Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.(IX.15.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 10. 01

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 4. § (2) bekezdés d.) pontjában és  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményezése alapján a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § A kötelező közszolgáltatással ellátott terület Vanyola község közigazgatási területe.


2. § (1) A közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett közszolgáltató a Talajerőgazdálkodási Termelő és Szolgáltató Kft. 8500 Pápa, László Miklós u. 1. (a továbbiakban: közszolgáltató) 2015. december 31. napjáig.

(2) Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltató

az általa hatósági engedély alapján üzemeltetett Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. kezelésében lévő szennyvíztisztító telep (Pápa, Szabó D. u. 78.) területén kialakított, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadását, ártalommentes elhelyezését lehetővé tevő műszaki létesítményekkel ellátott szennyvízfogadó műtárgyában helyezi el.


3. §   A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes  elhelyezésére irányuló közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni:

a) a közszolgáltatás megnevezését, minőségi ismérveit, teljesítésének területi kiterjedését, a közszolgáltatás megkezdésének időpontját és időtartamát,

b) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását,

c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását,

d) a közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására a felügyeletet ellátó hatóság által kijelölt helyek és létesítmények igénybevételét,

e) a közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének történő legalább évenkénti egyszeri tájékoztatását,

f) a fogyasztók által hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetését,

g) a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítását, és

h) a szerződés módosításának, felmondásának módját.


 2. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


4. §  (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és szállítására vonatkozó szerződés a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelőjevagy egyéb jogcímen használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) és a közszolgáltató között jön létre. Ennek keretében a közszolgáltató a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számítva 48 órán belül végzi el.

(2) A megrendelés történhet írásban (levél, elektronikus levél), vagy a közszolgáltató által megadott telefonszámon.


5. § (1) A közszolgáltató a jogszabályban meghatározott munkák elvégzését – a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével – nem tagadhatja meg.

        (2) Az ismeretlen összetételű szennyvíz az összetétele megállapításáig veszélyes hulladéknak tekintendő, mely esetekben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembe-vételével, megfelelő intézkedések mellett megtagadja annak elszállítását.


6. §  (1) A közszolgáltatás elvégzését a közszolgáltató az igénybevevő aláírásával igazolja.    

        (2) A közszolgáltató a díjat a szolgáltatás elvégzését követően utólag, számla alapján jogosult beszedni.


7. §  (1) A közszolgáltató a közszolgáltatási jogviszony létrejöttével kezelheti a (3) bekezdés szerinti személyes adatokat.

(2) A közszolgáltató a személyes adatokat a közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása, azt követően pedig a közszolgáltatási jogviszonyból eredő jogok érvényesítése vagy kötelezettségek teljesítése érdekében, csak a cél megvalósításához szükséges ideig kezelheti.     A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.

(3) A közszolgáltató jogosult

a)  az ingatlanhasználó természetes személy vonatkozásában a névre, születési névre, anyja

     nevére, lakcímre, születési időre és helyre, telefonszámra és elektronikus levelezési címre

     vonatkozó, valamint

b) egyéb ingatlanhasználó vonatkozásában a névre, székhelyre, adószámra, telefonszámra,

    elektronikus levelezési címre, a képviselő nevére és címére vonatkozó

adatokat kezelni.

(4) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, megismerhetőségéről, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.


                              3. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


8. § (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, környezetkárosítás nélküli ideiglenes tárolásáról és annak szükség szerinti elszállíttatásáról a közszolgáltató igénybevételével gondoskodik.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz zárt gyűjtése és ideiglenes tárolása során az ingatlantulajdonos megfelelő gondossággal jár el annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, ne károsítsa.


9. § (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást szükség szerint veszi igénybe. A közszolgáltatást annak igénybevétele előtt legalább 48 órával a közszolgáltatónak bejelenti.

(2) Az ingatlantulajdonos a kötelező munkák végzését tűri, e célból a közszolgáltatót – annak előzetes értesítése alapján - az ingatlanába beengedi, és a munka akadálytalan elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítja.

(3) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nem keletkezik és ennek tényét írásban bejelenti a közszolgáltatónak.

(4) Üdülőként nyilvántartott vagy időlegesen használt ingatlan esetén az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően évente legalább egy alkalommal veszi igénybe – ide nem értve azt az esetet, amikor a (3) bekezdés szerint mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól.


10. § (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás ellenértékeként a rendelet 1. mellékletében meghatározott szolgáltatási díjat a szolgáltatónak számla ellenében megfizeti, és a számlát a kibocsátás évét követő 5 évig megőrzi.

(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási igénybevétele során megadja a 5. §-ban rögzített személyes adatait.


                                               4. A közszolgáltatás díja


11. § (1) A tulajdonos a közszolgáltatás igénybevételéért egytényezős - ürítési díjból álló - közszolgáltatási díjat fizet, melyet a rendelet 1. melléklete tartalmaz.

(2) Az ürítési díj egységnyi díjtétele az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött és elszállított háztartási szennyvíz mennyiség egységnyi térfogatára vetített díja.

(3) A tulajdonos a díjat a szolgáltatás elvégzését utólag kiállított számla alapján fizeti meg.                                                   5. Záró rendelkezések


12. § E rendelet 2014. október 1. napján lép hatályba.
Fehér Mária                                                                                                   Varga Miklós

címzetes főjegyző                                                                                          polgármester


                        

                                                    
A rendelet kihirdettük:


Vanyola, 2014. szeptember 15.               


                                                                                                          Fehér Mária

                                                                                                         címzetes főjegyző


                                                 1. melléklet a 8/2014. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

                                                                                 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésre vonatkozó közszolgáltatás díja:


1.Természetes személy által használt ingatlan esetén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének (ürítési) díja:

10 m3 kapacitású gépkocsival történő szállítás esetén (egy kiállási helyen történő szolgáltatás) díja: 31.621 Ft + ÁFA

10 m3 kapacitású gépkocsival történő szállítás esetén (több kiállási helyen történő szolgáltatás 2*5 m3)  díja: szolgáltatási helyenként 15.853 Ft  + ÁFA/forduló


2.  Nem természetes személy által használt ingatlan esetén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének (ürítési) díja:

10 m3 kapacitású gépkocsival történő szállítás esetén (egy kiállási helyen történő szolgáltatás) díja: 35.134 Ft + ÁFA


  1. Kiszállási díj: 10 m3 kapacitású gépkocsival történő szállítás esetén 10.000 Ft + ÁFA/alkalom

       (Abban az esetben, ha a szolgáltatás a megrendelő vagy a szolgáltatást igénybe vevő hibájából meghiúsul.)


  1. Rendkívüli munkavégzés és díjai

       Kizárólag ünnep – és munkaszüneti napokon igényelt szolgáltatás esetén a szolgáltatás alapdíjai  

       25  %-kal növekednek munkanapokon 16 óra után.


       8 fm-t meghaladó szippantási távolság távolság esetén a további csőfektetések díja 500 Ft +                

       ÁFA/tömlő.