Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017(VIII.10.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól

Hatályos: 2017. 08. 11

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése alapján a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja Szakmár község belterületén az avar és kerti hulladék szabadtéri égetésére vonatkozó helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek a levegő tisztaságának védelmét, a tűzvédelmi előírások betartását, elvárható és betartható módon biztosítják.

2. §

E rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék: a belterületi ingatlanok tisztántartása, gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, falomb, szár, levél, avar, kaszálék, nyesedék és egyéb növényi maradvány (a továbbiakban: növényi hulladék).

3. §

Növényi hulladék ártalmatlanításáról, hasznosításáról elsősorban helyben történő komposztálással, vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató általi elszállíttatással kell gondoskodni.

2. Növényi hulladék égetésének szabályai

4. §

(1) A keletkező növényi hulladékot a tűzvédelmi előírások megtartása mellett szabad égetni. Az égetést végző az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről és eszközökről.

(2) Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz növényi hulladék esetén szabad végezni. Tilos az égetés párás, ködös, esős, erősen szeles időjárás esetén.


(3) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl. benzin, gázolaj), légszennyező segédanyag nem használható.

(4) Növényi hulladékot égetni belterületi ingatlanon (telken) belül csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi, és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(5) Tilos a növényi hulladék égetése közterületen.

(6) Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű, vagy veszélyes hulladékot (pl. műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradványait).

(7) A tűz őrzéséről az égetést végző cselekvőképes nagykorú személy köteles gondoskodni. Az égetés helyszínét őrizetlenül hagyni nem szabad. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg az eloltható.

(8) Az égetés befejezése után meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu lelocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.

3. A növényi hulladék égetés időpontja

5. §

(1) A növényi hulladék szabadtéri égetése - ünnepnapok kivételével – április 1-től október 31-ig terjedő időszakban hétfőtől szombatig 8:00 – 20:00 óra, november 1-től március 31-ig terjedő időszakban hétfőtől szombatig 8:00– 17:00 óra között engedélyezett, más napon és időpontban az égetés tilos.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt időpontban sem végezhető égetés a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt.

4. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények

6.§

(1) Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be, hulladékgazdálkodási bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összegére a mindenkor hatályos jogszabályok - jelenleg a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet - szabályai vonatkoznak.5.Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szakmár, 2017. augusztus 7.


András Gábor                                         Rab Petra

 polgármester                                     megbízott jegyző


Záradék:

E rendelet 2017. augusztus 10. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2017. augusztus 10. 

                                                                                                   Rab Petra

                                                                                              megbízott jegyző