Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020 (X.27.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló 11/2020. (IX. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 28 - 2020. 10. 28

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában és 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló 11/2020. (IX. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelem benyújtási határideje 2020. november 20.”


2. § A Rendelet 4. § (3) bekezdésében a „legkésőbb 2021. február 28. napjáig dönt” szövegrész helyébe a „legkésőbb 2020. november 30. napjáig dönt” szöveg lép.


3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Krausz János


Kiss Jolánpolgármester


címzetes főjegyző


Z Á R A D É K :

Gánt, 2020. október 27.