Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(V.8.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli források átadás-átvételéről

Hatályos: 2014. 05. 09 - 2020. 02. 21

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§. (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1.§ A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.


2. Értelmező rendelkezés


2.§ E rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz.


3. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok


3.§ (1) Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetési rendeletében meghatározott költségvetési előirányzatainak terhére, az ott meghatározott feltételekkel, céljelleggel támogatás nyújthat.

 (2) Támogatásban az részesülhet

a) akinek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeleti előirányzatban címzett támogatást állapít meg, vagy

b) aki Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez írásos kérelmet nyújt be.

 (3) Nem részesülhet támogatásban az a kérelmező, akivel szemben a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályi előírásban foglalt kizáró feltételek bármelyike is fennáll.


4.§ (1) A támogatásokkal kapcsolatos feladatokat a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) végzi.

 (2) A Hivatal a benyújtott támogatási kérelmet a hatáskörrel rendelkező testület soron következő ülésére előkészíti.

 (3) A támogatási szerződést a polgármester írja alá

a) a 3.§. (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének hatálybalépését, vagy

b) a 3.§.(2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kérelem elbírálására hatáskörrel rendelkező szerv döntését követő 30 napon belül.

(4) A támogatási szerződés aláírásának feltétele, hogy a támogatásban részesülő valamennyi – jelen rendelet megfelelő melléklete szerinti – nyilatkozatot, igazolást, dokumentumot a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül a Hivatalnak benyújtson.

 (5) Az elszámolás a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történik a Hivatal közreműködésével.


(6) Amennyiben az elszámolás során a támogatási céltól eltérő felhasználás állapítható meg vagy valószínűsíthető, a Hivatal köteles azt a helyszínen ellenőrizni és bizonyított eltérésnél a támogatás visszafizetéséről intézkedni.


5.§ Az államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján kötelezettséget vállalni írásban lehet. Az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatással összefüggő kötelezettségvállalás minimális tartalmára a jelen rendelet 1. melléklete szerinti szerződésminta ad útmutatást.


4. A pénzügyi elszámolás részletes szabályai


6.§ (1) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról legkésőbb a támogatás évét követő év január hó 31. napjáig számol el a 2. melléklet szerinti elszámoló lap kitöltésével.

(2) Elszámolásra az a számla alkalmas, amely megfelel az általános forgalmi adózásról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a előírásainak.

(3) A kedvezményezett a nevére kiállított számlát, vagy a számlát helyettesítő bizonylatot a következő záradékkal látja el: „Vanyola Község Önkormányzata támogatása terhére elszámolva.”

(4) Záradékolni szükséges a számlát, bankszámla kivonatot, kiadási pénztárbizonylatot, csekkcsonkot (feladóvevényt), menetlevelet, útnyilvántartást, amely a támogatáshoz kapcsolódik.

(5) A kedvezményezett a záradékolt bizonylatok másolatát hitelesíti azzal, hogy az iraton a „másolat az eredetivel mindenben megegyezik” megjegyzést tünteti fel.

(6) Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegét vagy annak egy részét a támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem használta fel, a fel nem használt részt az elszámolást követő 15 napon belül vissza kell fizetni.


5. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok


7.§ (1) Működési vagy fejlesztési célú, államháztartáson kívüli forrás átvételéről, amennyiben a forrás átvétele az Önkormányzat számára kötelezettséget nem keletkeztet, a polgármester, egyéb esetekben a képviselő-testület dönt.

 (2) A polgármester az államháztartáson kívüli forrás átvételről a döntést követő soros testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

 (3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.


6. A támogatások Európai Uniós szabályozással való összhangjának biztosítása


8. § (1) Ha a jelen rendelet alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés      107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtható (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet).

(2) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett írásban nyilatkozik az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott feltételnek megfelel.

(3) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó teljesíti.

9.§ (1) Nem ítélhető meg csekély összegű támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározott célokra.

(2) Csekély összegű támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, ha az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban meghatározott támogatási intenzitást.


7. Záró és átmeneti rendelkezések


10.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
(2) E rendelet 7. §-a alapján nyújtott támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet                   (HL L 379., 2006. 12. 28., 5-10. o.) hatálya alá tartozik

(3) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.
Fehér Mária                                                                                                                   Varga Miklós

címzetes főjegyző                                                                                                            polgármester
A rendelet kihirdettük: 2014. május 8-án.           Fehér Mária

         címzetes főjegyző

1. melléklet a 3/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez


TÁMOGATÁSI  SZERZŐDÉS-MINTA


mely létrejött egyrészről Vanyola Község Önkormányzata (székhely: 8552 Vanyola, Petőfi u. 14.) mint támogató (a továbbiakban: támogató)


másrészről

neve: ………….………………..

címe:……………………………

képviselője: ……………………

közhasznú minősítése:…………………………………………………………….

adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma:…………………………….

adószáma: ……………………

telefonszáma, fax száma:………………………………………………………….

e-mail címe: ……………………………………………………………………….


mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett) között alulírott helyen és időben, a következő feltételek szerint:


1. Támogató a kedvezményezett részére ………..… Ft-ot, azaz …………………...……………. forintot ad át ………….…………..…………………………………….. céljára a tárgyévben történő felhasználásra egy összegben előre / ………………………… időközönként. (támogatás ütemezésének meghatározása) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglalt támogatás terhére a szerződéskötést megelőzően kifizetett előleg a támogatási összeg részét képezi.


2. A kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben annak feltételei fennállnak a közbeszerzési tv. rendelkezéseinek alkalmazásával, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő elkülönítésével. Kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat 20…….-ig (legalább a tárgyidőszakot követő 8. évig) teljes körűen megőrzi, ezen időn belül támogató írásbeli felszólítására 15 napon belül bemutatja. Kedvezményezett a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el.


3. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete szerint el kell számolnia.


4. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a támogató a további támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a kérelmében a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltat, támogató jogosult a szerződéstől elállni és kedvezményezett a támogatásnak a tudomásszerzés napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni támogató írásbeli kérését követő 30 napon belül.


5. Amennyiben kedvezményezett a támogatási összeget az elszámolási határidő utolsó napjáig nem vagy nem teljes körűen használta fel, a fel nem használt összeget a támogató felhívására az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles a támogató ………………………………….. számú számlájára visszafizetni.6. Kedvezményezett kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.


7. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatásnak feltétele a kedvezményezett írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.


8. Jelen szerződést a felek egyező akarattal írták alá.


………………, 20…………………………………

                                     ………………………….                             ……………………………

                                                 támogató                                                   kedvezményezett                                               

2. melléklet a 3/2014. (V. 8.)  önkormányzati rendelethezELSZÁMOLÓ LAPVanyola Község Önkormányzata által nyújtott …………………………….……. támogatás felhasználásáról


Kedvezményezett megnevezése: .................................................................................................

Döntés száma: ..............................................................................................................................

Elnyert támogatás összege: ..........................................................................................................

Elszámolási határidő: ...................................................................................................................

Támogatott cél: ............................................................................................................................

Szakmai elszámolás a támogatás felhasználásáról:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pénzügyi elszámolás: ...................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mellékletek megnevezése, száma (db) .........................................................................................

Egyéb megjegyzés: ......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................


…………….., 20........................…………………………..

(Aláírás)


                                                         P.H.