Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019.(XI.25.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 26 - 2019. 11. 26

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:


1. § A rendelet a következő  alcímmel egészül ki:


                    

5/b Születési támogatás


11/B § (1) Minden Vanyolán lakóhellyel rendelkező személy gyermeke születése esetén – jövedelmi viszonyaira való tekintet nélkül - 10.000,-Ft születési támogatásban részesül. Amennyiben mindkét szülő vanyolai illetőségű, úgy részükre a támogatás csak egy személynek jár.

  1. A kérelemhez mellékelni kell az újszülött születési anyakönyvi kivonatát.

(3) A kérelmet a képviselő-testület bírálja el a kérelem beadását követő első testületi ülésen.


2. §  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.