Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018 (V.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat által nyújtott szociális támogatásokról szóló 7/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 09 - 2018. 05. 09

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, 45.§ (3) bekezdésében, 92. § (2) c) – e) pontjában és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. és 10. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Az önkormányzat által nyújtott szociális támogatásokról szóló 7/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szociális étkeztetés történhet házhozszállítással, vagy a jogosult általi elvitellel.”


2. § (1) A R. 15. § (7) bekezdésében a „Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal” szövegrész helyébe a „polgármester” szöveg lép.

(2) A R. 15. § (8) bekezdésében a „konyhavezető” szövegrész helyébe a „polgármester” szöveg lép.


3. § A R 15. §-a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az étkeztetést meg kell szüntetni

a) a jogosult halálával,

b) a jogosult jogviszony megszüntetésére vonatkozó bejelentését követő 2. napon,

c) a jogosult 30 napot meghaladó távolléte esetén,

d) amennyiben az ellátási jogosultság felülvizsgálata során megállapítást nyer, hogy az igénybe vevő az ellátásra nem jogosult, a felülvizsgálat elvégzését követő hónap utolsó napjával.”


4. § A R 18. §-a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A térítési díjat az igénybevevő előzetesen, az igénybevétel hónapja 10. napjáig az élelmezési vezetőnél (Gánt, Táncsics Mihály utca 4.) köteles megfizetni.”


5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.