Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2017. 05. 30 - 2018. 06. 12

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


62.276.787 Ft

költségvetési bevétellel

68.215.680 Ft

26.914.095 Ft

6.452.040 Ft

költségvetési kiadással

finanszírozási bevétellel

finanszírozási kiadással

14.523.162 Ft

kiadási különbözettel


                                                              14.523.162 Ft tárgyévi pénzmaradvány

jóváhagyja.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2/a. és 2/b. melléklet szerint fogadja el.


(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait a 3/1.-3/28. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


  1. Az önkormányzat beruházási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
  2. Az önkormányzatnak felújítási kiadása nem volt.

(3)  Az önkormányzatnak 2016. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.


(4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat az 5. melléklet szerint határozza meg.


(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 6. melléklet szerint.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 7/a., 7/b., 7/c. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 8. mellékletben foglaltak szerint 200.188.235 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 9. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.


4.§ (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.

 (2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles gondoskodni.


5. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

6. § Hatályát veszti Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 4/2016. (V.12.) önkormányzati rendelet, valamint a 2016. évi költségvetéséről és módosításairól szóló 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet.

Fehér Mária

Varga Rita

címzetes főjegyző

polgármester


A rendeletet kihirdettük:


Vanyola, 2017. május 29.                                                                                                          Fehér Mária

                                                                                                       címzetes főjegyző