Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(IX.15.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről

Hatályos: 2014. 09. 16

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Az önkormányzati rendelet hatálya


  1. §  A rendelet hatálya Vanyola község közigazgatási területén lévő közterületekre és ingatlanokra, valamint azok tulajdonosaira, használóira, kezelőire terjed ki.


2. Értelmező rendelkezések


2.§ E rendelet alkalmazásában

  1. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

törvény 2.§.13.pontjában meghatározott terület; 

  1. közterület elnevezése: a közterület neve és közlekedési vonatkozású megnevezése;
  2. házszám: a bel-és külterületi ingatlanok közterületre megállapított sorszáma;


3. A közterületek elnevezésére, megváltoztatására vonatkozó szabályok


3.§ (1) Minden közterületet el kell nevezni, kivéve a mezőgazdasági célú utakat.

(2) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.

(3) Közterületet olyan természetes személyről lehet elnevezni,

  1. akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében vagy az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt, és személye közmegbecsülésnek örvend;
  2. aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területein kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, mely miatt emléke megőrzésre méltó; 
  3. akinek Vanyola község életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult a település fejlődéséhez, hírneve öregbítéséhez.

(4) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.

4.§ (1) A közterület nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre.

(2) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz, külön elnevezési  eljárás nélkül, a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

(3) Ha egy közterület községrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagolódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrésznek más nevet kell adni.

5.§ (1) A közterület elnevezését, illetve elnevezésének megváltoztatását bárki kezdeményezheti a polgármesterhez írásban benyújtott, indokolással ellátott javaslattal.

(2) A közterület megszűnésével külön döntés nélkül a közterület neve is megszűnik.

(3) A közterületnév megállapításáról, illetve megváltoztatásáról tájékoztatni kell a lakosságot, az illetékes járási hivatalt, az illetékes postai és ingatlan-nyilvántartó szerveket, a  rendőrség, a katasztrófavédelem, az országos mentőszolgálat illetékes szerveit, valamint az illetékes közműszolgáltatókat. 

(4) A község közterületeinek nevét jegyzékbe kell foglalni, és abban a változásokat folyamatosan fel kell tüntetni. A jegyzék vezetését a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal  végzi.4. A házszámozás


6.§ (1) A névvel ellátott közterületen a beépített és a beépítetlen építési telkeket házszámmal kell ellátni.

(2) A házszám arab szám, továbbá – amennyiben ez szükséges – arab szám és alátöréssel az abc kisbetűje.

(3) A vonalszerű közterületek esetében, a számozás irányába haladva a bal oldalon a páratlan  számokból, a jobb oldalon a páros számokból kell megszakítás nélkül a házszámot képezni. Az ingatlanokat a magasabb rangú utca torkolatától kezdve kell számozni.

(4) A számozás a páratlan oldalon egyes számtól, a páros oldalon a kettes számtól kezdődően történik.

(5) A kizárólag egyik oldalon beépíthető közterületek telkei és a foltszerűen beépített területek folyamatos számozást kapnak.

(6) Amennyiben a közterületnek a nyilvántartásba vett házszámokkal rendelkező szakaszán telekalakítás, beépítés, vagy a házszámok egyéb okból történő rendezése miatt a közterület, közterületszakasz jelentős részének átszámozására lenne szükség, - az átszámozás elkerülése érdekében – az érintett házszámot a latin „ábécé” kisbetűivel írt alátöréssel kell megkülönböztetni.

(7) A házszámozás folyamatosságát telekösszevonást követően is biztosítani kell.

7.§ (1) A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több  közterülettel is érintkezik, az építmény utcafronti főhomlokzata határozza meg a  házszámozást.

(2) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.

(3) A már megállapított házszám megváltoztatására csak indokolt esetben kerülhet sor. A változtatáskor arra kell törekedni, hogy a házszám-változtatás minél kevesebb érintett lakcímének megváltoztatásával járjon.

8.§ (1) A 6.§ rendelkezései az önkormányzati rendelet hatálybalépésének időpontjában nyilvántartott házszámozásra nem vonatkoznak.  

(2) Az ingatlanok házszámának megállapítására vonatkozó hatáskörét a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.


5. Utcanév-táblák és házszámtáblák elhelyezése


9.§ (1) A közterületek elnevezését tartalmazó, a tájékozódást segítő táblákat (a továbbiakban: utcanév-tábla) az utca kezdetén, végén és minden betorkolló utcánál is el kell helyezni.

(2) Az utcanév- táblát elsősorban épületen, kerítésen, ezek hiányában külön tartószerkezeten – jól látható helyen – kell elhelyezni.

(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója az utcanév-tábla kihelyezését és az ezzel járó munkálatokat tűrni köteles.

(4) Az utcanév-táblának az utcajegyzékben szereplő elnevezéssel meg kell egyeznie.

(5) Az új közterület elnevezését tartalmazó utcanév-táblát, valamint a közterület elnevezésének megváltoztatása után az új utcanév-táblát az ingatlan-nyilvántartásba való átvezetést követő három hónapon belül kell kihelyezni. 

(6) A közterületek elnevezésének megváltozását követően a régi utcanév táblát piros színű, átlós áthúzással kell jelölni. A régi elnevezést tartalmazó utcanév táblát a megszűnését követő két év elteltével lehet eltávolítani.

10.§ (1) A házszámtáblát az ingatlan kerítésére, házfalára, a közterületről jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyeznie.

(2) Bekerítetlen építési telek esetében a házszámtáblát földbe szúrt tartóoszlopon kell elhelyezni, úgy hogy a közterület felől jól látható legyen.

11.§ (1) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről, és pótlásáról az  ingatlan tulajdonosa gondoskodik.

 (2) Amennyiben az ingatlan házszáma hivatalból indult eljárás során változik meg, a házszámtáblát az ingatlan tulajdonosa részére az önkormányzat ingyenesen biztosítja.6. Záró rendelkezések


12.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
Fehér Mária                                                                                                       Varga Miklós

címzetes főjegyző                                                                                              polgármester
A rendelet kihirdettük: 2014. szeptember 15-én.            Fehér Mária

         címzetes főjegyző