Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018 (IV.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat által nyújtott szociális támogatásokról szóló 7/2017 (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 03 - 2018. 04. 03

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, 45.§ (3) bekezdésében, 92. § (2) c) – e) pontjában és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. és 10. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Az önkormányzat által nyújtott szociális támogatásokról szóló 7/2017 (III. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdésében az „A települési támogatások” szövegrész helyébe az „Az 1. §-ban foglalt ellátások (a továbbiakban: ellátások)” szöveg lép.


2. § A rendelet 3. § (1) bekezdésében a „települési támogatást” szövegrész helyébe az „ellátást” szöveg lép.


3. § A rendelet 4. §-a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A természetbeni ellátást biztosító intézmény vezetője és az ellátást igénybevevő között a szolgáltatás nyújtására létrejövő megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) a kérelemnek helyt adó határozat véglegessé válását követően kerül átadásra. A Megállapodás tartalmazza a szolgáltatásra, a szolgáltatás igénybevételének módjára, helyére vonatkozó adatokat.

(3) Az ellátás megszűnik

a) a jogosult halálával,

b) a Megállapodás felmondásával,

c) a Megállapodásban foglalt esetekben.”


4. § A rendelet 15. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A konyhavezető köteles külön eljárás nélkül ellátást biztosítani, ha a kért szolgáltatás hiánya az igénylő életét, testi épségét veszélyezteti.”


5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.