Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (I.8.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló 12/2018. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 09 - 2019. 01. 09

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában és 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. § (1) A szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló 12/2018. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésében a „2019. január 18.” szövegrész helyébe a „2019. január 24.” szöveg lép.


2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.