Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019.(XI.25.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 26 - 2019. 11. 26

Vanyola Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet  módosításáról a következőket rendeli el:


1. § A Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:


"10. § (1) A képviselő-testület munkaterv szerint rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést

               tart.

          (2)  A képviselő-testület éves munkatervében meghatározza a tárgyévben elvégzendő

               feladatokat, a tárgyalandó napirendeket, az ülések tervezett időpontját év, hónap  

              lebontással.

        (3) A munkaterv tervezetét minden év január 31-ig a polgármester terjeszti a Képviselő-      

            testület elé jóváhagyásra."


2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.