Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2015. 02. 01


Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a települési képviselőkre.

   (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre, az alpolgármesterre, akiknek a 
        járandóságáról a képviselő-testület külön határozattal rendelkezik.

2. § (1) A képviselő-testület tiszteletdíjat állapít meg Vanyola Község Önkormányzata 
             képviselőinek.

       (2) A képviselő-testület nem állapít meg külön tiszteletdíjat, ha a képviselő bizottság elnöke 
             vagy tagja.   
                        
3. § A tiszteletdíj mértéke:  20.000 Ft/hó

4. § A tiszteletdíj elszámolásokat és kifizetéseket az önkormányzat pénztárosa végzi. A  
       tiszteletdíjakat minden hónapot követő hó 5.  napjáig ki kell fizetni. 

5. §  (1) A rendelet 2015. február 1. napjával lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 7/2010. (X. 11.) önkormányzati rendelet.


Fehér Mária                                                                                                                            Varga Rita
címzetes főjegyző                                                                                                                  polgármesterA rendeletet  kihirdettük 2015. január 29-én.    
    

Fehér Mária

címzetes főjegyző