Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelete

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 16 - 2021. 09. 23

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelete

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Szakmár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel elrendelet veszélyhelyzetre - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire és az önkormányzat társulásban fenntartott intézményeire, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.

(2) A nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladatokat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásába meghatározottak, és e rendelet 3.1. és 3.2. számú mellékletében megjelölt kormányzati funkciók szerint az önkormányzat szervezeti keretein belül látja el, úgy, mint a tervezett felújítási és felhalmozási feladatokat. (3.4.sz. melléklet)

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok, kormányzati funkció szerinti bontásban hagyja jóvá.

II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi költségvetésének

Költségvetési bevételi főösszegét 309.115.540 Ft-ban,

Költségvetési kiadási főösszegét 309.115.540 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet szerint a hagyja jóvá.

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

 • a) működési célú támogatás államháztartáson belülről: 215.315.300 Ft amelyből
  • aa) önkormányzatok működési támogatása központi költségvetésből: 171.556.512 Ft
  • aa) ab) működési célú központosított előirányzatok: 15.500.000 Ft
  • ac) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból: 11.800.000 Ft
  • ad) elkülönített állami pénzalaptól: 5.343.941 Ft
  • ae) helyi önkormányzattól: 11.114.847 Ft
  • af) egyéb működési támogatásból: 0 Ft
  • ag) felhalmozási célú támogatások: 0 Ft származik,
 • b) közhatalmi bevétel: 17.380.000 Ft
 • c) intézményi működési bevétel: 16.670.244 Ft
 • d) intézményi felhalmozási bevételek: 0 Ft
 • e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 1.485.000 Ft
 • f) működési célú átvett pénzeszköz: 0 Ft
 • g) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő/ igénybevétele: 58.264.996 Ft

Bevételek összesen: 309.115.540 Ft

(2) Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

 • a) működési költségvetés
  • aa) személyi juttatások: 31.674.287 Ft
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.765.300 Ft
  • ac) dologi kiadások: 39.031.447 Ft
  • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.600.000 Ft
  • ae) egyéb működési célú kiadások: 22.128.986 Ft
  • af) finanszírozási célú kiadások: 159.110.725 Ft
 • b) felhalmozási költségvetés
  • ba) beruházások: 1.978.000 Ft
  • bb) felújítások: 45.826.795 Ft

  Kiadások összesen: 309.115.540 Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

 • a) beruházási kiadások
  • aa) informatikai eszköz beszerzése: 508.000 Ft
  • ab) egyéb tárgyi eszköz beszerzése: 1.470.000 Ft
 • b) felújítások kiadásai felújításonként
  • ba) ingatlanok felújítása: 45.826.795 Ft

(4) A képviselő-testület 2021. évben olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé nem tervez.

(5) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

(6) Az (1) - (2) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatok további részletezését a rendelet 2. 2/1;2/2;2/3 és 3. 3/1; 3/2; 3/3; 3/4; 5. számú melléklete tartalmazza.

4. § (1) A költségvetés egyenlege működési/fejlesztési hiányt nem tartalmaz.

(2) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

 • a) belső finanszírozással 71.772.982 Ft
 • b) külső finanszírozással 0 Ft

(3) A belső finanszírozáson belül

 • a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 58.264.996 Ft
  • aa) működési célú 6.862.261 Ft
  • ab) felhalmozási célú 51.402.735 Ft
 • b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 Ft
  • ba) működési célú 0 Ft
  • bb) felhalmozási célú 0 Ft
 • c) tartalék igénybe vétele 13.507.986 Ft.

A költségvetési hiány finanszírozásának módja

5. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a képviselő testület a költségvetést újratárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.

(2) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele.

(3) A 5. § (1)–(2) bekezdésében foglalt hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet felhasználás módja

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 20 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

 • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 13 fő,
 • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő.

(3) Az engedélyezett létszám-előirányzat további részletezését 9. számú melléklet tartalmazza.

8. § A pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

9. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetése többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A közös fenntartású intézmények és feladatok költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait tájékoztató jelleggel, egymástól elkülönítetten, 4; 4/1 (4.1.1, 4.1.2); 4/2 (4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5); számú melléklet tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetése közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – nem tartalmaz.

13. § Az önkormányzatnak a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető adósságkonszolidációs ügyletekből fennálló kötelezettsége 0 eFt.

III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

14. § A helyi önkormányzat önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal.

Részletszabályok

Előirányzatok megváltoztatása, felhasználása

15. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

16. § (1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, illetve háromnegyed éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 2.000.000,- Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(4) A Képviselő- testület – hivatkozással az Mötv. 68. § (4) bekezdésére - az önkormányzat tartalékának terhére 2.000.000,- Ft összegig történő kötelezettségvállalás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.

17. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott

 • a) személyi juttatási előirányzat
 • b) felhalmozási célú előirányzat
  kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.

Költségvetés pénzmaradványa

19. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.

Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendje

20. § Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

21. § Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.

IV. FEJEZET LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

22. § (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként köztisztviselőnként évi bruttó 300.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és SZHA-t is magába foglalja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál munkaviszonyban álló az 1992. évi XXXIII. tv. hatálya alá tartozó munkavállalók részére a cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként közalkalmazottanként évi bruttó 150.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és SZHA-t is magába foglalja.

(5) A Képviselő-testület az Mt. és a Kjt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottak vonatkozásában az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

(6) A képviselő-testület a Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2021. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg.

