Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Hatályos: 2016. 01. 30 - 2021. 05. 29

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja, a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján – figyelembe véve ezen jogszabályokat, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben meghatározottakat – 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya Gánt Község Önkormányzatára és a Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsődére terjed ki.

(2) Gánt Község Önkormányzata (a továbbiakban önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatai az alábbi összegekben határozza meg:

a, összes bevételét 111.564 e Ft-ban

b, összes kiadását 111.564 e Ft-ban

c, tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát 111.564 e Ft-ban

d, tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát 111.564 e Ft-ban

e, költségvetési egyenlegét 0 e Ft-ban

f, költségvetési hiány belső finanszírozását 0 e Ft-ban

g, költségvetési hiány külső finanszírozását 0 e Ft-ban

h, finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

a, 111.564 e Ft működési költségvetési előirányzat-csoport,

b, 0 e Ft felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport

(4) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

a, 111.183 e Ft működési költségvetési előirányzat-csoport

b, 381 e Ft felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport.

(5) A Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban óvoda) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

a, 31.281 e Ft működési költségvetési előirányzat-csoport

b, 0 e Ft felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport.

(6) Az óvoda intézményi költségvetési kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

a, 31.281 e Ft működési költségvetési előirányzat-csoport

b, 0 e Ft felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport.

2. § (1) A képviselő-testület negyedévente, a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként, valamint önként vállalt és kötelező feladatonkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción tervezett 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, valamint 0.5 fő takarító-hivatalsegéd illetménye került tervezésre.

(2) A város-és községgazdálkodási kormányzati funkción 1 fő közalkalmazott bére került tervezésre.

(3) A zöldfelület-kezelés kormányzati funkción 1 fő közalkalmazott bére került tervezésre.

(4) A könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 0.15 fő megbízási díja került tervezésre.

(5) A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkciókon összesen 9 fő létszámnak megfelelő bértömeg került tervezésre.

(6) Az önkormányzat és intézménye létszámadatait a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Cafetéria-juttatásként a polgármester részére évi bruttó 200.000,-Ft-ot tartalmaz a költségvetés. Cafetéria-juttatásként a közalkalmazottak részére havi nettó 12.000,-Ft-ot tartalmaz a költségvetés.

(2) A közalkalmazottak jutalmazására a bér-és járulékmaradvány terhére a polgármester egyéni döntés alapján átcsoportosítással legfeljebb 1 havi bér mértékéig hajthat végre.

5. § A képviselő-testület a beruházási kiadási előirányzatot 381 e Ft összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

a, Város-és községgazdálkodás kormányzati funkción 381 e Ft.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 16.729 e Ft összegben, katasztrófavédelmi tartalékát 500 e Ft összegben hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat-felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 8. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.

(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét 0 e Ft-ban határozza meg. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 9. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.

(4) A képviselő-testület az év közben jelentkező hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.

(5) Az önkormányzat saját bevételének és az adósságok keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 76.183 e Ft-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevételét 38.092 e Ft-ban állapítja meg.

(6) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) a, pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(7) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzintézeti kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.

(8) Hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.

9. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 30.000 e Ft-ig, havi illetve többhavi futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

10. § Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 11. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók valamint önként vállalt és kötelező feladatonkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza, előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléket mutatja be.

11. § A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.

12. § A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben 2.000e Ft értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról.

13. § A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásaira fordítja.

14. § A közvetett támogatásnyújtás elvei:

a, ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmaz,

b, lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedését a rendelet nem tartalmaz.

c, a magánszemélyek kommunális adóját tartalmazó helyi adórendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet a erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz.

d, egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz. ,

e, más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.

f, egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz.

15. § Az egyéb szervezetek és civil szervezetek támogatása jogcímen betervezett pénzösszeg felett a képviselő-testület önálló határozatban rendelkezik.

16. § (1) Az önkormányzat által támogatott szervezet, magánszemély a részére céljelleggel nem szociális juttatásként – átadott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített időpontig köteles elszámolni az önkormányzat felé.

(2) Amennyiben a támogatott szervezet, magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a képviselő-testület egyedi határozatban dönt.

(4) Az önkormányzat az államháztartáson kívüli forrás átvételét a számviteli szabályoknak megfelelően bevételezi és a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározott önként vállalt feladatok ellátására, finanszírozására fordítja.

17. § (1) Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója vagy a közös önkormányzati hivatal kirendeltségi köztisztviselői részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezető saját gépkocsi használatát a polgármester engedélyezi.

(2) A polgármester költségeit és kiadásait az alpolgármester utalványozza.

18. § (1) A kiadási és bevételi előirányzatok hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata.

(2) A polgármester az önkormányzat előirányzatainak féléves teljesítéséről a félévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) A polgármester az óvoda előirányzatainak féléves teljesítéséről a félévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

19. § A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy a költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg.

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

1. melléklet

1.melléklet.pdf

2. melléklet

2.melléklet.pdf

3. melléklet

3.melléklet.pdf

4. melléklet

4.melléklet.pdf

5. melléklet

5.melléklet.pdf

6. melléklet

6.melléklet.pdf

7. melléklet

7.melléklet.pdf

8. melléklet

8.melléklet.pdf

9. melléklet

9.melléklet.pdf

10. melléklet

10.melléklet.pdf

11. melléklet

11.melléklet.pdf

12. melléklet

12.melléklet.pdf