Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020 (IX.7..) önkormányzati rendelete

Környezetvédelmi Alap működtetéséről

Hatályos: 2020. 09. 08 - 2021. 05. 28

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020 (IX.7..) önkormányzati rendelete

Környezetvédelmi Alap működtetéséről

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Környezetvédelmi Alap és bevételei

1. § Gánt Község Önkormányzata Önkormányzati Környezetvédelmi Alapot működtet (továbbiakban: Alap).

2. § Az Alap bevételei a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (2) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 80. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakon túl:

 • a) az Alap javára teljesített önkéntes befizetések és támogatások,
 • b) pályázat útján elnyert összegek,
 • c) egyéb, az Alapot megillető bevételek.

2. A Környezetvédelmi Alap felhasználása

3. § (1) Az Alap bevételeit kizárólag környezet- és természetvédelmi célokra lehet felhasználni, így különösen Gánt község közigazgatási területén:

 • a) védett természeti értékek megőrzésére, természeti állapotának fejlesztésére,
 • b) zöldfelületek védelmére, fejlesztésére, kezelésére, erdők védelmére, allergén növények elleni védekezésre,
 • c) környezet- és természetvédelmi mérések, helyszíni vizsgálatok, tanulmányok elkészítési költségeinek finanszírozására,
 • d) Gánt környezetvédelmi programjának elkészítésére,
 • e) környezetvédelmi információs rendszer működtetésére,
 • f) illegálisan lerakott hulladékok összegyűjtésére,
 • g) környezeti károk mérséklésére, valamint környezeti ártalmak megelőzésére,
 • h) környezettudatos nevelésre, környezetközpontú oktatás támogatására,
 • i) aktív klímavédelemben való részvételre,
 • j) egyéb, a környezet védelmét segítő tevékenységre.

(2) Az Alapba érkező, a talajterhelési díjból származó bevételek a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. § (2) és (3) bekezdése szerint használhatóak fel.

(3) Az Alap éves költségvetésének legfeljebb 20%-a az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet “Természeti értékek” kezelésére és fejlesztésére fordítandó.

(4) Az Alap éves költségvetésének egésze nem fordítható teljes egészében egy célra.

4. § (1) A jegyző a költségvetés tervezése során minden évben felhasználási tervet készít az Alapba várhatóan befolyó bevételeknek a 3. §-ban részletezett célok megvalósítását biztosító felhasználására.

(2) Az Alap éves felhasználási tervéről az Ügyrendi, Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság (továbbiakban: Bizottság) véleménye alapján a polgármester dönt. A polgármester a Bizottság véleményéhez kötve van.

(3) A (2) bekezdés szerint elfogadott felhasználási terv alapján, csak a 2. §-ban meghatározott bevételek teljesülése esetén vállalható kötelezettség az Alap kiadási előirányzatára, amennyiben az év közben teljesült bevételekkel történő előirányzat emelésről a költségvetési rendelet szabályai szerint a polgármester dönt.

5. § (1) Az Alapból támogatás:

 • a) az éves felhasználási terv alapján, valamint
 • b) pályázat útján adható.

(2) Az Alap éves költségvetésének legfeljebb 10%-a fordítható pályázati célra.

3. Eljárási szabályok

6. § (1) Az Alapból pályázat útján elnyerhető támogatás pályázati feltételeit a Bizottság határozza meg.

(2) Az Alaphoz olyan tevékenységgel lehet pályázni, amely a 3. §-ban meghatározott célok megvalósítására irányul.

(3) Az értékelési szempontoknak elő kell segítenie olyan megoldások kiválasztását, amelyek

 • a) közvetlenül mérséklik a lakosság egészségének környezeti károsítását,
 • b) a hatóság által kötelezően előírt környezetvédelmi feladat végrehajtását szolgálják,
 • c) megvalósításuk anyag- és energiatakarékos.

(4) Pályázni a közzétett pályázati felhívásban foglaltak szerint lehet. A részletes pályázati kiírás tartalmazza a pályázati feltételeket, a pályázat kötelező tartalmi elemeit, benyújtásának módját, határidejét és az elbírálás határidejét.

(5) Egyszeri hiánypótlás lehetőségét követően a formailag nem megfelelő pályázatok az érdemi elbírálásból kizárásra kerülnek.

7. § (1) Az Alapból támogatást jogi személy, továbbá egyéni vállalkozó és természetes személy kaphat.

(2) A pályázó az Alaphoz csak a rendelet előírásainak megfelelő, induló, meg nem kezdett beruházással, tevékenységgel pályázhat.

(3) A 3. § (1) bekezdés szerinti célok megvalósítására irányuló tevékenység csak a pályázat eredményes elbírálását követően kezdhető meg.

(4) A pályázat elbírálásához - szükség szerint - külső, független szakértő(k) véleménye is beszerzendő.

(5) A nyertes pályázatról a Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt.

(6) Az önkormányzat a nyertes pályázóval támogatási szerződést köt.

(7) A pályázó működési kiadásai és a projekt közvetett költségei az Alapból nem támogathatók (így a bérleti díj, iroda fenntartási költsége, állományi bér és járulékai), továbbá a támogatás összege nem fordítható adó-, illeték- vagy köztartozás kiegyenlítésére.

(8) A támogatási szerződés megkötését megelőzően keletkezett számlák a támogatási összeg terhére nem számolhatóak el.

8. § (1) A támogatás mértéke a beruházás vagy tevékenység költségeinek 50%-áig terjedhet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátot nem kell alkalmazni, ha

 • a) közcélú környezet- és természetvédelmi feladat finanszírozását,
 • b) országra, országrészre, régióra kiterjedő kormányzati, ágazati program megvalósítását szolgálja.

9. § (1) A Bizottság a pályázati cél megvalósulását ellenőriztetni köteles, külső szakértő bevonásával.

(2) Amennyiben a támogatás kedvezményezettje a szerződésben meghatározott feltételeket - olyan okból, amelyért felelős - nem, vagy csak részben teljesíti, a támogatást a Bizottság köteles visszavonni.

10. § Az Alap felhasználásáról a polgármester évente a zárszámadásról szóló rendelettervezet tárgyalásával egyidejűleg köteles a képviselő-testületnek beszámolni.

4. Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.