Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017 (II.8..) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2017. 02. 09 - 2018. 01. 31

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.                  Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy Gánt közművelődési ellátása érdekében, a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembe vételével meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, intézkedéseit a helyi hagyományok és sajátosságok alapján.

2. § E rendelet hatálya kiterjed Gánt község területén működő közművelődési tevékenységet folytató intézményekre, szervezetekre, társulásokra, vállalkozásokra és magánszemélyekre, amelyek a jelen rendeletben szabályozott feladatokat ellátják.

 1. A település közművelődési feladatai

3. § Az önkormányzat közművelődési feladatának tekinti különösen:

 1. a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak és kulturális értékeinek megőrzését, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását,
 2. a helyi értékeket védő, gazdagító összefogásra építő kezdeményezések támogatását, ösztönzi a helytörténeti, településismertető kiállításokat, a helyi ünnepek és népünnepélyek, közösségi összejövetelek szerveződését, szervezését,
 3. összehangolja a helyi alapítványok, civil szervezetek közművelődési tevékenységét,
 4. az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra megismertetését, gyarapítását, különös tekintettel a településen élő nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájára,
 5. az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységének Gánt vonzáskörzetében és Gánton élő minden művészeti ágban tevékenykedő alkotók és alkotásaik megjelenési lehetőségeinek, bemutatkozásának támogatását (kiállítás, hangverseny stb.),
 6. a település, a régió természeti, kulturális közösségi értékeinek közismertté tételét, kapcsolatépítést a határon túli települések kulturális intézményeivel, egyesületeivel, a kulturális turizmus támogatását,
 7. a közösségi művelődéshez megfelelő környezet és infrastruktúra, közösségi színterek biztosítását.

 1. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

4. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében közösségi színteret tart fenn.

(2) Az önkormányzat közösségi színtérként kijelöli a Művelődési Ház helyiséget (8082 Gánt, Béke tér 20).

 (3) Az önkormányzati fenntartású közösségi színtér a közművelődési alapfeladatú intézmény kulturális-közművelődési cél esetén együttműködési megállapodás keretén belül, térítésmentesen, vagy viszonossági alapon biztosítja.

(3) A nem közművelődési célú igénybevétel esetén piaci alapon biztosítható a közösségi tér.

(4) Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába az (1) bekezdésben írtakon kívül az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:

 1. az önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeit,
 2. gánti székhelyű, helyben működő közművelődési célú társadalmi szervezeteket,
 3. az egyéb kulturális célú szervezeteket.

5. § (1) Az önkormányzatnak a közművelődési feladatok ellátása érdekében szorosan együttműködik és kapcsolatot tart:

 1. a helyi, megyei, országos kulturális, művészeti intézményekkel,
 2. egyházakkal,
 3. egyesületekkel,
 4. alapítványokkal,
 5. egyéb civil szervezetekkel,
 6. önkormányzatokkal,
 7. magánszemélyekkel,
 8. helyi vállalkozásokkal,
 9. gazdasági egységekkel.

(2) Az együttműködés formája lehet formális és informális.

4.                  A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése, finanszírozása

6. § (1) A közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A közösségi színtér használati szabályzatát és házirendjét a képviselő-testület hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat közösségi színtér törvényességi ellenőrzését az önkormányzati  hivatal útján a jegyző látja el.

7. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

(2) A normatív állami hozzájárulást az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására fordítja. A normatív állami támogatáson túl az önkormányzat éves költségvetési rendeletében határozza meg a közművelődési finanszírozás mértékét és formáját.

(3) A közművelődési intézményeket a vállalt közművelődési feladatok arányában az önkormányzat pénzügyi támogatásban részesítheti.

8. § Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. § valamint e rendelet 3. § szerinti feladatokra közművelődési megállapodásokat köthet.


 1. Záró rendelkezések

9.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                Spergelné Rádl Ibolya                                                          Tóth Jánosné

                       polgármester                                                             címzetes főjegyző

ZÁRADÉK:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Gánt, 2017. február 8.

                                                                                               Tóth Jánosné

                                                                                            címzetes főjegyző