Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018.(VI.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2018. 06. 12 - 2019. 05. 29

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló zárszámadást
65.052.566 Ft költségvetési bevétellel
65.690.352 Ft
20.431.031 Ft
5.824.340 Ft
költségvetési kiadással
finanszírozási bevétellel
finanszírozási kiadással
13.968.905 Ft szabad pénzmaradvány
jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati
szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások
mérlegét a 2/a. és 2/b. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait a 3/1.-3/28.
mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a
következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzatnak felújítási kiadása nem volt.
(3) Az önkormányzatnak 2017. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
(4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat az 5. melléklet szerint határozza
meg.
(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 6. melléklet szerint.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi egyszerűsített mérlegét,
egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 7/a.,
7/b., 7/c. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat a 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 8. mellékletben
foglaltak szerint 191.596.522 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 9. mellékletben
szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
4.§ (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.
(2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő
átvezetéséről köteles gondoskodni.
5. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
6. § Hatályát veszti Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi
zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 6/2017. (V.29.) önkormányzati
rendelet, valamint a 2017. évi költségvetéséről és módosításáról szóló 2/2017.(II.27.),
2/2018.(VI.11.) önkormányzati rendelet.