5.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a képviselő testület a költségvetést újratárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.


(2) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele.


(3)  A 5.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.


A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet felhasználás módja

6. §


(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 20 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.


(3)  A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.


(4) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.

7. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg


        a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

        b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.


(2)[5] A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 32 fő.


(3) Az engedélyezett létszám-előirányzat további részletezését 4. számú melléklet tartalmazza.


8. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.


9. §

(1)[6] Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék      2.514 e Ft,

                                                                        a  céltartalék       19.872 e Ft.


(2) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.


10. §

Az önkormányzat 2013. évi költségvetése többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


11. §

A közös fenntartású intézmények és feladatok költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait tájékoztató jelleggel, egymástól elkülönítetten,  7 . számú melléklet tartalmazza.


12. §

A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a  8.  számú melléklet szerint hagyja jóvá.


13. §

Az önkormányzat 2013. évi költségvetése közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – nem tartalmaz.


14. §

Az önkormányzatnak a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.


III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok


15. §

A helyi önkormányzat önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján a az  önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal.


Részletszabályok

Előirányzatok megváltoztatása, felhasználása


16. §

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.


(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.


(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


17. § 

(1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, illetve háromnegyed éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 2.000 e Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


(4) A Képviselő- testület – hivatkozással az Mötv. 68. § (4) bekezdésére - az önkormányzat általános tartalékának terhére 2. 000. 000.- Ft összegig történő kötelezettségvállalás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.


18. § 

A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.


19. §  

(1) A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott

a) személyi juttatási előirányzat

b) felhalmozási célú előirányzat

kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.


Költségvetés pénzmaradványa

20. §  


 A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.


Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendje


21. §  

Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.


22. §  

Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.


IV. FEJEZET

LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS


23. § 


(1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.


(3) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként köztisztviselőnként évi bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja.


(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál munkaviszonyban álló az 1992. évi XXXIII. tv. hatálya alá tartozó munkavállalók részére a cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként közalkalmazottanként évi bruttó 100.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja.


(5) A Képviselő-testület az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.


V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


24. § 

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről  - a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.


Szakmár, 2013. február 21.

                               Tóth Jenő sk.                                           Csefkóné Busa Andrea sk.

                              polgármester                                                            jegyző

Záradék:

E rendelet 2013. február 28. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2013. február 28.

                                                                                              Csefkóné Busa Andrea sk.

                                                                                                          jegyző
[1]    Módosította a 9/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2013. 12.17-től.

[2]    Módosította a 9/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2013. 12.17-től.

[3]    Módosította a 9/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2013. 12.17-től.

[4]    Módosította a 9/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1.§ (4) bekezdése. Hatályos: 2013. 12.17-től.

[5]    Módosította a 9/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1.§ (5) bekezdése. Hatályos: 2013. 12.17-től.

[6]    Módosította a 9/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1.§ (6) bekezdése. Hatályos: 2013. 12.17-től.

Szerkesztés...