Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (II.6..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének megállapításáról

Hatályos: 2017. 02. 07 - 2018. 05. 30

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (II.6..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének megállapításáról

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya

 • a) Gánt Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és
 • b) Gánti Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsődére (a továbbiakban: óvoda)

terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

 • a) összes bevételét 148.234 e Ft-ban
 • b) összes kiadását 148.234 e Ft-ban
 • c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát 148.234 e Ft-ban
 • d) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát 148.234 e Ft-ban
 • e) költségvetési egyenlegét 0 e Ft-ban
 • f) költségvetési hiány belső finanszírozását 0 e Ft-ban
 • g) költségvetési hiány külső finanszírozását 0 e Ft-ban
 • h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

 • a) 148.234 e Ft működési költségvetési előirányzat-csoport,
 • b) 0 e Ft felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport

(3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

 • a) 81.404 e Ft működési költségvetési előirányzat-csoport
 • b) 66.830 e Ft felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport.

(4) Az óvoda intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

 • a) 33.181 e Ft működési költségvetési előirányzat-csoport
 • b) 0 e Ft felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport.

(5) Az óvoda intézményi költségvetési kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

 • a) 33.181 e Ft működési költségvetési előirányzat-csoport
 • b) 0 e Ft felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport.

3. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

3. § (1) A képviselő-testület negyedévente, a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként, valamint önként vállalt és kötelező feladatonkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción tervezett 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, valamint 0.5 fő takarító-hivatalsegéd illetménye került tervezésre.

(2) A város-és községgazdálkodási kormányzati funkción 1 fő közalkalmazott bére került tervezésre.

(3) A zöldfelület-kezelés kormányzati funkción 1 fő közalkalmazott bére került tervezésre.

(4) A könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 0.15 fő megbízási díja került tervezésre.

(5) A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkciókon összesen 4 fő létszámnak megfelelő bértömeg került tervezésre.

(6) Az önkormányzat és intézménye létszámadatait a 4. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Cafetéria-juttatásként a polgármester részére évi bruttó 200.000,-Ft-ot tartalmaz a költségvetés. Cafetéria-juttatásként a közalkalmazottak részére havi nettó 12.000,-Ft-ot tartalmaz a költségvetés.

(2) A közalkalmazottak jutalmazására a bér-és járulékmaradvány terhére a polgármester egyéni döntés alapján átcsoportosítással legfeljebb 2 havi bér mértékéig hajthat végre.

6. § A képviselő-testület a közutak, alagutak, hidak fenntartása, üzemeltetése kormányzati funkción a felújítási kiadási előirányzatot 66.830 e Ft összegben állapítja meg.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.681 e Ft összegben, katasztrófavédelmi tartalékát 500 e Ft összegben hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat-felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 8. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.

(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét 0 e Ft-ban határozza meg. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 9. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.

(4) A képviselő-testület az év közben jelentkező hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.

(5) Az önkormányzat saját bevételének és az adósságok keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 78.947 e Ft-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevételét 39.474 e Ft-ban állapítja meg.

(6) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(7) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzintézeti kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.

(8) Hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.

11. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 30.000 e Ft-ig, havi illetve többhavi futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

12. § Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 11. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók valamint önként vállalt és kötelező feladatonkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza, előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléket mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

13. § A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.

14. § A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben 2.000e Ft értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról.

15. § A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásaira fordítja.

16. § A közvetett támogatásnyújtás elvei:

 • a) ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmaz,
 • b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedését a rendelet nem tartalmaz,
 • c) a magánszemélyek kommunális adóját tartalmazó helyi adórendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet a erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz,
 • d) egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz,
 • e) más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz,
 • f) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz.

17. § Az egyéb szervezetek és civil szervezetek támogatása jogcímen betervezett pénzösszeg felett a képviselő-testület önálló határozatban rendelkezik.

18. § (1) Az önkormányzat által támogatott szervezet, magánszemély a részére céljelleggel nem szociális juttatásként – átadott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített időpontig köteles elszámolni az önkormányzat felé.

(2) Amennyiben a támogatott szervezet, magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a képviselő-testület egyedi határozatban dönt.

(4) Az önkormányzat az államháztartáson kívüli forrás átvételét a számviteli szabályoknak megfelelően bevételezi és a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározott önként vállalt feladatok ellátására, finanszírozására fordítja.