V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályát veszti 2024. december 31-én.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről - a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

Működési és fejleszétsi célú bevétel és kiadás előirányzatainak 2021. évi alakulását bemutató összevont mérlege

1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Eredeti előirányzatok

Bevételek

Kiadás

Megnevezés

Működési

Felhalmozási

Megnevezés

Működési

Felhalmozási

Önkormányztok működési célú költségvetési támogtásai

187056512

Személyi juttatások

31674287

Működési célú támogatások államházatartáson belülről

28258788

Munkaadót terhelő adók

4765300

Közhatalmi bevételek

15680000

1700000

Dologi kiadások

39031447

Intézményi működési bevételek összesen

16670244

Ellátottak pénzbeni juttatásai

4600000

Finanszírozási kiadás / Intézményi

159110725

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Egyéb működési célú kiadások

22128986

Működési bevételek összesen

247665544

Működési célú kiadások összesen

261310745

Felhalmozási célú támogatások

0

Beruházás

1978000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1485000

Felhalmozási bevételek

0

Felújítások

45826795

Előző évi pénzmaradvány igénybevégele

58264996

Felhalmozási célú bevételek összesen

61449996

Felhalmozási célú kiadások öszesen

47804795

Bevételek összesen

309115540

Kiadások összesen

309115540

2. melléklet

Szakmár Községi Önkormányzat

2021. évi bevételi előirányzatok

2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

89982828

B112

Köznevelési feladatainak támogatása

40118400

B113

Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása

38762314

B114

Kulturális feladatainak támogatása

2692970

B115

Működési célű központosított előírányzatok

15500000

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

B16

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

28258788

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

B25

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

B3

Közhatalmi bevételek

17380000

B4

Működési bevételek

16670244

B5

Felhalmozási bevételek

0

B6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

B7

Egyéb felhalmozási célú átvet pénzeszközök

1485000

B8

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

58264996

Bevételek összesen

309115540

Szakmár Község Önkormányzat

2021.évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatai

2.1. mellékelet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

B111

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

67008141

B111

Település - üzemeltetés

14559037

B111

Egyéb önkormányzati

8000000

B111

2018 . december havi bérkompenzáció

0

B111

Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása

415650

B111

Polgármesteri illetmény támogatása

0

B111

Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen

89982828

B112

Óvoda bértámogatása

35443200

B112

Óvoda működésének támogatása

4675200

B112

Köznevelési feladatok összesen

40118400

B113

Szociális étkeztetés

2123520

B113

Házi segítségnyújtás

2541000

B113

Falugondnoki vagy tanyagondnoki

4479000

B113

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

9151000

B113

Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása

9408960

B113

Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

10628486

B113

Intézmények kívüli szünidei étkeztetés

430348

B113

Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása

38762314

B114

Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás

2692970

B114

Kulturális feladatainak támogatása

2692970

B115

Működési célú központosítot előirányzatok - HIPA támogatás

15500000

B115

Működési célű központosított előírányzatok

15500000

B116

2017. évi elszámolás miatti pótigény

0

B116

Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

B16

Működési célú támogtás

0

B1605

Társadalombiztosítási Alaptól

11800000

B1606

Elkülönített állami pénzalapoktól

5343941

B1607

Helyi Önkormányzatoktól

11114847

B16

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

28258788

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

B25

Felhalmozási célú - eu források

0

B25

Munkaügyi támogatás felhalmozási

0

B25

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

Támogatások összesen

215315300

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi saját bevételek előirányzatai

2.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

B343

Vagyoni típusú adók /kommunális adó

1700000

B35107

Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó

15500000

B3541

Gépjárműadók

0

B35502

Egyéb szolgáltatási adók

0

B35

Termékek és szolgáltatások adói

17200000

B3603

Igazgatási szolgáltatási díj

0

B36111

Szabálysértési bírságok

0

B3616

Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság, talajterhelési adó/

180000

B36

Egyéb közhatalmi bevételek /igazgatási szolg díj, pótlék, bírság/

180000

B3

Közhatalmi bevételek

17380000

B402

Szállásdíj - Óbánya

4000000

B402

Szállásdíj- Harkány

300000

B402

Konyhai vendéglátás - vendég

0

B402

Konyhai vendéglátás - alkalmazott

0

B402

Konyha bérbeadás

0

B402

Művelődési ház bérleti díja

100000

B402

Piaci helypénz

150000

B402

Sírhely, ravatalozó használati díj

230000

B402

Egyéb szolgáltatások (lakások, egyéb helységeg bérleti díja)

