Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016 (I.14..) önkormányzati rendelete

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről

Hatályos: 2016. 11. 05 - 2018. 12. 31

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016. (01. 14.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről


(Egységes szerkezetben a 14/2016. (XI. 4.) önkormányzati rendelettel)


Gánt Önkormányzat Képviselő-testülete „a vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével, a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásával a következőket rendeli el:


1. § (1) Gánt Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére Gánt Község közigazgatási területén a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatás ellátásáról gondoskodik.

(2) A közszolgáltatással ellátott terület határai megegyeznek Gánt Község közigazgatási területének határaival.

(3) Ez a rendelet a közszolgáltatást ellátó Közszolgáltatóra és Gánt Község közigazgatási területén minden olyan közműcsatornával el nem látott ingatlan vagy közműcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem kötött ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban együtt: Ingatlantulajdonos) terjed ki.

(4) E rendelet alkalmazásában,

a) szüneteltetés: olyan jogintézmény, amelynek alapján az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felé tett írásbeli bejelentése alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítása a Közszolgáltató által felfüggesztésre kerül,

b)[1] üdülőingatlan: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 20. pontjában meghatározott, és a Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 9/2005. (VII. 15.) rendelete 5. § (4) bekezdése szerinti üdülőterületen fekvő ingatlan,

c) életvitelszerű tartózkodás: egy magánszemély akkor tartózkodik életvitelszerűen egy ingatlanban, ha az számára ténylegesen életvitelszerű lakóhelyéül szolgál, onnan szervezi életét, rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, ide tér haza, ott folytatja az életviteléhez szükséges tevékenységeket, (pl. étkezés, főzés, mosás), közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe annak kapcsán, elsődleges elérhetőségi címeként, levelezési címeként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.


2. § (1) Gánt Község közigazgatási területén a szennyvíz begyűjtésre kizárólagosan a LIQUID-PORTER Kft. (1077 Budapest, Bethlen Gábor u. 3 2/24, a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult és köteles ellátni, az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján.

(2) A szennyvizet ártalmatlanítás céljából kizárólag a Mór Város Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.) tulajdonában lévő, a Fejérvíz Zrt. (8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15.) által üzemeltetett, 8060 Mór, Velegi úti szennyvíztisztító telepre köteles elhelyezni.

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatást a 1. § (2) bekezdésében meghatározott működési területen látja el.


3. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba, vagy „a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet „a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról” szóló kormányrendeletben, valamint „a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről” szóló egészségügyi miniszteri rendeletben meghatározott módon gyűjteni, ideiglenesen tárolni, az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően annak elszállításáról Közszolgáltató igénybevételével gondoskodni, és a rendeletben meghatározott közszolgáltatás díjat megfizetni, a közszolgáltatás ellátásához szükséges adatokat közölni.

(2) Az az ingatlantulajdonos, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről közszolgáltatáson kívül, vízügyi hatósági engedéllyel vagy CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező, egyedi szakszerű közműpótló berendezés útján gondoskodik, köteles erről a tényről, annak bekövetkeztét követő 5 munkanapon belül a Közszolgáltató egyidejű tájékoztatása mellett a nyilvántartás számára a jegyzőhöz címzetten írásban nyilatkozni és egyidejűleg igazolni, hogy a mentesülés alapjául szolgáló feltételeknek megfelel.

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, rendszeres elszállítását annak összegyűjtésére feljogosított Közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani. Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele és a rendeletben megjelölt Közszolgáltató útján köteles gondoskodni.

(4) Az ingatlantulajdonos köteles ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően, de legalább évente egy alkalommal a közszolgáltatást igénybe venni.


4. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a szolgáltatást igénybe vevőnek kell a szolgáltatónál megrendelnie. A megrendelés személyesen vagy telefonon történik a Közszolgáltatónál. A bejelentéskor a Közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható időpontját, mely legfeljebb 3 órás időintervallumot tartalmaz, az ingatlantulajdonos részére megjelölni, az időpontváltozást köteles az ingatlan-tulajdonossal 24 órával korábban közölni. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számított 72 órán belül elvégezni.


5. § A közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésével rendelkezésre áll.


6. § A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei:

a) a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, melyen legalább a telefonos elérhetőségét feltünteti, a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost a helyben szokásos módon felhívás közzététele útján tájékoztatja,

b) a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban köteles közszolgáltatást nyújtani,

c) a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezte előtt köteles írásban vagy hirdetmény útján értesíteni az ingatlantulajdonosokat,

d) a közszolgáltatást ellátó a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a begyűjtendő anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a szennyvíztisztító műbe való bevezetés feltételeinek nem felel meg.


7. § (1) A közszolgáltatási díj meghatározása az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége alapján, kéttényezős módon  történik. A kéttényezős közszolgáltatási díj alapdíjból és ürítési díjból áll, amelyeknek a díjtételeit és azok legmagasabb összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos kéttényezős közszolgáltatási díjat köteles fizetni, amelynek legmagasabb egységnyi díját az 1. melléklet tartalmazza.


8. § Az alapdíj a Vgt. 44/D.§ (6) bekezdésében meghatározottak szerint megállapított díj.