19. § (1) Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója vagy a közös önkormányzati hivatal kirendeltségi köztisztviselői részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezető saját gépkocsi használatát a polgármester engedélyezi.

(2) A polgármester költségeit és kiadásait az alpolgármester utalványozza.

20. § (1) A kiadási és bevételi előirányzatok hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata.

(2) A polgármester az önkormányzat előirányzatainak féléves teljesítéséről a félévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) A polgármester az óvoda előirányzatainak féléves teljesítéséről a félévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

21. § A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy a költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg

5. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Gánt Község Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg (nettósított)

Adatok ezer Ft-ban

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Működési bevételek

9784

Személyi juttatások

14603

Közhatalmi bevételek

69163

Munkaadókat terhelő jár.és szoch.adó

2842

Önkormányzatok működési tám.

20522

Dologi kiadások

26674

Működési c.átvett pénzeszköz

48765

Ellátottak pénzbeli juttatása

2250

Finanszírozási bevételek-műk

0

Egyéb működési célú kiadás

4359

Működési célú bevételek összesen

148234

Tartalék*

2181

Finanszírozási kiadások

28495

Felhalmozási bevételek

Működési kiadások összesen

81404

Felhalmozási c.átvett pénzeszköz

Beruházások

Finanszírozási bevételek-felhalm.

Felújítások

66830

Felhalmozási c.tám.áht-n belülről

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

Finanszírozási kiadások-felhalmozási

0

Maradvány igénybevétel

Felhalmozási kiadáok összesen

66830

Költségvetési bevételek összesen:

148234

Költségvetési kiadáok összesen:

148234

* Általános tartalék

1681

Céltartalék

0

Vis maior tartalék

500

2. melléklet

Gánt Község Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2017.

Adatok eFt-ban

eredeti előir.

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

módosított előir.

045160 Közútak, hídak, alagutak üzemeltetése, fennt.

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (sóder, egyéb a.)

200

200

K334 Karbantartás, kisjavítás

200

200

K337 Egyéb szolgáltatások (hótolás, földmunkák)

200

200

K351 Felszámított áfa

162

162

K71 Ingatlanok felújítása (Petőfi u, József u.)

52622

52622

K74 Felújítási célú áfa

14208

14208

Dologi kiadások összesen:

67592

67592

0

0

Kiadás összesen:

67592

67592

0

0

066010 Zöldterület-kezelés

K1101 Közalkalmazott juttatása 1 fő

1514

1514

K1107 Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.

144

144

Személyi juttatás összesen:

1658

1658

0

0

K2 Munkaadót terhelő szoc.hozzájárulási adó

333

333

K2 Cafetériához tartozó adóteher

46

46

Munkáltatót terhelő járulék és szoch.adó összesen:

379

379

0

0

K312 Üzemeltetési anyag

844

844

*hajtó- és kenőanyag (fűnyírás, favágás, egyéb gép)

300

*parkrendezés, virágosítás

500

*munkaruha

44

K334 Karbantartás, kisjavítás (utcabútorzat javítása)

300

300

K351 Felszámított áfa

297

297

Dologi kiadások összesen:

1441

1441

0

0

Kiadás összesen:

3478

3478

0

0

011130 Önkormányzatok és önk.hiv. jogalk.és ig.tev.

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

757

757

*0,5 fő takarító és hivatalsegéd

K1107 Béren kívüli juttatások (polgármester, hiv.seg. cafetéria)

272

272

K121 Választott tisztségviselők juttatása

7182

7182

*polgármester alapilletménye, nyelvpótlék

5035

*polgármester költségtérítése

703

*alpolgármester személyi juttatása

1256

*alpolgármester költségtérítése

188

Személyi juttatás összesen:

8211

8211

0

0

K2 Munkaadót terhelő szoc.hozzájárulási adó

1384

1384

K2 Cafetériához tartozó adóteher

86

86

Munkáltatót terhelő járulék és szoch.adó összesen:

1470

1470

0

0

Kiadás összesen:

9681

9681

0

0

064010 Közvilágítás

K331 Közüzemi díjak

3100

3100

K351 Felszámított ÁFA

837

837

Dologi kiadások összesen:

3937

3937

0

0

Kiadás összesen:

3937

3937

0

0

3. melléklet

Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei

Adatok eFt-ban

I. Közművelődési feladatok támogatása:

1200

II. Köznevelési feladatok támogatása:

15599

III. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása:

3391

IV. Szociális ellátások támogatása:

332

Az önkormányazat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei összesen:

20522

4. melléklet

Költségvetési engedélyezett létszámkeret

Önkormányzat

Kormányzati funkció

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó

Szakmai tevékenységet ellátó

011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.

