Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VIII.24.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről és a közterületek tisztán tartásáról

Hatályos: 2015. 08. 25

Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VIII.24.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről és a közterületek tisztán tartásáról

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5 és 19. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E önkormányzati rendelet hatálya kiterjed Gánt Község

1. a) valamennyi ingatlanhasználójára, függetlenül attól, hogy természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

2. b) az ingatlanon összegyűjtött települési hulladék rendszeres összegyűjtésére, begyűjtésére, elszállítására.

(2) E önkormányzati rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes és állati eredetű hulladékra és az azzal összefüggő tevékenységre.

2. A közszolgáltatás ellátása

2 § (1) Gánt Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.

(2) Az Önkormányzat a Deponia Kft. (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3., a továbbiakban: Közszolgáltató) útján látja el a község közigazgatási területén keletkező települési hulladék összegyűjtésével és a kijelölt, hatósági engedéllyel működő hulladékártalmatlanító telepre történő rendszeres szállításával és ártalmatlanítás céljából történő elhelyezésével kapcsolatos, hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenységet.

3. § A hulladékkezelési közszolgáltatás biztosítására irányuló közszolgáltatási szerződés az Önkormányzat a Közszolgáltató között jön létre.

3. A települési hulladék kezelése

4. § A települési hulladék kezelése magában foglalja annak gyűjtését, elszállítását és ártalmatlanítását.

5. § (1) Települési hulladék esetén a szolgáltatás igénybevétele, valamint a közszolgáltatóval egyeztetett szabványos gyűjtőedény vagy hulladékgyűjtő zsák használata kötelező.

(2) Az ingatlanhasználó a települési papír-, üveg-, műanyag, fém- és zöldhulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjti.

(3) Települési vegyes hulladék tárolására az igénybe vehető gyűjtőedény típusai:

1. a) 60 literes gyűjtőedény

2. b) 80 literes gyűjtőedény

3. c) 110 literes gyűjtőedény

4. d) 120 literes gyűjtőedény

(4) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedények közül azt a típust és olyan számban köteles igénybe venni, amely az ingatlanán keletkezett települési hulladék tárolására két ürítés között környezetszennyezés nélkül alkalmas.

(5) Az eseti többlethulladék elszállítása csak a Közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőzsákba elhelyezés esetén vehető igénybe. A gyűjtőzsák a Közszolgáltató Székesfehérvár, Sörház tér 3. szám és Mór, Zrínyi u. 36. szám alatti ügyfélszolgálati irodáiban, valamint a székesfehérvár-csalai hulladéklerakón vásárolható meg.

6. § (1) Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag, fém- és zöldhulladék esetén 16. §-ban meghatározott házhoz menő gyűjtés gyűjtőzsákba elhelyezés vagy kötegelés és az ingatlan elé történő kihelyezéssel vehető igénybe.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött papír-, üveg-, műanyag és fémhulladék esetén az Önkormányzat tulajdonában lévő

1. a) Gánt, Béke tér 22. szám

2. b) Gánt, Béke tér 17. szám

előtti területen található hulladékgyűjtő szigetek használatával vehető igénybe a szolgáltatás.

7. § A lom hulladék esetén a 17-18. §-ban meghatározott házhoz menő gyűjtés a települési az ingatlan elé történő kihelyezés esetén vehető igénybe.

4. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

8. § (1) A települési vegyes hulladék elszállítása heti egy alkalommal hétfői napon történik. A hulladék ingatlanon belüli gyűjtéséhez - az ürítési gyakoriság meghatározása mellett - a közszolgáltató az ingatlantulajdonos részére biztosítani köteles, hogy különböző űrmértékű gyűjtőedények közül választhasson az 8. § (3)-(4) bekezdésében meghatározottak figyelembe vételével.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fémhulladék esetén az elszállítás a hónap utolsó hétfői napján történik a közszolgáltatás keretében.

(3) Az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék elszállítási gyakorisága a március 1-től november 15-ig tartó vegetációs időszakban a Közszolgáltató által meghatározott évi egy alkalommal történik a közszolgáltatás keretében. Az eseti többlet zöldhulladék elszállítása csak a Közszolgáltató által rendszeresített elszállítást biztosító matrica használata esetén vehető igénybe. A matrica a Közszolgáltató Székesfehérvár, Sörház tér 3. szám és Mór, Zrínyi u. 36. szám alatti ügyfélszolgálati irodáiban, valamint a csalai hulladéklerakón vásárolható meg.

(4) A lom hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal közszolgáltatás keretében gondoskodik az Önkormányzattal egyeztetetten meghatározott napon 3 m3 űrtartalomig.

9. § (1) A 8. §-ban meghatározott rendszeres szállítási nap megváltoztatásáról a Közszolgáltató - a megváltozott szállítási napot megelőzően legalább 15 nappal - a helyi újságban, a hirdetőtáblán köteles a lakosságot tájékoztatni az Önkormányzat egyidejű értesítése mellett.

5. A gyűjtőedény használata

10. § (1) A települési hulladék gyűjtése vegyes háztartási hulladék esetén az 4. § (3) bekezdésben meghatározott űrtartalmú szabványos tároló gyűjtőedényben történik. Az ingatlanhasználó lakóhelyének változását 15 napon belül köteles jelezni a Közszolgáltatónak.

(2) A gyűjtőedény beszerzéséről, javításáról, pótlásáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(3) A gyűjtőedény beszerzési, javítási költsége az ingatlanhasználót terheli.

11. § Amennyiben a gyűjtőedény állapota nem teszi lehetővé a települési vegyes elszállítását, a Közszolgáltató köteles felhívni az ingatlanhasználó figyelmét, hogy annak javításáról vagy javíttatásáról gondoskodjék.

12. § (1) A gyűjtőedényt csak annyira szabad megtöltetni, hogy zárható legyen.

(2) Nem helyezhetőek el a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe a házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett hulladékok.

(3) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások életét, testi épségét, egészségét.

(4) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben továbbá települési hulladéknak nem minősülő hulladék, különösen építési és bontási hulladék, állati tetem, valamint hulladékudvaron gyűjthető elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék.

13. § A gyűjtőedényt az elszállítási, ürítési időpontig az ingatlanon belül kell tárolni.

14. § (1) A szállító jármű személyzete a gyűjtőedényt - a forgalom akadályozása nélkül - az átadás-átvételre kijelölt közterületen veszi át és azt a kiürítés után az átvétel helyére köteles visszahelyezni. Az átvételre kijelölt hely a közút szélétől 2,0 m-nél távolabb nem lehet.

(2) A gyűjtőedény gyűjtés idejére történő kihelyezése, majd az ürítést követően annak visszahelyezésére az ingatlanhasználó kötelessége.

15. § (1) A gyűjtőedény begyűjtéséből és szállításából eredő szennyeződés megszüntetése a Közszolgáltató kötelessége. A gyűjtés során keletkező szennyeződés eltávolítása az ingatlanhasználó kötelessége.

(2) A gyűjtőedény rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról, fertőtlenítéséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

6. A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés

16. § (1) A házhoz menő elkülönített gyűjtés keretében az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag, fém és kerti zöldhulladékot külön gyűjti az alábbiak szerint:

1. a) a papírhulladékot külön gyűjtőzsákba,

2. b) a műanyag valamint a fémhulladékot együttesen külön gyűjtőzsákba,

3. c) zöldhulladék esetén

ca) a lombot, kaszálékot, nyesedéket, vékony gallyakat külön gyűjtőzsákba.

cb) a vastagabb faágakat legfeljebb 1 méteresre darabolva, összekötve matricával ellátva, a zöldhulladék gyűjtés napján

helyezi ki.

(2) Amennyiben a gyűjtőzsákban nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtött hulladék került elhelyezésre, vagy zöldhulladék esetén matricával ellátva, a Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és az ingatlanhasználót felszólítja az elkülönítetten gyűjtés szabályainak jövőbeni betartására.

7. A házhoz menő lom hulladék gyűjtése

17. § (1) A lom hulladék gyűjtése, elszállítása, hasznosítása és ártalmatlanítása a közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényben el nem helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el.

(2) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

1. a) építési és bontási hulladék;

2. b) gumiabroncs hulladék;

3. c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;

4. d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;

5. e) veszélyes hulladék;

6. f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék;

7. g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém- és zöldhulladék;

8. h) kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy túlméretes hulladék.

