Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(XII.2.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatásról

Hatályos: 2013. 12. 03 - 2014. 02. 16


Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 32. § (3) bekezdésében és a 47. §(1) bekezdés c) pontjában, és (3) bekezdése alapján, a Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  13. § (1) bekezdés 8. pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013.(X. 4.) BM rendeletének végrehajtására a következőket rendeli el:


I. Fejezet

A támogatásra vonatkozó általános szabályok

1. A rendelet célja, hatálya


1. § (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013.(X. 4.) BM rendelet     alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Vanyola Önkormányzat számára.


(2) E rendelet célja, hogy Vanyola településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, egyszeri tűzifa juttatást ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az odaítélés menetét.


(3) E rendelet hatálya kiterjed Vanyola Község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.


2. A támogatás feltételei


2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít az 57/2013.(X. 4.) BM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjában felsorolt ellátásokra jogosultak közül rászorulóknak.


(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.


3. § Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család

a)Aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.

b)Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.


3. A támogatás odaítélésének menete


4. § (1) A támogatás megállapítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról következő rendes ülésén, legkésőbb 2013. december 10.  napjáig dönt.

(4) A polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról 2014. január 31. napjáig.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.


5. § A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminiszter által az Önkormányzat számára megállapított    304.800 Ft kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított 50.800 Ft saját forrás.


II. Fejezet

4. Hatályba léptetõ rendelkezések


6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2014. február 16. napján hatályát veszti.

Fehér Mária                                                                                                               Varga Miklós

címzetes főjegyzõ                                                                                                      polgármester                                                              
A rendeletet kihirdettük:


Vanyola, 2013. december 2.   


                                                                                                                                                                                                                                                                                          Fehér Mária

                                                                                                                                 címzetes fõjegyzõ

Szerkesztés...