596000

B402

Szolgáltatások ellenértéke

5376000

B403

Közvetített szolg bevétele áh kívülről

1182180

B403

Közvetített szolg bevétele áh belülről

150000

B403

Közvetített szolgáltatások

1332180

B404

Önkormányzati

360000

B404

Földek bérleti díja

1100000

B404

Vízmű-eszközhasználat

70000

B404

Tulajdonosi bevételek / bérleti díjak/

1530000

B405

Étkezés Óvoda

0

B405

Étkezés Iskola

0

B405

Szoc. étkezés

0

B405

Ellátási díjak

0

B406

Kiszámlázott áfa

901064

B407

Áfa visszatérítés

7510000

B4081

Kamatbevételek

1000

B4103

Költségek visszatérítése

0

B411

Egyéb működési bevételek

20000

B4

Működési bevételek

16670244

B5

Tárgyi eszköz értékesítése

0

B6

Egyéb működési c átvett pénzeszköz vállalkozástól

0

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése áh kívülről

1485000

B75

Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök

0

B813

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

58264996

Saját bevételek összesen

93800240

Összes bevétel

309115540

3. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi kiadási előirányzatok

3. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

20219603

K1103

Céljuttatás, projekt prémium

0

K1107

Béren kívüli juttatás

521740

K1109

Közlekedési költségtérítés

49440

K1113

Egyéb személyi juttatások

130000

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

20920783

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

9407629

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

1288000

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

57875

K12

Külső személyi juttatások

10753504

K1

Személyi juttatások

31674287

K21

Szociális hozzájárulási adó

4429969

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

K25

Táppénzhozzájárulás

200000

K27

Munkaadót terhelő szja

135331

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

4765300

K311

Szakmai anyagok

0

K312

Üzemeltetési anyagok/Irodaszer, hajtó, kenőanyagok, munka-védőruha, egyéb

6481761

K31

Készletbeszerzés

6481761

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

507731

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

209508

K32

Kommunikációs szolgáltatások

717239

K331

Közüzemi díjak

6554960

K332

Vásárolt élelmezés

0

K333

Bérleti és lízingdíj

28960

K334

Karbantartás kisjavítás

6762992

K3359

Egyéb közvetített szolgáltatások

1332180

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

648200

K3371

Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak

2990444

K3379

Egyéb szolgáltatások - hulladék, pénzügyi, egyéb

5525478

K33

Szolgáltatási kiadások

23843214

K341

Kiküldetések, propaganda

0

K342

Reklám, marketing

20000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

7545233

K352

Fizetendő áfa

0

K353

Egyéb kamatkiadások

0

K355

Egyéb dologi kiadások

424000

K35

Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/

7969233

K3

Dologi kiadások

39031447

K472

Intézményi ellátottak

0

K4824

Rászorultságtól függő kedvezmények

0

K4825

Települési támogatás

4600000

K483

Egyéb rendeletben megállapított juttatás

0

K48

Egyéb nem intézményi /RSZS, temetési, átmeneti/

4600000

K4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

4600000

K502

Elvonások és befizetések

0

K506

Egyéb működési c.t. áh belülre (Bursa, Társulások)

2700000

K512

Egyéb működési c.t áh kívülre /nonprofit szervezetek/

0

K512

Egyéb működési c.t áh kívülre /orvosok/

4800000

K512

Egyéb működési c.t áh kívülre /civil szervezetek/

1121000

K513

Tartalék

13507986

K5

Egyéb működési célú kiadások

22128986

K62

Ingatlanok beszerzése

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése

400000

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1157480

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

420520

K6

Beruházások

1978000

K71

Ingatlanok felújítása

36084091

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

9742704

K7

Felújítások

45826795

Költségvetési kiadások

150004815

K912

Befektetési Jegy

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6862261

K9151

Közös Hivatal

86799643

K9152

Óvoda

65448821

K915

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

152248464

K916

Pénzeszköz betétként elhelyezése

0

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

0

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai

159110725

Finanszírozási kiadások

159110725

Kiadások összesen:

309115540

Szakmár Község Önkormányzata

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

2021. évi előirányzata

3.1.számú melléklet

Adatok Ft

Kormányzati funkciók

Megnevezés

Létszám /fő/

K1 Személyi juttatások

K2 Járulékok

Eredeti ei

011130

Igazgatási feladatok

7

9457629

1525267

081071

Üdülői szolgáltatások

0

0

0

074031

Egészségügyi gondozás

1

6424759

1196365

107052

Házi segítségnyújtás

2

3536699

540716

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

1

3459751

537609

082092

Könyvtári szolgáltatás

1

3158435

490905

072311

Fogorvosi alapellátás

1

598000

83421

041233

Közfoglalkoztatás-Hosszú

3

1132846

85880

041237

Közfoglalkoztatás-Helyi

17

3906168

303137

066020

Város és községgazdálkodás

0

0

2000

Összesen

33

31674287

4765300

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi dologi kiadások előirányzatai kormányzati funkciónként

