Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018 (III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2018. 03. 13

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a havi képviselői tiszteletdíjat bruttó 25.000 forintban határozza meg.

(2) A tiszteletdíj kifizetésére havonta, legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kerül sor.

(3) A tiszteletdíjról történő lemondás a polgármesterhez intézett írásbeli nyilatkozat alapján lehetséges.


2. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti a Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 11/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelete.