Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019.(V.28.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 29 - 2019. 05. 29

Vanyola Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet  módosításáról a következőket rendeli el:


1. § A  Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet  25. § (2) bekezdése hatályát veszti.


2. § (1) A Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


"(3) A sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztésnek is meg kell felelnie az e rendelet 25. §-ában előírt követelményeknek."


3. § A Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 58. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


"a) a polgármester"


4. § A Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 66. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:


      "(3)  A  vagyonnyilatkozat vizsgálatával foglalkozó bizottság látja el  az összeférhetetlenség és a méltatlanság megállapításával kapcsolatos feladatokat."5. § A Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 68. § (2) bekezdése utolsó mondata hatályát veszti.


6. § A Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 68. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

        " (3)  A jegyzőnek a bizottsági üléseken, a képviselő-testületi ülésen történő részvételével kapcsolatos jogosultságára, a képviselő-testület, a bizottság, a polgármester jogszabálysértő döntésének észlelésével kapcsolatos kötelezettségére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései az irányadóak."


7. § A Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 72. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


"a) Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatok részére havonta igény szerint, de legalább 32 órában az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiséget biztosít, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli. A nemzetiségi önkormányzat testületi ülések megtartására, ügyfélfogadásra a   Községháza pénzügyi irodáját használhatja."


8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.