3.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Kormányzati funkció

Megnevezés

K31 Készletbeszerzés

K32 Kommunikációs szolgáltatások

K33 Szolgáltatási kiadások

K34 Kiküldetés/Reklám

K35 Különféle befizetések

Összesen

Eredeti ei

011130

Igazgatási feladatok

1084033

368399

4151952

8000

1890081

7502465

081071

Üdülői szolgáltatások

380316

67068

3634668

12000

884808

4978860

074031

Egészségügyi gondozás

15120

59304

292526

0

82080

449030

107052

Házi segítségnyújtás

0

27000

0

0

0

27000

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

870000

55044

247244

0

388632

1560920

082092

Könyvtári szolgáltatás

94488

80724

953064

0

263814

1392090

összesített

Közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

0

013320

Köztemető fenntartása

525192

0

991600

0

405204

1921996

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

103932

0

2213932

0

690612

3008476

064010

Közvilágítás

0

0

3204000

0

810000

4014000

066010

Zölderület kezelés

188976

0

1188976

0

372048

1750000

045160

Közút

51972

0

2033072

0

562962

2648006

066020

Város községgazdálkodás

330708

59700

1834088

0

593640

2818136

081030

Sportlétesítmények

37800

0

240996

0

70414

349210

091140

Óvoda működése

0

0

48000

0

0

48000

072111

Háziorvosi alapellátás

0

0

448200

0

121020

569220

072311

Fogorvosi alapellátás

0

0

5000

0

1350

6350

045150

Egyéb szállítmányozás

1299224

0

329216

0

427568

2056008

090615

Intézményi gyermekétkeztetés

0

0

16000

0

0

16000

107051

Szociális étkeztetés

0

0

6000

0

0

6000

104034

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

180

0

0

180

049010

Máshová nem sorolt gazdasági ügyek

0

0

4500

0

0

4500

107060

Egyéb szociális és természetbeni ellátások

1500000

0

0

0

405000

1905000

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2000000

2000000

Összesen

6481761

717239

23843214

20000

7969233

39031447

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi ellátottak pénzbeni juttatásai és egyéb működési kiadások előirányzatai

3.3 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

K47

Intézményi ellátottak /Bursa/

0

K48

Egyéb szociális támogatások

4600000

K4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

4600000

K502

Előző évi elszámolási különbözet

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (bursa, Társulások)

2700000

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /orvosok, nonprofit szervezetek/

5921000

K513

Tartalék

13507986

K5

Egyéb működési célú kiadások

22128986

Kormányzati funkció

Megnevezés

K4

K5

011130

Igazgatási feladatok

8507988

081071

Üdülői szolgáltatások

074031

Egészségügyi gondozás

107052

Házi segítségnyújtás

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

21000

082092

Könyvtári szolgáltatás

összesített

Közfoglalkoztatás

összesített

Étkeztetési feladatok

013320

Köztemető fenntartása

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

064010

Közvilágítás

066010

Zölderület kezelés

045160

Közút

066020

Város községgazdálkodás

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

4999998

081030

Sportlétesítmények

1000000

018010

Elszámolás a központi ktgvetéssel

018030

Finanszírozási műveletek

2800000

072390

Fogorvos finanszírozás

4800000

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

106020

Lakásfenntartási támogatások

107060

Egyéb szociális és természetbeni ellátások

4600000

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Összesen

4600000

22128986

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások előirányzatai

3.4 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

K62

Ingatlanok beszerzése

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése

400000

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1157480

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

420520

K6

Beruházások

1978000

K71

Ingatlanok felújítása

36084091

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

9742704

K7

Felújítások

45826795

K914

Áh belüli megelőlegezések visszafizetése

6862261

K9152

Óvoda

65448821

K9151

Közös Hivatal

86799643

K915

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

152248464

K916

Pénzeszköz betétként elhelyezése

0

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

0

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai

159110725

K9

Finanszírozási kiadások

159110725

Kormányzati funkció

Megnevezés

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások

K9 Finanszírozási kiadások

011130

Igazgatási feladatok

0

0

0

0

081071

Üdülői szolgáltatások

708000

0

0

0

074031

Egészségügyi gondozás

0

0

0

0

107052

Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

0

0

0

0

082092

Könyvtári szolgáltatás

0

0

0

0

összesített

Közfoglalkoztatás

0

0

0

0

összesített

Étkeztetési feladatok

0

0

0

0

013320

Köztemető fenntartása

0

0

0

0

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

0

0

0

0

064010

Közvilágítás

0

0

0

0

066010

Zölderület kezelés

0

0

0

0

045160

Közút

0

0

0

0

066020

Város községgazdálkodás

1270000

0

0

0

081030

Sportlétesítmények

0

0

0

0

018010

Elszámolás a központi ktgvetéssel

0

0

0

6862261

018030

Finanszírozási műveletek

0

0

0

152248464

072390

Fogorvos finanszírozás

0

0

0

0

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

45826795

0

0

Összesen:

1978000

45826795

0

159110725

4. melléklet

Szakmár Község Önkormányzat

2021. évi finanszírozott intéményeinek előírányzatai

Eredeti előirányzatok

4. számú melléklet

Adatok Ft-ban

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője

Személyi juttatások

43717922

Munkaadót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó

6717827

Dologi kiadások

24540693

Tartalék

0

Beruházások

1270000

Összesen:

76246442

Bevételek

Támogatás 11,32 fő

Bevételek

Kiadások

Hozzájárulás 11,32 fő

Szakmár

20759367

5000

29751378

8987011

Öregcsertő

12880510

3338235

19392241

3173496

Újtelek

6557351

1692906

10348068

2097811

Homokmégy

21779772

0

27312956

5533184

Összesen

61977000

5036141

86804643

19791502

Kiadások

Hivatal költsége

Jegyző költsége

Összesen

Szakmár

25035531

4715847

29751378

Öregcsertő

16466211

2926030

19392241

Újtelek

8858453

1489615

10348068

Homokmégy

22365306

4947650

27312956

Összesen

72725501

14079142

86804643

Lakosok számának alakulása

Szakmár

1241

Öregcsertő

770

Újtelek

392

Homokmégy

1302

Összesen

3705

A Jegyző költsége és a hivatal működésére kapott támogatás a lakosságszám arányában került megosztásra.

