Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XII.05.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tűzifa juttatásról

Hatályos: 2013. 12. 06 - 2014. 11. 30

Szerkesztés...
Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alapörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendelet 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdése és a 45. §. (3) bekezdésében foglaltakra - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.1. §

Szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályai 1. Természetbeni szociális célú tűzifa támogatásra jogosult - a rendelkezésre álló keret mértékéig – az a településen élő, bejelentett állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, akinek nem haladja meg
  1. családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
  2. egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.


 1. Rendkívül indokolt esetben (pl. fogyatékosság, súlyos betegség, 70. életév betöltése,) az 1.) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól el lehet tekinteni. Az indok valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.


 1. A képviselő-testület a kérelmek beérkezésének sorrendjében, a rendelkezésre álló készlet erejéig határozattal dönt. A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt a jogosultat, aki
  1. aktív korúak ellátására,
  2. lakásfenntartási támogatásra jogosult, továbbá a
  3. gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.


(4) A szociális célú tűzifa támogatás mértéke maximum 2 m3 lehet kérelmenként.


 1. A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,       függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


 1. A tűzifa kiszállítását az önkormányzat szervezi meg, annak átvételét a jogosult aláírásával       átvételi elismervényen köteles igazolni.


 1. A támogatás iránti kérelmet 2014. január 20-ig lehet benyújtani az átmeneti segély     kérelemre rendszeresített formanyomtatványon.


2. §

 1. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.
 2. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 15/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Szakmár, november 28.                        Csefkóné Busa Andrea .                                                             Tóth Jenő

                                      jegyző                                                                          polgármesterZáradék:

E rendelet 2013. december 5. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2013. december 5.                                                                                              Csefkóné Busa Andrea

                                                                                                           jegyző


Szerkesztés...