Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017.(VI.22.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2017. 06. 23 - 2021. 10. 16

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017.(VI.22.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

2017.06.23.

Vanyola Község Önkormányzata a múzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 77. §-ában adott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet alapelvei

1. § (1) Vanyola Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a lakosság művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, az igények és lehetőségek ismeretében határozza meg a település közművelődési feladatait, intézkedéseit, szem előtt tartva a helyi hagyományokat és sajátosságokat.

(2) Az önkormányzat elismeri, hogy Vanyola község minden polgárának joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez.

(3) Minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, közösség joga, hogy:

a) igénybe vegye az önkormányzat által nyújtott közművelődési szolgáltatásokat,

b) közösségi művelődési jogát érvényesítse, készségeit, műveltségét gyarapítsa,

c) művelődési céljainak megvalósításához az önkormányzat színteret, valamint szakmai segítséget kapjon.

(4) Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátása során nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során hátrányos megkülönböztetés nem alkalmazható.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) az önkormányzat fenntartásában, a kulturális feladatok ellátása érdekében működtetett közművelődési színterekre,

b) az önkormányzat, vagy más szervezet által foglalkoztatott a település közművelődési feladatainak ellátásában részt vevő munkavállalókra (közalkalmazott, közfoglalkoztatott, egyéb módon foglalkoztatott)

c) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő Vanyolai lakosokra,

d) a közművelődési feladatok ellátásában közművelődési megállapodás alapján, vagy önkéntes alapon részt vállaló szervezetekre, személyekre.

3. A helyi közművelődési feladatok meghatározása

3. § (1) Az önkormányzat a kötelezően ellátandó közművelődési feladatkörében:

a. feltárja és megismerteti a település környezeti, szellemi hagyományait, gondozza és gazdagítja a helyi művelődési szokásokat,
b. támogatja az ismeretszerző, az amatőr alkotó művelődő közösségek tevékenységének kialakítását, kézműves szakkörök működésével,
c. segíti a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, közösségi életét, érdekérvényesítését – civil közösségek, ifjúsági és nyugdíjas klub fórumainak biztosításával,
d. biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételeket,
e. elősegíti az egyetemes, nemzeti értékek megismerését, valamint elősegíti azok befogadását,
f. megteremti a civil közösségek közművelődési lehetőségeit,
g. törekszik a turizmus fellendítésére,
h. lehetőségeihez mérten létrehozza a felhasználók számára a közgyűjteményekben őrzött dokumentumokhoz, információkhoz való akadálymentes hozzáférés eszközrendszerét.
i. határon túli közösségekkel, országos szervezetekkel keresi a kapcsolatok lehetőségének kiépítését.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben vállalt feladatokat az életkori sajátosságok figyelembevételével közművelődési szakkörök, amatőr alkotó és művelődési közösségek, ismeretterjesztő előadások, szórakoztató rendezvények formájában valósítja meg.
(3) Az önkormányzat szerepet vállal a közművelődési tevékenység keretében a nemzeti, állami ünnepek helyi megszervezésében.
(4) A feladatellátás során az önkormányzat gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásához szükséges színterek, infrastrukturális feltételek megteremtéséről, illetve a jelenleg fennálló közművelődési színterek fenntartásáról és fejlesztéséről.

4. Közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

4. § (1) Az önkormányzat a kötelezően ellátandó közművelődési feladatkörének ellátására közművelődési színtérként jelöli ki és működteti:

a) Művelődési Ház 8552 Vanyola, Petőfi u. 10-12.

b) Közösségi Ház 8552 Vanyola, Vajda Péter u. 2.

c) Községi Könyvtár 8552 Vanyola, Petőfi u. 14.

(2) A könyvtári feladatokat a Veszprém Megyei Eötvös Károly Megyei Könyvtárral kötött megállapodás alapján a Községi Könyvtár látja el, amelynek működtetéséhez az önkormányzat biztosítja a feltételeket.

5. § (1) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat igénybe veszi a településen működő civil szervezetek, egyéb szervezetek és a magánszemélyek előremutató és segítő közreműködését.

(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására civil szervezetekkel közművelődési megállapodást köthet.

6. § A helyi közművelődési feladatok ellátása során a helyi, térségi, regionális, országos és nemzetközi kapcsolatok érdekében az önkormányzat együttműködésre törekszik:

a. köznevelési-közoktatási intézménnyel,
b. kulturális feladatot ellátó civil szervezettel,
c. közművelődési, tudományos, művészeti, szociális, egészségügyi és sportszervezettel, alapítvánnyal, gazdálkodó szervezettel és intézménnyel,
d. egyházzal,
e. turizmus és idegenforgalmi feladatot ellátó szervezettel.

5. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése

7. § (1) A kulturális törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokat fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A közművelődési feladatok ellátásának szakmai ellenőrzését a képviselő-testület éves szakmai beszámoló jóváhagyása útján látja el.

6. A közművelődési feladatok finanszírozása

8. § (1) Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott kötelező feladatait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétele, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, illetve a pályázati úton elnyerhető támogatás.

(2) Az önkormányzat lehetőség szerint részt vesz az országosan meghirdetett közművelődési célú pályázatokon.

9. § (1) Az önkormányzat e rendeletben meghatározott feladatainak ellátása érdekében, vagy a kötelező közművelődési feladatként meg nem határozott közművelődési tevékenységre helyi civil szervezetek, illetve magánszemélyek részére egyedi támogatást biztosíthat.

(2) Az önkormányzat az éves önkormányzati támogatás keretösszegét a mindenkori költségvetési rendeletben határozza meg.

(3) A támogatási kérelmek benyújtása folyamatosan történhet. A támogatási kérelmek beérkezésüket követően a Képviselő-testület dönt. A kérelemben foglaltak támogatása esetén a Képviselő-testület megállapodást köt a támogatottal.

(4) A megállapodás tartalmazza:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, adószámát, számlaszámát, a képviseletében eljáró személyeket,

b) a támogatás nyújtásáról szóló döntés számát,

c) a támogatás összegét,

d) a támogatás felhasználásának célját,

e) a támogatás feltételeit,

f) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

g) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét,

h) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

7. Záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló 5/2000. (IV. 11.) önkormányzati rendelete.