Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018 (XII.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 11 - 2018. 12. 11

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.31) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A rendelet hatálya Gánt Község Önkormányzatára és a Gánti Német Nemzetiségi Óvodára (a továbbiakban: óvoda) terjed ki.


(2) Gánt Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatai az alábbi összegekben határozza meg:

a) összes bevételét  184.120.645 Ft-ban

b) összes kiadását 184.120.645 Ft-ban

c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát 184.120.645 Ft-ban

d) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát  184.120.645 Ft-ban

e) költségvetési egyenlegét 0  Ft-ban

f) költségvetési hiány belső finanszírozását 0  Ft-ban

g) költségvetési hiány külső finanszírozását 0  Ft-ban

h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadását 0 Ft-ban


állapítja meg.            

(3) Az önkormányzat bevételi előirányzata

a) 123.572.039 Ft működési költségvetési és

b) 55.008.057 Ft felhalmozási költségvetési

előirányzat-csoportokra tagozódik.


(4) Az önkormányzat kiadási előirányzata

a) 102.980.096 Ft működési költségvetési és

b) 75.600.000 Ft felhalmozási költségvetési

előirányzat-csoportokra tagozódik.


(5) Az óvoda intézményi költségvetés bevételi előirányzata

a) 37.845.000 Ft működési költségvetési és

b) 0  Ft felhalmozási költségvetési

előirányzat-csoportokra tagozódik.


(6) Az óvoda intézményi költségvetési kiadási előirányzata

a) 37.845.000 Ft működési költségvetési és

b) 0 Ft felhalmozási költségvetési

előirányzat-csoportokra tagozódik.”


2. § A Rendelet

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) az 5. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) a 9. melléklete helyébe az 5. melléklet

lép.


3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során alkalmazni kell.

(3) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.