Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(V.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2016. 05. 13 - 2017. 05. 30

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


72.838 E Ft

költségvetési bevétellel

69.980 E Ft

21.150 E Ft

3.515. E Ft

költségvetési kiadással

finanszírozási bevétellel

finanszírozási kiadással

20.493 E Ft

kiadási különbözettel


20.493 E Ft tárgyévi pénzmaradvány

jóváhagyja.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2/a. és 2/b. melléklet szerint fogadja el.


(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait a 3/1.-3/27. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.(2) Az önkormányzatnak 2015. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.


(3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 6. melléklet szerint határozza meg.


(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 8/a., 8/b., 8/c. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 9. mellékletben foglaltak szerint 212.442 E Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 10. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.


4.§ (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.

(2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles gondoskodni.


5. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

6. § Hatályát veszti Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 9/2015. (V.4.) önkormányzati rendelet, valamint a 2015. évi költségvetéséről és módosításairól szóló 2/2015.(II.19.), 3/2016.(V.12.) önkormányzati rendelet.

Fehér Mária

Varga Rita

címzetes főjegyző

polgármester


A rendeletet kihirdettük:


Vanyola, 2014. május 12.Fehér Mária

címzetes főjegyző


Mellékletek