Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 14 - 2015. 05. 05

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §      A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

64.765 E Ft

Költségvetési bevétellel

98.131 E Ft

Költségvetési kiadással

 33.366 E Ft

 5.835 E Ft

27.531 E Ft

Költségvetési egyenleggel

-ebből működési           felhalmozási


állapítja meg.

(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet  1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3)   A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2/a. és a 2/b. melléklet részletezi.

(4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a
      képviselő-testület a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők
       szerint állapítja meg:

(1)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.

(2)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.

(3)   Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.

(4)   Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 7. melléklet szerint határozza meg.

(5)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 3/1-3/30. mellékletek szerint határozza meg. A Művelődési Házzal kapcsolatban felmerült közüzemi kiadások megoszlását az alábbiak szerint rendeli el: Közművelődés -  közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 50 %, Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése  50 %.

(6)  Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat a kiadások között 9.015 E Ft általános tartalékot állapít meg. A
       tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-
       testület fenntartja magának.

(9) Az önkormányzat 2014. évben engedélyezett létszámát 5 főben, a közfoglalkoztatottak
      létszám-előirányzatát 6 ( 8 órás) és 2 (6 órás) főben állapítja meg a képviselő-testület.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi
       bontásban a 9. melléklet szerint, likviditási tervét a 10. melléklet szerint hagyja
       jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 (2)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

 (3)  A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

 (2)  Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3)   A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


Önként vállalt feladatok

6. § A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2014. évben támogatja:

  1. a Vanyolai Sportegyesületet, melynek mértéke 800 eFt
  2. Falugondnoki Egyesületet, melynek mértéke 5 e Ft
  3. Rendőrség gépjárműhasználatát, melynek mértéke 71 e Ft
  4. Vanyolai Asszonykórust, melynek mértéke 50 e Ft
  5. első lakáshoz jutók támogatása 240 e Ft
  6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása 240 e Ft


 A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §      Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik.

Záró rendelkezések

8. §      E rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Fehér Mária

Varga Miklós

címzetes főjegyző

polgármester
A  rendeletet kihirdettük:


Vanyola, 2014. február 14.
                                                                                                                      Fehér Mária

                                                                                                                      címzetes főjegyző

.