Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (VI.9..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat által nyújtott szociális támogatásokról szóló 7/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 10 - 2020. 06. 10

Gánt község Önkormányzatának Polgármestere a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. §. (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által nyújtott szociális

       támogatásokról szóló 7/2017. (III. 29.) számú rendelet (továbbiakban: ÖR) 6. §. (2) bekezdése

       helyébe a következő (2) bekezdés kerül:

„(2) A települési támogatások esetén a természetbeni ellátás a Családsegítő Szolgálat útján különösen utalvány, tüzelősegély, tandíj, tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló élelmiszer, ruházat, gyógyszer megvásárlása, egészségügyi szolgáltatás díjának támogatása formájában állapítható meg.”

2.§ Az ÖR 6. § (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés kerül:

„(3) A Családsegítő Szolgálat a természetbeni ellátást a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő hét napon belül biztosítja.”

3.§ Az ÖR 6. § (4) bekezdése helyébe a következő (4) bekezdés kerül:

„(4) A Családsegítő Szolgálat a természetbeni ellátás átadásáról az azt követő öt napon belül számlákkal elszámol a hivatallal.”

4. § (1) Ez a rendelet 2020. június 10-én lép hatályba.

(2) Ez a rendelet hatálybalépést követő napon hatályát veszti.