Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(I.23.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2017. 02. 01 - 2017. 05. 31

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a természetben nyújtott szociális ellátásáért fizetendő térítési díjakról a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §     A rendelet hatálya kiterjed Vanyola községben élő bejelentett lakóhellyel vagy

            bejelentett   tartózkodási hellyel rendelkező – több lakcímmel rendelkező esetén

a községben életvitelszerűen lakó – magyar  állampolgárokra. az Szt. 3. § (1) bekezdésében foglalt személyekre.


2. A természetben nyújtott szociális ellátásokért fizetendő térítési díj


2. § (1) Az étkeztetés intézményi térítési díja meghatározása az Szt. 115. § alapján történik.

       (2) Az étkeztetés szociális alapszolgáltatás intézményi térítési díját az 1. melléklet

             tartalmazza.3. §  (1)  E rendelet 2017. február 1-jén lép hatályba.

        (2) Hatályát veszti a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátások

 térítési díjairól szóló 6/2015.  (III.23.) önkormányzati rendelet.
Fehér Mária                                                                                                 Varga Rita

címzetes főjegyző                                                                                        polgármester
A rendeletet kihirdettük:

Vanyola, 2017. január 23.                                                                        

                                                                                                          Fehér Mária

                                                                                                          címzetes főjegyző


 1. melléklet az 1/2017. (I. 23.) önkormányzati rendelethez

Ételkészítés

helye

Önköltség/ellátási nap

(Ft/adag/fő)                                                      

Normatív állami támogatás

(Ft/adag/ nap/fő)

Intézményi térítési díj (Ft/adag/ nap/fő nap)                                                                                             

Személyi térítési díj

(Ft/ adag/fő)                           

Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el étkező havi rendszeres jövedelme

Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át meghaladja  étkező havi rendszeres jövedelme

Bendi és Társa Bt  Vanyola, Kossuth L. u. 9. 

700

220

480

290


390Szövegdoboz: Ételkészítés
helye	Önköltség/ellátási nap
(Ft/adag/fő)                           	Normatív állami támogatás
(Ft/adag/ nap/fő)	Intézményi térítési díj (Ft/adag/ nap/fő nap)                                               	Személyi térítési díj
(Ft/ adag/fő)              
				Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el étkező havi rendszeres jövedelme	Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át meghaladja étkező havi rendszeres jövedelme
Bendi és Társa Bt Vanyola, Kossuth L. u. 9. 	700	220	480	290	
390

Szociális étkeztetés intézményi térítési díjaA térítési díj az ÁFÁ-t nem tartalmazza.