Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018(VI.28..) önkormányzati rendelete

Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 29

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-ának (1) – (4) bekezdésében foglaltak alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.22.) számú rendelet (a továbbiakban: R.) módosításával kapcsolatosan az alábbi rendeletet alkotja:


  1. §.


(1) A R. 2.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 2.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi költségvetésének:


Költségvetési bevételi főösszegét                             445.165.211 Ft-ban,

Költségvetési kiadási főösszegét                             445.165.211 Ft-ban,

állapítja meg.”


(2) A R. 3.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


3. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:                                                     

a) működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                     314.381.228 Ft,

  amelyből

     aa) elkülönített állami pénzalapból,                                                    37.899.997 Ft

     ab) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                           8.496.400 Ft

     ac) helyi önkormányzattól                                                                    9.080.173 Ft

    ad) felhalmozási célú támogatások                                                    130.303.641 Ft

ae)központi költségvetés előirányzat-módosítási

          kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                             112.625.087 Ft

    af) egyéb működési c.t.áh belül                                                                   15.975.930 Ft

  származik,

b) közhatalmi bevétel                                                                                                   43.236.308 Ft,

c) intézményi működési bevétel,                                                                        12.618.083 Ft,

d) felhalmozási bevétel                                                                                         5.400.000 Ft,

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                               15.208.264 Ft,

f) működési célú átvett pénzeszköz                                                                         100.000 Ft,

g) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

   ellátására történő igénybevétele/                                                                      54.221.328 Ft,

h) finanszírozási bevétel                                                                                                                 0 Ft”


(3) A R. 3.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3.§ (2) Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:


a) működési költségvetés                                                                                    270.255.924 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                   54.466.221 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                               8.320.455 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                        43.162.551 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       4.772.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                56.020.921 Ft

     af) finanszírozási célú kiadások:                                                       103.513.776 Ft


b) felhalmozási költségvetés                                                                                          174.909.287 Ft

      ba) felújítások                                                                                    102.401.181 Ft

      bb) beruházások                                                                                  72.508.106 Ft


(3) A R. 3.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (3) A helyi önkormányzat nevében végzett

ba) felújítások kiadásai felújításonként                                                           

                baa) Top Energetika                                                                        75.529.208 Ft

                bab) EFOP-Humán                                                                               1.102.035 Ft

                bac) Konyha-lakodalmas ház felújítás                                                  1.600.000 Ft

                bad) JETA-Óbánya                                                                              18.996.995 Ft

                bae)Közfoglalkoztatási program – Helyi                                              5.172.943 Ft

                                 

          bb) beruházások

                bba) TOP Iparterület                                                                                43.757.220 Ft

                bbb) TOP- Csapadékvíz                                                                      28.190.000 Ft

                bbc) Várépítő-eszközbeszerzés                                                                250.000 Ft

                bbd) Informatikai adattároló eszköz                                                         101.900 Ft

                bbe) Közfoglalkoztatás – Közút                                                               198.120 Ft

                bbf) Szoftver                                                                                               10.866 Ft


(5) A R. 4.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„4.§. (3)  A belső finanszírozáson belül

         a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

                igénybevétele                                                                                        54.221.328 Ft

     b) betétként /befektetési jegyként elhelyezett forgatási célú szabad pénzeszköz:

                                                                                                                          35.000.000 Ft

     c) tartalék igénybe vétele                                                                              46.929.050 Ft


2. §.


      A R. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1.sz. melléklete lép.

      A R. 2. sz. melléklete és azt alábontó 2.1; 2.2; melléklet helyébe e rendelet 2.sz. melléklete és az azt       alábontó 2.1; 2.2. sz. melléklet lép.

      A R. 3. sz. melléklete és azt alábontó 3.1; 3.2;3.3;3.4. sz. melléklet helyébe e rendelet 3.sz. melléklete és       az azt alábontó 3.1; 3.2;3.3;3.4. sz. melléklete lép.

A R. 4. sz. melléklete és azt alábontó 4.1;  4.1.1;  4.1.2; 4.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3;.4.2.4; sz. melléklet helyébe e rendelet 4.sz. melléklete és az azt alábontó 4.1;  4.1.1;  4.1.2; 4.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3;.4.2.4; sz. melléklete lép.

A R. 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5.sz. melléklete lép.

A R. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6.sz. melléklete lép.

      A R. 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7.sz. melléklete lép.

      A R. 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 8.sz. melléklete lép.

A R. 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 9.sz. melléklete lép.


Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.Szakmár, 2018. június 25.                            András Gábor                                                        Rab Petra

                              polgármester                                                  megbízott jegyző

Záradék:

E rendelet 2018. június 28. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2018. június 28. 


                                                                                                         Rab Petra

                                                                                                   megbízott jegyző

Mellékletek