0,5

1

066010 Zöldterület-kezelés

1

066020 Város-és községgazdálkodási szolgáltatás

1

082044 Könyvtári szolgáltatások

0,15

Összesen:

2,65

1

Közfoglalkoztatás

Kormányzati funkció

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó

Szakmai tevékenységet ellátó

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4

0

Összesen:

4

0

Intézményi engedélyezett létsámkeret-Gánti NNE Óvoda és Bölcsőde

Kormányzati funkció

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó

Szakmai tevékenységet ellátó

091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai

3

091140 Óvodai nevelés működtetés feladatai

4

Összesen:

4

3

5. melléklet

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve

Bevételek (e Ft)

működési bevétel

közhtalmi bevétel

önkorm. működési tám.

egyéb működési pénzeszközök

felhalmozási bevételek

összes bevétel

hóvégi záró pénzkészlet

9784

69163

20522

48765

január

378

2200

1710

230

4518

70

február

378

2689

1710

230

5007

226

március

3000

26333

1710

46000

77043

40542

április

378

2111

1710

255

4454

37995

május

378

1111

1710

260

3459

34478

június

378

1111

1710

260

3459

30735

július

3000

1111

1710

260

6081

30461

augusztus

378

511

1710

260

2859

24934

szeptember

378

24000

1710

260

26348

3708

október

378

2600

1710

260

4948

1455

november

380

2030

1712

260

4382

36

december

380

3356

1710

230

5676

0

0

0

összesen

9784

69163

20522

48765

0

148234

Kiadások (e Ft)

személyi juttatás

járulék

dologi kiadás

egyéb működési c. kiadások

finanszírozási kiadások

ellátottak pénzbeli jutt.

tartalék

beruházások

felújítások

Összes kiadás

14603

2842

26674

4359

28495

2250

2181

66830

148234

január

998

269

500

257

2374

50

4448

február

1236

234

500

257

2374

250

4851

március

1236

234

3000

1513

2374

800

27570

36727

április

1236

234

2800

257

2374

100

7001

május

1236

234

2674

257

2375

200

6976

június

1236

234

3000

257

2375

100

7202

július

1236

234

2200

260

2375

50

6355

augusztus

1236

234

2000

260

2375

100

2181

8386

szeptember

1236

233

4000

270

2375

200

39260

47574

október

1236

233

3000

257

2375

100

7201

november

1236

233

1500

257

2375

200

5801

decembver

1245

236

1500

257

2374

100

5712

0

összesen

14603

2842

26674

4359

28495

2250

2181

0

66830

148234
6. melléklet

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (eFt)

Orvosi ügyelet hozzájárulás Bicske Orv. Ügy.

300

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás

1276

CSÖT tagdíj

173

CSÖT belső ellenőrzés

175

KDVH tagdíj

85

Vértes-Gerecse tagdíj

70

TÖOSZ tagdíj

20

Pénzügyi Keret tagdíj

20

Háziorvosi szolgálat támogatása

960

Civil szervezetek támogatása

900

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása-működési Gánti NNE Óvoda és Bölcsőde

26225

Közvetett támogatások

Adóelengedést és követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

Adókedvezmények beépítésre kerültek, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok, akiknek a jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét, és Gánton állandó lakhellyel rendelkező, és a Gánt-Gránásban nem lakás céljára szolgáló ingatlannal rendelkezők kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján.

7. melléklet

Dologi kiadások összesen:

2974

2974

0

0

Bevétel összesen:

70

0

70

0

Kiadás összesen:

16042

15982

60

0

B405 Ellátási díjak

2818

2818

*óvodai int.étk. 20 fő

1430

*iskolai int.étk. 19 fő

1388

B406 Kiszámlázott ÁFA

761

761

Ellátási díjak összesen:

3579

3579

0

0

K313 Árubeszerzés

1933

1933

K351 Fizetendő ÁFA

522

522

Dologi kiadások összesen:

2455

2455

0

0

Bevétel összesen:

3579

3579

0

0

Kiadás összesen:

2455

2455

0

0

096025 Munkahelyi étkeztetés köznev.int.

B405 Ellátási díjak

1260

1260

B406 Kiszámlázott ÁFA

340

340

Ellátási díjak összesen:

