Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018 (X.11.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 9/2005. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 12 - 2018. 10. 12

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018 (X.11.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 9/2005. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában, 13. § (1) bekezdésében és 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Partnerek, illetékes állami főépítész, illetékes megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatala, illetékes nemzeti park igazgatósága, illetékes területi vízvédelmi hatóság, illetékes területi vízügyi hatóság, illetékes Országos Vízügyi Főigazgatóság, illetékes területi vízügyi igazgatási szerve, illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, illetékes népegészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala, közlekedésért felelős miniszter, légiközlekedési hatóság, illetékes megyei kormányhivatal közlekedési hatósági hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala, kulturális örökség védelméért felelős miniszter, illetékes megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatala, illetékes ingatlanügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, illetékes megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörben eljáró járási hivatala, honvédelemért felelős miniszter, illetékes megyei rendőr-főkapitányság, illetékes bányafelügyeleti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A helyi építési szabályzatról szóló 9/2005. (VII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A rendelet mellékletét képezik az SZA-1, SZA-2, SZA-3, SZA-4, SZA-5, SZA-6 jelű szabályozási tervlapok, melyeket a rendelettel együtt kell alkalmazni.

2. § A R. a következő 5/C. §-al egészül ki:

(1) Az építési övezetben a nyersanyag kitermelés (bányászat), nyersanyag előfeldolgozás céljára szolgáló építmények és egyéb kiszolgáló épületek (pl.: iroda) helyezhetők el.

(2) Az építési övezet építési telkein betartandó előírások:

  • a) kialakítható legkisebb telekterület méret 500 m2,
  • b) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%,
  • c) a megengedett legnagyobb építménymagasság 15,0 méter,
  • d) zöldfelület legkisebb mértékéke „kialakult”,
  • e) elő-, oldal-, hátsókert mérete 0 méter.

(3) Az építési övezetben a beépítés feltételének közművesítettségi mértéke: részleges közművesítettség.

(4) A keletkező szennyvizek ártalommentes elvezetéséről/elhelyezéséről folyamatosan gondoskodni kell.

(5) A tevékenység során a felszíni vizek, felszín alatti vizek és a földtani közeg nem szennyeződhetnek.

"5/C. § Beépítésre szánt különleges terület - bánya, "K-b" jelű építési övezet előírásai:

3. § A R. a következő 6/A. §-al egészül ki:

„6/A. § Beépítésre nem szánt különleges terület – bánya, "Kk-b" jelű övezet előírásai:

(1) Az övezetben a nyersanyag kitermelés (bányászat), nyersanyag előfeldolgozás céljára szolgáló építmények és egyéb kiszolgáló épületek (pl.: iroda) helyezhetők el.

(2) Az övezet telkein betartandó előírások:

  • a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 2 %,
  • b) a megengedett legnagyobb építménymagasság 15,0 méter,
  • c) elő-, oldal-, hátsókert mérete 0 méter.

(3) A keletkező szennyvizek ártalommentes elvezetéséről/elhelyezéséről folyamatosan gondoskodni kell.

(4) A tevékenység során a felszíni vizek, felszín alatti vizek és a földtani közeg nem szennyeződhetnek.

4. § A R. melléklete a melléklet szerinti "SZA-6" jelű tervlappal egészül ki.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

1. melléklet

EJR_180331-mell_klet


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. október 13. napjával.