Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Hatályos: 2013. 09. 13 - 2020. 12. 31


Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a 48. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja és hatálya1.§ A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi szabályoknak a megállapítása, ami a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítja, ezzel elősegíti a társadalmi együttélés szabályainak betartását, egymás szükségtelen zavarásának csökkentését.

2.§ A rendelet területi hatálya  Vanyola község közigazgatási területére terjed ki.

3.§ A rendelet személyi hatálya Vanyola község közigazgatási területén a természetes személyekre, a jog személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra terjed ki.2. Értelmező rendelkezések


4.§ E rendelet alkalmazásában:

a) avar: lehullott falomb,

b) kerti hulladék: minden hasznosításra alkalmatlan, kertben termő növényi maradvány, szár, levél, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, gally, gyom, egyéb  növényi maradvány

c) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja függetlenül attól, hogy tulajdonosa, haszonélvezője, birtokosa, kezelője, használója, bérlője az ingatlannak.II.Fejezet

Részletes rendelkezések

1. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai5.§ A község területén az egészséges, kártevőktől mentes avart és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.


6.§ (1) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése  naponta 06 - 20 óra között engedélyezett.

(2) Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.


7.§ (1) Az égetés során a helyben (telken belül, illetve az azt határoló közterületen) keletkezett avar, kerti hulladék semmisíthető meg.


(2) A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék vagy veszélyes hulladék (műanyag, gumi, vegyszer, festék illetve ezek maradékai) nem égethető.

(3) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.

(4) Avart és kerti hulladékot csak kialakított tűzrakó helyen és telken belül szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa.

(5) A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy arra veszélyt ne jelentsen.

(6) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.


8. § (1) Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar, kerti hulladék esetén szabad végezni, az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani.

(2) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék nem alkalmazható.

(3) A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, a tüzet azonnal el kell oltani. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.III.Fejezet

Záró rendelkezés9.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Fehér Mária                                                                                                              Varga Miklós

címzetes főjegyző                                                                                                     polgármester


A rendeletet kihirdettük:

Vanyola, 2013. szeptember  13.

                                                                                                                                 Fehér Mária

                                                                                                                                 címzetes főjegyző