1600

1600

0

0

K313 Árubeszerzés

419

419

K351 Fizetendő ÁFA

113

113

Dologi kiadások összesen:

532

532

0

0

Bevétel összesen:

1600

1600

0

0

Kiadás összesen:

532

532

0

0

107051 Szociális étkeztetés

B405 Ellátási díjak

1344

1344

B406 Kiszámlázott ÁFA

363

363

Ellátási díjak összesen:

1707

1707

0

0

K313 Árubeszerzés

870

870

K351 Fizetendő ÁFA

235

235

Dologi kiadások összesen:

1105

1105

0

0

Bevétel összesen:

1707

1707

0

0

Kiadás összesen:

1105

1105

0

0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K816 Központi, irányítószervi működési támogatás

26225

26193

32

Központi, iránítószervi támogatás összesen:

26225

26193

32

Bevétel összesen:

26225

26193

32

Bevétel összesen:

33181

33079

102

0

Kiadás összesen:

33181

33079

102

0

8. melléklet

Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei

Gánt Község Önkormányzatának egyéb, több éves kihatással járó döntése nincs.

Gánt Község Önkormányzata külföldi hitelállománnyal, kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

9. melléklet

A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásanak

vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása

Adatok eFt-ban

Működési célú kiadások összesen:

81404

Felhalmozási célú kiadások összesen:

66830

Költségvetési kiadások összesen:

148234

Működési bevételek összesen:

148234

Felhalmozási célú bevételek összesen:

0

Költségvetési bevételek összesen:

148234

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:

Tárgyévi bevételek:

148234

Tárgyévi kiadások:

148234

Külső finanszírozású működési célú hiány*

0

Külső finanszírozású felhalmozási célú hiány*

0

Költségvetési többlet:

0

*A költségvetési hiány külső finanszírozására jelenleg nincs szükség.

10. melléklet

Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

Adatok eFt-ban

Helyi adók

68825

Önkormányzati vagyonból származó bevétel

9784

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

Tárgyi eszköz, részvény értékesítés

0

Bírság, pólék, díjbevétel

338

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

Saját bevétel

78947

Saját bevétel 50%-a

39474

Saját bevétel 20%-a

15789

Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség

0

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (50%):

39474

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (20%):

15789

11. melléklet

Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg

Adatok ezer Ft-ban

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Működési bevételek

6956

Személyi juttatások

20850

Közhatalmi bevételek

0

Munkaadókat terhelő jár.és szoch.adó

4668

Önkormányzatok működési tám.

0

Dologi kiadások

7663

Finanszírozási bevételek-műk.

26225

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

Működési c.átvett pénzeszköz

0

Egyéb működési célú kiadás

0

Működési célú bevételek összesen

33181

Tartalék*

0

Finanszírozási kiadások

0

Felhalmozási bevételek

0

Működési kiadások összesen

33181

Finanszírozási bevételek-felhalm.

0

Beruházások

0

Felhalmozási c. tám.áht-n belülről

0

Felújítások

0

Felhalmozási c. átvett pénzeszköz

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

Finanszírozási kiadások-felhalmozási

0

Felhalmozási kiadáok összesen

0

Költségvetési bevételek összesen:

33181

Költségvetési kiadáok összesen:

33181

* Általános tartalék

0

Céltartalék

0

Vis maior tartalék

0

12. melléklet

A Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde előirányzat-felhasználási terve

Bevételek (e Ft)

működési bevétel

finanszírozási bevételek-önk.tám.

összes bevétel

hóvégi záró pénzkészlet

január

632

2583

3215

851

február

632

2284

2916

1403

március

632

2331

2963

1092

április

633

2056

2689

1117

május

632

2104

2736

579

június

632

2075

2707

622

július

0

2187

2187

145

augusztus

632

2268

2900

381

szeptember

633

2035

2668

386

október

633

1984

2617

240

november

633

2152

2785

161

december

632

2166

2798

0

összesen

6956

26225

33181

Kiadások (e Ft)

személyi juttatás

járulék

dologi kiadás

Összes kiadás

20850

4668

7663

január

1654

371

339

2364

február

1654

371

339

2364

március

2154

481

639

3274

április

1654

371

639

2664

május

2154

481

639

3274

június

1654

371

639

2664

július

1654

371

639

2664

augusztus

1654

371

639

2664

szeptember

1654

370

639

2663

október

1654

370

739

2763

november

1655

370

839

2864

decembver

1655

370

934

2959

összesen

20850

4668

7663

33181