Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(III.23.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól

Hatályos: 2015. 04. 01 - 2017. 01. 31

 Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 29. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Vanyola község közigazgatási területén bejelentett

lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező – több lakcímmel

rendelkező esetén a községben életvitelszerűen lakó – magyar állampolgárokra.

(2) az Szt. 3. § (1) bekezdésében foglalt személyekre,

(3) a Gyvt. 4. § (1) bekezdésében foglalt személyekre.


2. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásért fizetendő térítési díj


2. § (1) Az étkeztetés intézményi térítési díja meghatározása az Szt. 115. § alapján történik.

(2) Az étkeztetés szociális alapszolgáltatás intézményi térítési díját az 1. melléklet

tartalmazza.


3. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásért fizetendő térítési díj


3. § (1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja meghatározása a Gyvt. 147. § alapján

történik.

(2) A személyi térítési díj összegét a Gyvt. 148. § alapján az intézményvezető állapítja

meg.

(3) A Lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskola Vajda Péter Tagintézményében a

gyermekétkeztetés után fizetendő intézményi térítési díjakat a 2. melléklet tartalmazza.


4. § (1) E rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő térítési díjakról

szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet.Fehér Mária                                                                                               Varga Rita

címzetes főjegyző                                                                                      polgármester


A rendeletet kihirdettük:

Pápateszér, 2015. március 23.

                                                                                                                 Fehér Mária

                                                                                                             címzetes főjegyző

1. melléklet a 6/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelethezÉtelkészítés

helye

Önköltség/ellátási nap

(Ft/adag/fő)

Normatív állami támogatás

(Ft/adag/ nap/fő)

Intézményi térítési díj (Ft/adag/ nap/fő nap)

Személyi térítési díj

(Ft/ adag/fő)

Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el étkező havi rendszeres jövedelme

Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át meghaladja étkező havi rendszeres jövedelme

Bácsi Mónika Vanyola Petőfi u. 24.

650

220

430

290

390Szociális étkeztetés intézményi térítési díja


Az intézményi térítési díjak 27 % ÁFÁ-t tartalmaznak!2. melléklet a 6/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelethez
Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai


Igénybevett

étkezés


Nyersanyagnorma


(Ft/étk.)Intézményi

térítési díj

(Ft/étk.)


Lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskola Vajda Péter Tagintézménye

ebéd
268340


Lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskola Vajda Péter Tagintézménye

(3 étkezés)335

425Az intézményi térítési díjak 27 % ÁFÁ-t tartalmaznak!