Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 20 - 2016. 05. 12

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: 
A rendelet hatálya
1. §     A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)    A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:
52.490 E Ft
Költségvetési bevétellel
70.002 E Ft
Költségvetési kiadással
 17.512 E Ft
14.631 E Ft
2.881 E Ft
Költségvetési egyenleggel
-ebből működési           felhalmozási
állapítja meg.
(2)    Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet  1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3)    A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2/1. és a 2/2. melléklet részletezi.
(4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 
      képviselő-testület a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők 
       szerint állapítja meg:
(1)    Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.
(2)    Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(3)    Az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.
(4)    Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 7. melléklet szerint határozza meg.
(5)    A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 3/1-3/25. mellékletek szerint határozza meg. 
(6)  Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat a kiadások között 2.516 E Ft általános tartalékot állapít meg. A 
       tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-
       testület fenntartja magának.
(9) Az önkormányzat 2015. évben engedélyezett létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak 
        létszám-előirányzatát 7 ( 8 órás) főben állapítja meg a képviselő-testület.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi
   bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1)    Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
 (2)    Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
 (3)    A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 
 (4)    A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel. 
Az előirányzatok módosítása
5. § (1)    Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. 
 (2)    Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(3)    A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

Önként vállalt feladatok 
6. § A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2015. évben támogatja:
a)a Vanyolai Sportegyesületet, melynek mértéke 500 eFt
b)Falugondnoki Egyesületet, melynek mértéke 5 e Ft
c)Rendőrség gépjárműhasználatát, melynek mértéke 71 e Ft
d)Vanyolai Asszonykórust, melynek mértéke 50 e Ft
e)első lakáshoz jutók támogatása 240 e Ft
f)Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása 300 e Ft

 A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. §     Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik. 
Záró rendelkezések
8. §     E rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.Fehér Mária 
Varga Rita 
címzetes főjegyző
polgármester


A  rendeletet kihirdettük:

Vanyola, 2015. február  19. 


                                        Fehér Mária
                                        címzetes főjegyző