Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(II.25.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2021. 01. 18 - 2021. 05. 26

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(II.25.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő térítési díjakról

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a természetben nyújtott szociális ellátásáért fizetendő térítési díjakról a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Vanyola községben élő bejelentett lakóhellyel vagy

bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező – több lakcímmel rendelkező esetén

a községben életvitelszerűen lakó – magyar állampolgárokra. az Szt. 3. § (1) bekezdésében foglalt személyekre.

2. A természetben nyújtott szociális ellátásokért fizetendő térítési díj

2. § (1) Az étkeztetés intézményi térítési díja meghatározása az Szt. 115. § alapján történik.

(2) Az étkeztetés szociális alapszolgáltatás intézményi térítési díját az 1. melléklet

tartalmazza.

3. § (1) E rendelet 2019. március 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő

térítési díjakról szóló 7/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelet.