Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (VIII.24..) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről, valamint az avar és kerti hulladék égetéséről

Hatályos: 2021. 01. 01

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya Gánt község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre terjed ki.


2. A helyi környezet védelme


2. § (1) A település épített és természeti környezetét az arra vonatkozó törvényben az önkormányzat a településrendezési tervében és az építési szabályzatokban foglalt előírások szerint a környezet – és természetvédelmi követelményekkel összhangban minden személynek védenie kell.

(2) Magánszemélyek, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet tevékenysége következtében keletkezett szennyeződés megszüntetése a szennyezést előidéző feladata.

3. § (1) A zöldfelületeket rendeltetésszerűen kell használni.

(2) A község területén lévő zöldterületek, valamint növényzet ápolásáról és az idényszerű növényvédelmi munkálatok elvégzéséről a tulajdonosok kötelesek gondoskodni.


3. A közterületek és az ingatlanok rendje


4. § (1) A köztisztaság megőrzésében, minden állampolgár köteles hathatósan közreműködni és a település, különösen a közterületek szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől és magatartástól tartózkodni.

(2) A település belterületén lévő közösségi célú területek gondozása és tisztántartása, a kihelyezett használati tárgyak és parktartozékok karbantartása a terület tulajdonosának, kezelőjének, illetve a feladata.

(3) A középületek előtti közterületek tisztántartása, zöldterületek, ápolása az épület használójának, kezelőjének a feladata.

(4) A közforgalmú autóbusz megállóhelyeinek, várakozóhelyeinek és környezetüknek a tisztántartása az önkormányzat feladata.

(5) A kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusító helyek előtti járdaszakaszt és a környező közterületet a nyitva tartás ideje alatt állandó jelleggel az üzemeltetőnek kell tisztántartania, függetlenül attól, hogy a szennyeződés üzleti tevékenységből keletkezett-e, vagy sem.

5. § (1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, bérlője, illetőleg haszonélvezője (továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles:

  1. gondoskodni a lakásnak, lakás céljára szolgáló helyiségeknek, és a nem lakás céljára használt helyiségeknek, továbbá az ezekhez tartozó területeknek rendszeres takarításáról, rendezettségéről,
  2. az ingatlan előtti járdaszakaszon - járda hiányában egy méter széles területsáv - továbbá, ha a járda mellett zöldsáv is van, az útszegélyig terjedő területen a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és egyéb hulladékok eltávolításáról,
  3. az ingatlanok előtt fák, bokrok ágainak eltávolításáról abban az esetben, ha azok a meglévő villamos, illetve telefon légvezetéktől 2 m-en belül helyezkednek el,

(2) Az (1) bekezdés c)-d) pontjaiban foglalt kötelezettségekről tulajdonos hiányában, az önkormányzat gondoskodik.

6. § (1) A tulajdonos építés, bontás vagy tatarozás esetén a közterület tisztaságát köteles biztosítani.

(2) A bontási anyagokat és földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.


4. Avar és kerti hulladék égetése


7.§ -10. §[1]


5. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás és jogkövetkezményei


11. § (1) Tiltott, közösségellenes magatartás az a szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősülő helyi közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás, amelyet e rendelet tiltott, közösségellenes magatartásnak minősít.

(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az a tulajdonos, aki

a) nem gondoskodik az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról,

b) nem gondoskodik az ingatlana előtti járdaszakasz hó-eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről,

c) nem gondoskodik a növényi kártevő-mentesítésről,

d)[2] avart, kerti hulladékot éget.

(3) E önkormányzati rendeletben foglaltak betartását a Csákvári Közös Hivatalának erre feljogosított ügyintézője ellenőrzi.

12. § (1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatti eljárás hivatalból, továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható. A bejelentést szóban vagy írásban bármely személy megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást megvalósító személy ismert személyi adatait, a magatartás helyének és idejének, továbbá a körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével.

(3) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás észlelésétől számított 30 napon belül indítható meg. Ezt követően a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható.

13. § Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.

14. § (1) E önkormányzati rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(2) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni

  1. a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, és
  2. az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az erre vonatkozó tájékoztatásra önként igazolja.


6. Záró rendelkezések


15. § E önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. § Hatályát veszti Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a települési és a folyékony hulladék kezeléséről szóló 3/2014. (II. 01.) önkormányzati rendelet 1. § (5)-(6) bekezdése, 2-24. §-a.


Gánt, 2015. augusztus 24.Spergelné Rádl Ibolya                                                               Tóth Jánosné

 polgármester                                                                           címzetes főjegyzőZ Á R A D É K :

A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Gánt, 2015. augusztus 24.


    Tóth Jánosné

     címzetes főjegyző

[1]

Hatályon kívül helyezte a 13/2020. (X. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2021. január 1-től

[2]

A rendelet szövegét a a 13/2020. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos 2021. január 1-től