9 § (1) Az ürítési díj egységnyi díjtétele az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött és elszállított háztartási szennyvízmennyiség egységnyi térfogatára vetített díja.

(2) Az ürítési díj a begyűjtött és elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz után köbméterenként számítandó. A mennyiséget a szippantó gépjárműbe gyárilag beépített szintmérő alapján kell megállapítani.

(3) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatásért fizetendő ürítési díjat a (1) bekezdés szerinti egységnyi díjtétel és az elszállított mennyiség szorzata alapján köteles megfizetni.


10. § A közszolgáltatás elvégzését a Közszolgáltató köteles az igénybevevő ingatlantulajdonos aláírásával igazoltatni.

11. § (1) Az igénybevevő ingatlantulajdonos köteles az ürítésre vonatkozó közszolgáltatás díját az ürítési díjat alkalmanként, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével egyidejűleg, a Közszolgáltató által helyben kiállított számla alapján a helyszínen megfizetni.

(2) Az alapdíjra vonatkozó közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos számla ellenében, a számla kézhezvételének napját követő 15 napos határidőn belül, negyedévente, utólag köteles megfizetni.

(3) Az alapdíjra vonatkozó közszolgáltatási díj fizetésének módja:

  1. készpénz,
  2. banki átutalás, vagy
  3. készpénz-átutalási megbízás.

(4) A díjfizetési módot az ingatlantulajdonos szabadon választja meg, valamint jogosult a választott fizetési módot változás bejelentési eljárásban megváltoztatni.


12. § A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése során „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól” szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) és „a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről” szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 3. §-a, 4. § (3)-(4) bekezdései szerint köteles eljárni.


13.§ (1) A Közszolgáltató kezdeményezi az ingatlantulajdonossal a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötését.

(2) Az ingatlantulajdonossal megkötendő közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés az alábbiakat tartalmazza:

a) a Közszolgáltató azonosító adatait,

b) az ingatlantulajdonos adatait:

c) a gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát,

d) a természetes személy ingatlantulajdonos a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét,

e) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

f) a teljesítés helyét, a feladat ellátására vonatkozó szabályokat,

g) a felek jogait és kötelezettségeit,

h) a közszolgáltatási díj megállapításának és megfizetésének módját,

i) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,

j) szerződéskötés helyét, idejét

k) szerződő felek aláírását.

(3) A közszolgáltatás ellátására vonatkozó, az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszony az (1) bekezdésben foglalt szerződés megkötésével, valamint az 5. §-ban foglaltak szerint jön létre.


14. § Az Önkormányzat az ingatlantulajdonos részére a közszolgáltatási díjfizetésre vonatkozóan kedvezményt, mentességet nem állapít meg.


15. § (1)[2] Az ingatlan tulajdonosa határozatlan időtartamra, a szüneteltetés feltételeinek fennállásáig kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését.

(2) A szüneteltetés feltételei:

a) a szüneteltetéssel érintett ingatlan vonatkozásában érvényes közszolgáltatási szerződés álljon fenn, és

b) a szüneteltetéssel érintett ingatlan lakatlan, vagy beépítetlen ingatlan, üdülőingatlan, vagy üdülőként használt, de nem akként bejegyzett ingatlan.

(3)[3] Az ingatlan lakatlan, beépítetlen tényét, üdülő, valamint üdülőként használt jellegét a kérelmező ingatlantulajdonosnak kell igazolnia, az önkormányzat jegyzője által illetékmentesen kiállított, erre vonatkozó igazolás alapján.

(4) A szüneteltetésre vonatkozó kérelmet a rendelet 2. mellékletét képező nyomtatványon kell a Közszolgáltatónál benyújtani. A szüneteltetés együttes feltételeinek igazolása esetén a szüneteltetés joghatásai a kérelem benyújtásának napjával állnak be. A nyomtatványhoz mellékelni kell azt az igazolást, amely a szüneteltetés feltételeinek fennállását igazolja.

(5) A szüneteltetés fennállása alatt bekövetkező, a szüneteltetést érintő bármely változást a kérelmező ingatlantulajdonos köteles a változás bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül a Közszolgáltatónál változás bejelentési eljárás keretében bejelenteni.

(6) Ezen §-ban nem szabályozott kérdésekben a lakóingatlanra vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.

(7) Az üdülőingatlan ingatlantulajdonosa április 1. és szeptember 30. közötti időszakban köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a díjfizetési kötelezettsége is ezen időszak alatt áll fenn.

(8) Ha az üdülőingatlan ingatlantulajdonosa egész évben életvitelszerűen tartózkodik az ingatlanban, úgy kérelmére egész évben jogosult a közszolgáltatás igénybevételére, és köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása után az egész évre vonatkozó díj megfizetésére.


16. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás nyújtása céljából jogosult kezelni az ingatlantulajdonosnak a Vgt. 44/C. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott adatait.

(2) A Közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott adatokat – amennyiben e rendelet kivételt nem tesz – a közszolgáltatási szerződés létrejöttének időpontjától a közszolgáltatási szerződés megszűnésének időpontjáig kezeli.