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője

2021. évi költségvetése

Létszám 16 fő

4.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

39918399

K1103

Céljuttatás, projektprémium

700000

K1106

Jubileumi jutalom

0

K1107

Béren kívüli juttatások

1695655

K1109

Közlekedési költségtérítés

353868

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

200000

K11

Személyi juttatások

42867922

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

850000

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

K12

Külső személyi juttatások

850000

K1

Személyi juttatások

43717922

K21

Szociális hozzájárulási adó

6461082

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

K27

Munkaadót terhelő szja

256745

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

6717827

K311

Szakmai anyagok

16692

K312

Élelmiszer

12285940

K312

Üzemeltetési anyagok-egyéb

1721936

K31

Készletbeszerzés

14024568

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

291492

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

67800

K32

Kommunikációs szolgáltatások

359292

K331

Közüzemi díjak

1409892

K333

Bérleti és lízingdíj

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

1950953

K335

Közvetítet szolgáltatások

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

K337

Egyéb szolgáltatások

1324687

K33

Szolgáltatási kiadások

4685532

K341

Kiküldetések, propaganda

0

K351

Működési áfa

3795250

K352

Fizetendő áfa

1671000

K355

Egyéb dologi kiadás

5051

K35

Egyéb dologi kiadás

5471301

K3

Dologi kiadások

24540693

K513

Tartalék

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1000000

K67

Beruházási áfa

270000

K6

Beruházások összesen

1270000

Költségvetési kiadások összesen

76246442

B16

Egyéb működési célú támogatások áh belül

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

3000000

B405

Ellátási díjak

5500000

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2295000

B407

Áfa visszatérítés

0

B408

Egyéb járó kamatok

0

B411

Egyéb működési bevételek

2621

B4

Működési bevételek

10797621

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

B816

Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás

61738821

Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés

3710000

B816

Intézményfinanszírozás összesen

65448821

Költségvetési bevételek összesen

76246442

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője

2021. évi költségvetése

Létszám 8 fő munkaviszony / 2 fő megbízási szerződés /1 fő csed-gyed

4.1.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat Kötelező

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

26916799

K1103

Céljuttatás, projektprémium

700000

K1106

Jubileumi jutalom

0

K1107

Béren kívüli juttatások

1043480

K1109

Közlekedési költségtérítés

205000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

100000

K11

Személyi juttatások

28965279

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

850000

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

K12

Külső személyi juttatások

850000

K1

Személyi juttatások

29815279

K21

Szociális hozzájárulási adó

4429237

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

K27

Munkaadót terhelő szja

157858

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

4587095

K311

Szakmai anyagok

16692

K312

Élelmiszer

0

K312

Üzemeltetési anyagok-egyéb

707876

K31

Készletbeszerzés

724568

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

50076

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

37800

K32

Kommunikációs szolgáltatások

87876

K331

Közüzemi díjak

757884

K333

Bérleti és lízingdíj

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

580874

K335

Közvetítet szolgáltatások

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

K337

Egyéb szolgáltatások

610712

K33

Szolgáltatási kiadások

1949470

K341

Kiküldetések, propaganda

0

K351

Működési áfa

711856

K352

Fizetendő áfa

0

K355

Egyéb dologi kiadás

2363

K35

Egyéb dologi kiadás

714219

K3

Dologi kiadások

3476133

K513

Tartalék

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1000000

K67

Beruházási áfa

270000

K6

Beruházások összesen

1270000

Költségvetési kiadások összesen

39148507

B16

Egyéb működési célú támogatások áh belül

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

B405

Ellátási díjak

0

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

B407

Áfa visszatérítés

0

B408

Egyéb járó kamatok

0

B411

Egyéb működési bevételek

1000

B4

Működési bevételek

1000

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

B816

Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás

39147507

Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés

0

B816

Intézményfinanszírozás összesen

39147507

Költségvetési bevételek összesen

39148507

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője

2021. évi elemi költségvetése

Létszám 5 fő

Étkeztetés

4.1.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat Megosztandó

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

13001600

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

K1106

Jubileumi jutalom

0

K1107

Béren kívüli juttatások

652175

K1109

Közlekedési költségtérítés

148868

K1113

Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai

100000

K11

Személyi juttatások

13902643

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

K12

Külső személyi juttatások

0

K1

Személyi juttatások

13902643

K21

Szociális hozzájárulási adó

2031845

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

K27

Munkaadót terhelő szja

98887

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

2130732

K311

Szakmai anyagok

0

K312

Élelmiszer

12285940

K312

Üzemeltetési anyagok-egyéb

1014060

K31

Készletbeszerzés

13300000

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

241416

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

30000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

271416

K331

Közüzemi díjak

652008

K333

Bérleti és lízingdíj

