Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2015. 03. 01 - 2015. 03. 31

 Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a természetben nyújtott szociális ellátásáért fizetendő térítési díjakról a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed Vanyola községben élő bejelentett lakóhellyel vagy

bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező – több lakcímmel rendelkező esetén

a községben életvitelszerűen lakó – magyar állampolgárokra. az Szt. 3. § (1) bekezdésében foglalt személyekre.


2. A természetben nyújtott szociális ellátásokért fizetendő térítési díj


2. § (1) Az étkeztetés intézményi térítési díja meghatározása az Szt. 115. § alapján történik.

(2) Az étkeztetés szociális alapszolgáltatás intézményi térítési díját az 1. melléklet

tartalmazza.3. § (1) E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a természetben nyújtott szociális ellátásokért fizetendő térítési

díjakról szóló 3/2012. (III.13.) önkormányzati rendelet.
Fehér Mária Varga Rita

címzetes főjegyző polgármester
A rendeletet kihirdettük:

Vanyola, 2015. február 13.
Fehér Mária

címzetes főjegyző

Szociális étkeztetés intézményi térítési díja
 1. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

  Ételkészítés

  helye

  Önköltség/ellátási nap

  (Ft/adag/fő)

  Normatív állami támogatás

  (Ft/adag/ nap/fő)

  Intézményi térítési díj (Ft/adag/ nap/fő nap)

  Személyi térítési díj

  (Ft/ adag/fő)

  Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el étkező havi rendszeres jövedelme

  Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át meghaladja étkező havi rendszeres jövedelme

  Bácsi Mónika Vanyola, Petőfi u. 24.

  650

  220

  430

  290


  390

A térítési díj az ÁFÁ-t tartalmazza.