(3) Az elszállítandó lom hulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

18. § (1) A közszolgáltató kizárólag a lomtalanítás alá tartozó települési hulladék elszállítására köteles.

(2) A lomtalanítás során összegyűjtött hulladék kezeléséről, esetleg további hasznosításáról, értékesítéséről a közszolgáltatást végző szabadon rendelkezik.

8. A közszolgáltatás igénybevételének korlátozása, megtagadása

19. § A hulladékgyűjtést végző jármű személyzete, ha a gyűjtőedény olyan hulladékot tartalmaz, mely összetömörödött, vagy befagyott, vagy egyéb okból nem üríthető, a szolgáltatás igénybevételét az üríthető mennyiség mértékéig a Közszolgáltató korlátozhatja. Az ingatlanhasználó köteles a visszamaradt hulladékot kiüríteni és a gyűjtőedény használhatóvá tenni.

20. § A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha:

a) a gyűjtőedénybe vagy a gyűjtőzsákba olyan anyagot, tárgyat helyeztek el, amely nem minősül települési hulladéknak,

b) az eseti többlethulladék elszállítása esetén, amennyiben a gyűjtőedény mellé elhelyezett települési hulladékot nem a 5. § (5) szerinti hulladékgyűjtő zsákban helyezték el, a Közszolgáltató nem köteles elszállítani.

9. Eltérő rendelkezések a speciális területi viszonyokkal rendelkező Vérteskozma, Kőhányás és Gránás elnevezésű településrészeken és külterületen

21. § (1) A speciális területi viszonyokkal rendelkező településrészeken és külterületen a települési vegyes hulladék tárolására az igénybe vehető gyűjtőedény típusai:

1. a) 240 literes gyűjtőedény

2. b) 770 literes gyűjtőedény

3. c) 1110 literes gyűjtőedény

(2) A gyűjtőedények közterületen helyezkednek el és közösségi használatban állnak.

22. § (1) A speciális területi viszonyokkal rendelkező településrészeken és külterületen a települési hulladék elszállítása Vérteskozmán a települési hulladék elszállítása

1. a) április 1-től október 31-ig heti egy alkalommal,

2. b) november 1-jétől március 31-ig kéthetente egy alkalommal

hétfői napon történik.

(2) A rendszeres szállítási nap megváltoztatásáról az Önkormányzat tájékoztatja a lakosságot.

23. § (1) A gyűjtőedénybe kizárólag a rendeltetésének megfelelő, vegyes háztartási hulladék helyezhető el.

(2) Nem helyezhetőek el a gyűjtőedénybe 12. § (2)-(4) bekezdésben meghatározott hulladékok.

24. § (1) Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag, fém- és zöldhulladék elszállítás gyűjtőzsákba elhelyezés vagy kötegelés és gyűjtőedény mellé történő kihelyezéssel vehető igénybe.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítása havi 1 alkalommal hétfői napon történik.

25. § (1) A lom hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal közszolgáltatás keretében gondoskodik az Önkormányzattal egyeztetetten meghatározott napon 3 m3 űrtartalomig.

(2) A lom hulladék elszállítás a gyűjtőedény mellé történő kihelyezéssel vehető igénybe.

(3) Lomtalanítás keretében nem helyezhető ki a 17. § (2) bekezdésben meghatározott hulladékok.

10. A közszolgáltatás díja

26. § A települési hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése és ártalmatlanítása díját az Önkormányzat fizeti meg a Közszolgáltatónak a település közigazgatási területére vonatkozóan.

11. A közterületek tisztán tartása

27. § A köztisztaság megőrzésében minden állampolgár köteles hathatósan közreműködni és a közterületek szennyeződését eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

28. § (1) Minden olyan közterületen, ahol tömegforgalom bonyolódik, az Önkormányzat gondoskodik közhasználatú hulladékgyűjtő tartály elhelyezéséről, javításáról, pótlásáról, továbbá rendszeres ürítéséről és tisztán tartásáról.

(2) Háztartásban keletkező hulladékot elhelyezni nem lehet a közhasználatú gyűjtőedényben.

12. Záró rendelkezések

29. § E önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.