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

1370079

K335

Közvetített szolgáltatások

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

K337

Egyéb szolgáltatások

713975

K33

Szolgáltatási kiadások

2736062

K341

Kiküldetések, propaganda

0

K351

Működési áfa

3083394

K352

Fizetendő áfa

1671000

K355

Egyéb dologi kiadás

2688

K35

Egyéb dologi kiadás

4757082

K3

Dologi kiadások

21064560

K513

Tartalék

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

K67

Beruházási áfa

0

K6

Beruházások összesen

0

Költségvetési kiadások összesen

37097935

B16

Egyéb működési célú támogatások áh belül

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

3000000

B405

Ellátási díjak

5500000

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2295000

B407

Áfa visszatérítés

0

B408

Egyéb járó kamatok

0

B411

Egyéb működési bevételek

1621

B4

Működési bevételek

10796621

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

B816

Intézményfinanszírozás - Gyermekétkeztetés

20037446

Intézményfinanszírozás - Szociális étkeztetés

2123520

Intézményfinanszírozás - Szünidei étkeztetés

430348

Intézményfinanszírozás - saját kiegészítés

3710000

B816

Intézményfinanszírozás összesen

26301314

Költségvetési bevételek összesen

37097935

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi elemi költségvetése

Létszám: 18 fő

4.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

63719400

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

K1106

Jubileumi jutalom

570000

K1107

Béren kívüli juttatások

4956511

K1109

Közlekedési költségtérítés

710808

K11139

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

300000

K11

Személyi juttatások

70256719

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

K12

Külső személyi juttatások

0

K1

Személyi juttatások

70256719

K21

Szociális hozzájárulási adó

10025872

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

K27

Munkaadót terhelő szja

734709

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

10760581

K311

Szakmai anyagok

0

K312

Üzemeltetési anyagok

673076

K31

Készletbeszerzés

673076

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

1294799

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

466776

K32

Kommunikációs szolgáltatások

1761575

K331

Közüzemi díjak

853152

K333

Bérleti és lízingdíj

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

196856

K337

Egyéb szolgáltatások

1165278

K33

Szolgáltatási kiadások

2215286

K341

Kiküldetések, propaganda

208000

K351

Működési áfa

917406

K355

Egyéb dologi kiadás

12000

K35

Egyéb dologi kiadás

929406

K3

Dologi kiadások

5787343

Költségvetési kiadások összesen

86804643

B408

Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek

0

B411

Egyéb működési bevételek

5000

B816

Központi, irányítószervi támogatás

86799643

Költésgvetési bevételek összesen

86804643

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Szakmár

2021. évi elemi költségvetése

Létszám: 6 fő

4.2.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Hivatal

Étkeztetés

Köznevelés

Összesen

Eredeti előirányzatok

Kötelező 011130

Kötelező - felosztandó

Kötelező 011140

Eredeti előirányzat

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

15353400

840600

840600

17034600

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

K1106

Jubileumi jutalom

570000

570000

K1107

Béren kívüli juttatások

1565214

1565214

K1109

Közlekedési költségtérítés

333000

333000

K11139

Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai

100000

100000

K11

Személyi juttatások

17921614

840600

840600

19602814

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

K12

Külső személyi juttatások

0

0

K1

Személyi juttatások

17921614

840600

840600

19602814

K21

Szociális hozzájárulási adó

2487775

130293

130293

2748361

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

K27

Munkaadót terhelő szja

215974

215974

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

2703749

130293

130293

2964335

K311

Szakmai anyagok

0

0

K312

Üzemeltetési anyagok

314664

314664

K31

Készletbeszerzés

314664

314664

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

326614

326614

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

113388

113388

K32

Kommunikációs szolgáltatások

440002

440002

K331

Közüzemi díjak

500004

500004

K333

Bérleti és lízingdíj

0

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

78740

78740

K337

Egyéb szolgáltatások

560394

560394

K33

Szolgáltatási kiadások

1139138

1139138

K341

Kiküldetések, propaganda

168000

168000

K351

Működési áfa

394578

394578

K355

Egyéb dologi kiadás

12000

12000

K35

Egyéb dologi kiadás

406578

406578

K3

Dologi kiadások

2468382

0

0

2468382

Költségvetési kiadások összesen

23093745

970893

970893

25035531

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Öregcsertő

2021. évi elemi költségvetése

Létszám: 3 fő

4.2.2 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

12021000

K1103

Céljuttatás, projektpréium

0

K1106

Jubileumi jutalom

0

K1107

Béren kívüli juttatások

1043476

K1109

Közlekedési költségtérítés

152808

K11139

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

50000

K11

Személyi juttatások

13267284

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

K12

Külső személyi juttatások

0

K1

Személyi juttatások

13267284

K21

Szociális hozzájárulási adó

1874663

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

K27

Munkaadót terhelő szja

160064

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

2034727

K311

Szakmai anyagok

0

K312

Üzemeltetési anyagok

339516

K31

Készletbeszerzés

339516

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

137748

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

99996

K32

Kommunikációs szolgáltatások

237744

K331

Közüzemi díjak

88080

K333

Bérleti és lízingdíj

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

39372

K337

Egyéb szolgáltatások (biztosítással)

