Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 06.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 31 - 2018. 05. 31

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 06.) önkormányzati rendeletének módosításáról[1]

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.06) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete kerül.

(2) A R 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete kerül

(3) A R 3 melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete kerül

(4) A R 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete kerül

(5) A R 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete kerül

2. § A R. 1. § (1)-(6) bekezdése helyébe a következő (1)-(6) bekezdés kerül:

„1. § (1) A rendelet hatálya Gánt Község Önkormányzatára és a Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsődére terjed ki.

(2) Gánt Község Önkormányzata (a továbbiakban önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatai az alábbi összegekben határozza meg:

a, összes bevételét 209.451 e Ft-ban

b, összes kiadását 209.451 e Ft-ban

c, tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát 209.451 e Ft-ban

d, tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát 209.451 e Ft-ban

e, költségvetési egyenlegét 0 e Ft-ban

f, költségvetési hiány belső finanszírozását 0 e Ft-ban

g, költségvetési hiány külső finanszírozását 0 e Ft-ban

h, finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

a, 185.947 e Ft működési költségvetési előirányzat-csoport,

b, 16.566 e Ft felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport

(4) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

a, 141.463 e Ft működési költségvetési előirányzat-csoport

b, 61.050 e Ft felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport.

(5) A Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban óvoda) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

a, 37.845 e Ft működési költségvetési előirányzat-csoport

b, 0 e Ft felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport.

(6) Az óvoda intézményi költségvetési kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

a, 37.845 e Ft működési költségvetési előirányzat-csoport

b, 0 e Ft felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport.”

3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során alkalmazni kell.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. június 1. napjával.