Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (VI.8..) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 19/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

Hatályos: 2020. 06. 09 - 2020. 06. 09

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnak, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának és Honvédelemért felelős Miniszternek, valamint a partnerségi rendelet szerinti résztvevők véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § A településkép védelméről szóló 19/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Mellékletek