260552

K33

Szolgáltatási kiadások

388004

K341

Kiküldetések, propaganda

0

K351

Működési áfa

198936

K355

Egyéb dologi kiadás

0

K35

Egyéb dologi kiadás

198936

K3

Dologi kiadások

1164200

Költségvetési kiadások összesen

16466211

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Újtelek

2021. évi elemi költségvetése

Létszám: 2 fő

4.2.3. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

6308400

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

K1106

Jubileumi jutalom

0

K1107

Béren kívüli juttatások

521738

K1109

Közlekedési költségtérítés

80000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

50000

K11

Személyi juttatások

6960138

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

K12

Külső személyi juttatások

0

K1

Személyi juttatások

6960138

K21

Szociális hozzájárulási adó

988113

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

K27

Munkaadót terhelő szja

80740

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

1068853

K311

Szakmai anyagok

0

K312

Üzemeltetési anyagok

0

K31

Készletbeszerzés

0

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

186600

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

140004

K32

Kommunikációs szolgáltatások

326604

K331

Közüzemi díjak

265068

K333

Bérleti és lízingdíj

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

39372

K337

Egyéb szolgáltatások

63778

K33

Szolgáltatási kiadások

368218

K341

Kiküldetések, propaganda

0

K351

Működési áfa

134640

K355

Egyéb dologi kiadás

0

K35

Egyéb dologi kiadás

134640

K3

Dologi kiadások

829462

Költségvetési kiadások összesen

8858453

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Homokmégy

2021. évi elemi költségvetése

Létszám: 5 fő

4.2.4. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

17676000

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

K1106

Jubileumi jutalom

0

K1107

Béren kívüli juttatások

1304345

K1109

Közlekedési költségtérítés

95000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

50000

K11

Személyi juttatások

19125345

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

K12

Külső személyi juttatások

0

K1

Személyi juttatások

19125345

K21

Szociális hozzájárulási adó

2747530

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

K27

Munkaadót terhelő szja

195655

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

2943185

K311

Szakmai anyagok

K312

Üzemeltetési anyagok

K31

Készletbeszerzés

0

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

123624

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

0

K32

Kommunikációs szolgáltatások

123624

K331

Közüzemi díjak

0

K333

Bérleti és lízingdíj

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

39372

K337

Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjjal)

116776

K33

Szolgáltatási kiadások

156148

K341

Kiküldetések, propaganda

0

K351

Működési áfa

17004

K355

Egyéb dologi kiadás

0

K35

Egyéb dologi kiadás

17004

K3

Dologi kiadások

296776

Költségvetési kiadások összesen

22365306

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Jegyző

2021. évi elemi költségvetése

2 fő

4.2.5. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

10679400

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

K1106

Jubileumi jutalom

0

K1107

Béren kívüli juttatások

521738

K1109

Közlekedési költségtérítés

50000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

50000

K11

Személyi juttatások

11301138

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

K12

Külső személyi juttatások

0

K1

Személyi juttatások

11301138

K21

Szociális hozzájárulási adó

1667205

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

K27

Munkaadót terhelő szja

82276

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

1749481

K311

Szakmai anyagok

0

K312

Üzemeltetési anyagok

18896

K31

Készletbeszerzés

18896

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

520213

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

113388

K32

Kommunikációs szolgáltatások

633601

K331

Közüzemi díjak

0

K333

Bérleti és lízingdíj

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

0

K337

Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjjal)

163778

K33

Szolgáltatási kiadások

163778

K341

Kiküldetések, propaganda

40000

K351

Működési áfa

172248

K355

Egyéb dologi kiadás

0

K35

Egyéb dologi kiadás

172248

K3

Dologi kiadások

1028523

Költségvetési kiadások összesen

14079142

5. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi felhalmozási és pénzügyi befektetések

bevételeinek és kiadásainak mérlege

Pályázatok

5. számú melléklet

Adatok Ft-ban

Eredeti előirányzatok

Humán szolgáltatások fejlesztése a kalocsai térségben EFOP-1.5.3-16-2017-00002

Működési költségek

19836633

22040703

Felhalmozási költségek

2204070

Támogatás

22040703

22040703

Önerő

0

2018-ra támogatási előleg

12950000

3708961

2018-ra elszámolt költség

9241039

2019-ben kiutalt támogatás

82621

-6633521

2019-re elszámolt költségek

6716142

2020-ban kiutalt támogatás

8530894

2688965

2020-ban elszámolt költségek

5841929

ki nem utalt támogatás / el nem költött / várható támogatás

477188

241593

235595

Magyar Falu Program - Fogorvosi rendelő felújítása

Projekt költségvetése

26399401

26399401

2020-ban kiutalt támogatás

25913401

26399401

Önerő

486000

Magyar Falu Program - Művelődési ház felújítása

Projekt költségvetése

23364394

23364394

2020-ban kiutalt támogatás

18297161

23364394

Önerő

5067233

Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok

2020-ra tervezett kiadás

0

0

2020-ban kiutalt támogatás

4999998

4999998

Önerő

0

6. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2021. évi 3 éves pénzügyi terve

Működési bevételek és kiadások

6. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Eredeti előirányzatok

Megnevezés

2021

2022

2023

2024

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek

16670244

17170351

17685462

18216026

Közhatalmi bevételek

17380000

17901400

18438442

18991595

Önk. működési c. költségvetési támogatása

187056512

192668207

198448254

204401701

Műk. c. támogatásértékű bevételek

28258788

29106552

29979748

30879141

Működési célú bevét. összesen:

249365544

256846510

264551906

272488463

Személyi juttatások

31674287

32624516

33603251

34611349

Munkaadókat terhelő járulékok

4765300

4908259

5055507

5207172

Dologi kiadások

39031447

40202390

41408462

42650716

Ellátottak pénzbeni juttatásai

4600000

4738000

4880140

5026544

Finanszírozási kiadások

159110725

163884047

168800568

173864585

Műk. célú támogatások áh kív.

