Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018.(II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 27 - 2019. 05. 29

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

76.847.879 Ft

Költségvetési bevétellel

90.967.130 Ft

Költségvetési kiadással

 14.119.251 Ft

14.119.251 Ft


Költségvetési egyenleggel működési egyenleg

állapítja meg.

(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet  1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3)   A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2/1. és a 2/2. melléklet részletezi.

(4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a
      képviselő-testület a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők
       szerint állapítja meg:

(1)   Az önkormányzat költségvetésében a beruházási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(2)   Az önkormányzat költségvetésében a felújítási kiadásait a 6. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(3)   Az önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.

(4)   Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 7. melléklet szerint határozza meg.

(5)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 3/1-3/22. mellékletek szerint határozza meg.


(6)  Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat a kiadások között 23.732.296 Ft általános tartalékot állapít meg. A
       tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-
       testület fenntartja magának.

(9) Az önkormányzat 2018. évben engedélyezett létszámát 4 főben, a közfoglalkoztatottak
        létszám-előirányzatát 9 ( 8 órás) főben állapítja meg a képviselő-testület.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi
   bontásban a 9. melléklet szerint, likviditási tervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 (2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

 (3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

 (4)  A működési célú forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

 (2)  Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3)   A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


Önként vállalt feladatok

6. § A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2018. évben támogatja:

  1. Vanyolai Sportegyesületet, melynek mértéke 500.000 Ft
  2. Falugondnoki Egyesületet, melynek mértéke 10.000 Ft
  3. Rendőrkapitányság működési támogatása, melynek mértéke 50.000 Ft


  1. Vanyolai Asszonykórust, melynek mértéke 100.000 Ft
  2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása 240.000 Ft
  3. háziorvosi szolgálatot 133.000 Ft


 A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik.

Záró rendelkezések

8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Fehér Mária

Varga Rita

címzetes főjegyző

polgármester
A rendeletet kihirdettük:


Vanyola, 2018. február 26.
                                                                                                                      Fehér Mária

                                                                                                                      címzetes főjegyző

Mellékletek