(3) A (2) bekezdéssel ellentétben, amennyiben az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatási szerződés megszűnésének időpontjában a Közszolgáltatóval szemben, közszolgáltatási díjhátraléka áll fenn, a Közszolgáltató az adatokat a hátralék, valamint a késedelmi kamat és a felmerült költségek összegének megtérüléséig, de legkésőbb a Vgt. 44/E. § (4) bekezdésében meghatározott időpontig tartja nyilván és kezeli.

(4) A Közszolgáltató belső szabályzatában köteles megteremteni és fenntartani az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodni az adatok biztonságáról, meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakra.

(5) Az adatkezelést a Közszolgáltató azon munkavállalói végzik, akiknek az adatkezelés, feldolgozás és nyilvántartás a munkaköri feladatai közé tartozik. Az adatkezelést végzők e tevékenységüket úgy folytatják, hogy az adatokhoz az arra jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá, ne ismerhessék meg.

(6) A Közszolgáltató a közszolgáltatás kapcsán rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag a közszolgáltatás biztosítása céljából használja fel, azokat harmadik személy részére tovább nem adja.


17. § (1) Amennyiben a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos jogviszonyban – különösen a nyújtott kedvezménnyel, vagy igényelt szüneteltetéssel kapcsolatban – változás áll be, akkor az érintett ingatlan ingatlantulajdonosa köteles azt, a változás bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül a Közszolgáltatónak bejelenteni.

(2) A változás bejelentése írásban, a rendelet 3. mellékletében meghatározott nyomtatványon történik.

(3) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a szolgáltatóhoz történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingatlantulajdonos köteles megfizetni.

(4) A változás bejelentésének az elmulasztása esetén a Vgt. 44/J.§ (1) bekezdésében foglaltak az irányadók. 


18. § (1) A közszolgáltatás fennállása során az annak alapjául szolgáló tényeket a települési önkormányzat jegyzője ellenőrizheti, ennek érdekében az életvitelszerű lakhatás igazolása során figyelembe veszi a lakcímnyilvántartás adatait, valamint a Közszolgáltató Korm. rendelet 19. § (1) b) pontja szerinti évi adatszolgáltatását.

(2) Ha a települési önkormányzat jegyzője a jogszabályban és a közszolgáltatási szerződésben foglaltaktól eltérést tapasztal, úgy köteles a Vgt. 44/J. §-ban foglalt eljárást a vízügyi hatóságnál kezdeményezni.

(3)[4] A települési önkormányzat jegyzője az életvitelszerű tartózkodásra tett nyilatkozat valóságtartalmát ellenőrizheti, szükség esetén bizonyítási eljárást folytat le, melynek során megvizsgálja a közüzemi számlákon szereplő fogyasztás, és az életvitelszerűség arányosságát. Összeveti, hogy

a) a dokumentumok, közműszolgáltatói igazolások, számlák miként tartalmazzák az igénybevevő nevét, lakóhelyét, a fogyasztási, számlázási, levelezési címet

b) a számlázási, levelezési cím mely időponttól érvényes a kérelem benyújtását megelőző egy évről szóló számlákon (részszámla, elszámoló számla).


19. § Ez a rendelet 2016. február 1-jén lép hatályba.


20. § Hatályát veszti Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok endjéről, a települési szilárd és folyékony hulladék kezeléséről szóló 3/2014. (II. 01.) önkormányzati rendelete.


Spergelné Rádl Ibolya                                                                  Tóth Jánosné

     polgármester                                                                      címzetes főjegyző


Z Á R A D É K :

A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Gánt, 2016. január 14.


 Tóth Jánosné

címzetes főjegyző


          1. számú melléklet

1/2016. (01.14.) önkormányzati rendelethez


A közszolgáltatási díj:

  1. alapdíj:              2000.- Ft/év
  2. ürítési díj:          1575.- Ft/m3

A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.2. számú melléklet

1/2016. (01.14.) önkormányzati rendelethez


Kérelem

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás szüneteltetésére


Kérelmező ingatlantulajdonos családi- és utóneve:

Kérelmező ingatlantulajdonos lakóhelye:

Kérelemmel érintett ingatlan címe:

Kérelemmel érintett ingatlan jellege:

Szüneteltetés kezdő időpontja:

Szünetelés várható záró időpontja*:


Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fent közölt adatokban a szüneteltetés joghatálya alatt változás áll be, annak tényét a Közszolgáltatónak a változás beállásától számított 5 munkanapon belül köteles vagyok a Közszolgáltatónak változás bejelentési eljárásban bejelenteni.


Kérelemhez csatolandó igazolás:

Az ingatlan lakatlan, beépítetlen tényét, üdülő, valamint üdülőként használt jellegét igazoló, települési önkormányzat által kiállított igazolás.Kelt:                


Aláírás:                  


* Nem lehet hosszabb a kezdő időponttól számított 6 hónapnál.
[1]

Az 1. § (4) bekezdés b) pontja a 14/2016. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

[2]

A 15. § (1) bekezdése a 14/2016. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

[3]

A 15. § (3) bekezdése a 14/2016. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

[4]

A 18. § (3) bekezdését a 14/2016. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a iktatta be.