22128986

10489298

10803978

11128097

Működési célú kiadások összesen:

261310745

256846510

264551906

272488463

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Pénzmaradvány igénybevétele

58264996

0

0

0

Felhalmozási célú támogatás/átvett pénzeszköz/bevétel

1485000

0

0

0

Felhalm. célú bevételek összesen

59749996

0

0

0

Beruházások

1978000

0

0

0

Felújítások (ÁFA-val)

45826795

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

47804795

0

0

0

Önkormányzat bevételei összesen

309115540

256846510

264551906

272488463

Önkormányzat kiadásai összesen

309115540

256846510

264551906

272488463

7. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

2021 évi előirányzat felhasználási ütemterve

7. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Eredeti előirányzatok

Bevételek

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

1. Intézményi működési bevételek

1389187

1389187

1389187

1389187

1389187

1389187

1389187

1389187

1389187

1389187

1389187

1389187

16670244

2. Közhatalmi bevételek

13066667

13066667

13066667

13066667

13066667

13066667

13066667

13066667

13066667

13066667

13066667

13066663

15680000

3. Önkormányztok működési célú költségvetési támogtásai

15588043

15588043

15588043

15588043

15588043

15588043

15588043

15588043

15588043

15588043

15588043

15588039

187056512

4. Működési célú támogatások államházt kívülről, átvettt pénzeszközök

2354899

2354899

2354899

2354899

2354899

2354899

2354899

2354899

2354899

2354899

2354899

2354899

28258788

5. Felhalmozási bevételek

5120833

5120833

5120833

5120833

5120833

5120833

5120833

5120833

5120833

5120833

5120833

5120833

61449996

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

37519629

37519629

37519629

37519629

37519629

37519629

37519629

37519629

37519629

37519629

37519629

37519621

309115540

Kiadások

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

1. Személyi juttatások

2639524

2639524

2639524

2639524

2639524

2639524

2639524

2639524

2639524

2639524

2639524

2639523

31674287

2. Munkaadókat terhelő járulékok

397108

397108

397108

397108

397108

397108

397108

397108

397108

397108

397108

397112

4765300

3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

3252620

3252620

3252620

3252620

3252620

3252620

3252620

3252620

3252620

3252620

3252620

3252627

39031447

4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

383333

383333

383333

383333

383333

383333

383333

383333

383333

383333

383333

383337

4600000

5. Finanszírozási kiadások

13259227

13259227

13259227

13259227

13259227

13259227

13259227

13259227

13259227

13259227

13259227

13259228

159110725

6. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

1844082

1844082

1844082

1844082

1844082

1844082

1844082

1844082

1844082

1844082

1844082

1844084

22128986

7. Beruházási és Felújítási kiadások (ÁFA-val)

3983733

3983733

3983733

3983733

3983733

3983733

3983733

3983733

3983733

3983733

3983733

3983732

47804795

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

25759627

25759627

25759627

25759627

25759627

25759627

25759627

25759627

25759627

25759627

25759627

25759643

309115540

8. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi adósságot keletkezetető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

8. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Sor szám

Tárgyév

I. év

II. év

III. év

Átengedett közhatalmi bevételek

1

0

0

0

0

Helyi adók, adó jellegű bevételek

2

17200000

17716000

18247480

18794904

Díjak, pótlékok, bírságok

3

180000

185400

190962

196691

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

4

16670244

17170351

17685462

18216026

Saját bevételek ( 01-04)

5

34050244

35071751

36123904

37207621

Saját bevételek 50%-a

6

17025122

17535876

18061952

18603810

Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( 08 )

7

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

8

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

9

Fizetési kötelezettség összesen ( 07+09)

10

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (06-10)

11

17025122

17535876

18061952

18603810

9. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi engedélyezett létszámadatok

9. számú melléklet

Adatok: Fő

Megnevezés

Létszám / fő

Igazgatási feladatok

7

- Polgármester

1

- Képviselők

6

Üdülői szolgáltatások

0

Egészségügyi gondozás

1

Házi segítségnyújtás

1

Házi segítségnyújtás - megbízási szerződéssel

1

Tanyagondnoki szolgáltatás

1

Könyvtári szolgáltatás

1

Közfoglalkoztatás

20

Fogorvosi alapellátás - megbízási szerződéssel

1

Közös Hivatal

18

- Jegyző

2

- Szakmár

5

- Öregcsertő

3

- Újtelek

2

- Homokmégy

5

CSED/GYES/GYED

1

Óvoda

16

- Óvoda vezető

1

- Óvoda pedagógus

3

- Óvodai segítők

4

- Óvodai megbízási szerződéssel

2

- Óvoda Csed/Gyed

1

- Étkeztetési feladatok

5

Összesen

66

10. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

10. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Rovatok

Kiemelt előirányzatok megnevezése

Eredeti előirányzatok

Feladatok megbontása

Kötelező

Önkéntvállalt

Államigazgatási

Összesen

B1

Működési célú támogatások áh belülről

215315300

0

0

215315300

B2

Felhalmozási célú támogatások áh belülről

0

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

17380000

0

0

17380000

B4

Működési bevételek

16670244

0

0

16670244

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1485000

0

0

1485000

B8

Finanszírozási bevételek

58264996

0

0

58264996

B

Bevételek összesen:

309115540

0

0

309115540

Összesen

309115540

K1

Személyi juttatások

31674287

0

0

31674287

K2

Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4765300

0

0

4765300

K3

Dologi kiadások

39031447

0

0

39031447

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4600000

0

0

4600000

K5

Egyéb működési célú kiadások

19928986

1000000

1200000

22128986

K6

Beruházások

1978000

0

0

1978000

K7

Felújítások

45826795

0

0

45826795

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

159110725

0

0

159110725

K

Kiadások összesen:

306915540

1000000

1200000

309115540

Összesen

309115540