Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014(XII.1..) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról

Hatályos: 2014. 12. 02

Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) A rendelet hatálya Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjaira (továbbiakban: képviselő) terjed ki.

(2) Az önkormányzati rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre nem terjed ki.

2.§ (1) A Képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdésben megnevezett személyek részére jelen rendeletben foglalt keretek között tiszteletdíjat állapít meg.

(2) Az e rendelet szerinti jogosultak a megbízatásuk keletkezése napjától a megbízatásuk megszűnése napjáig jogosultak az e rendelet szerinti tiszteletdíjra.

      (3) A képviselő havi tiszteletdíja bruttó 36.000,- forint

(4) A tiszteletdíjak és költségtérítések kifizetése ¼-ed évente a tárgy negyedévet követő hó 15. napjáig történik, kivéve a negyedik negyedévit, amelyet december 20 és 30 között lehet kifizetni.


3.§ (1) A képviselő tiszteletdíjáról írásban lemondhat.

(2) A tiszteletdíjról történő lemondást tartalmazó írásbeli nyilatkozatot a polgármesterhez kell benyújtani legkésőbb az önkormányzat mindenkori költségvetésének elfogadásáig.

(3) A 2.§. (3) bekezdés szerinti tiszteletdíjak számfejtéséről a Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

(4)A jegyző az önkormányzat éves költségvetésének elfogadásáig évente ellenőrzi a tiszteletdíjak igénybevételével és lemondásával kapcsolatosan tett nyilatkozatokat és a kifizetéseket.

4.§ Az önkormányzati képviselő részére az általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége esetenkénti megtérítését a polgármester a képviselő által benyújtott írásbeli kérelem és bizonylat alapján, utólag engedélyezi, ha az a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggően keletkezett.


5.§ (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. október 12-étől kell alkalmazni azzal, hogy a rendelet hatálybalépése és a 2014. október 12. közötti időszakra eső tiszteletdíjak kifizetésére a 2014. november havi tiszteletdíjak kifizetésével egyidejűleg kerül sor

(2) A rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti a települési képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásokról szóló 2/2004. (II.25.) önkormányzati rendelete.


Szakmár, 2014. november 26.András Gábor                                         Csefkóné Busa Andrea

                        polgármester                                                    jegyző

Záradék:

E rendelet 2014. december 1. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2014. december 1.

                                                                                              Csefkóné Busa Andrea

                                                                                                          jegyző