Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015 (VI.1.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatásáról és a házszámozás rendjéről

Hatályos: 2015. 06. 01

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015 (VI.1.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatásáról és a házszámozás rendjéről

2015.06.01.

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja és hatálya

1. § (1) A rendelet célja a közterület- és településrész-nevek, valamint a házszámozás megállapításának szabályozása a telepüés működéséhez szükséges tájékozódás elősegítése érdekében.

(2) A rendelet hatálya Gánt Község közigazgatási területére, valamint az érintett ingatlanok tulajdonosaira, kezelőire, illetve azokat bármely jogcímen használókra terjed ki.

2. A közterületek elnevezésének általános szabályai

2. § (1) A település belterületén, vagy beépítésre szánt területén a (2) bekezdésben foglaltak kivételével minden közterület önálló névvel rendelkezik.

(2) Nem rendelkeznek önálló névvel az olyan zsákutcák, kiszolgáló utak, amelyekhez a kapcsolódó ingatlanok számozása másik közterületen már megtörtént, illetve a mezőgazdasági jellegű dűlőutak.

(3) Új közterület a bejegyzését követő 90 napon belül megnevezésre kerül.

(4) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterületi szakasz a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

3. § (1) Közterület személyről szóló elnevezése esetén névadó csak elhunyt személy lehet.

(2) A közterület nevének előtagja megegyezik a személy által használt családi- és utónévvel.

(3) Családi név önmagában akkor alkalmazható, ha a névadó így, vagy így is ismert, illetve az elnevezés egy családról történik.

(4) A névadó személy hivatása, foglalkozása a közterület nevében akkor jelenik meg, ha ez szorosan kapcsolódik a személynévhez.

(5) A személyről szóló elnevezés előtt a névadó ismert közeli hozzátartozójának hozzájárulása szükséges.

4. § Közterület olyan személyről nevezhető el, aki

a) a magyar nemzet történetében kiemelkedő tettet vitt végbe, vagy életpályája alapján emlékének megörökítésére érdemes

b) a település életében, történetében kiemelkedő jelentőségűt alkotott, vagy tevékenységével jelentősen hozzájárult Gánt fejlődéséhez

c) az emberiség egyetemes történetében munkássága, tevékenysége alapján nemzetközi hírnévre tett szert.

5. § (1) A közterület bármely okból történő megszűnésével az elnevezés is megszűnik.

(2) A megszűnt közterület nevét a hatályos jogszabályok alapján vezetett címnyilvántartás továbbra is tartalmazza a megszűnés okának és idejének feltüntetésével.

6. § (1) A közterület nevét a tájékozódást segítő tábla tünteti fel.

(2) A közterület elnevezését tartalmazó tábla kihelyezése, karbantartása és pótlása önkormányzati feladat.

7. § (1) A közterület névtáblája a közterület kezdetén és végén, minden betorkolló utca mindkét oldalán, továbbá az egy oldalról betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon kerül elhelyezésre.

(2) A névtábla épületen, kerítésen vagy egyéb tartószerkezeten kerül rögzítésre.

(3) A névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos tevékenységet az ingatlan tulajdonosa, kezelője, vagy használója köteles eltűrni, jogosult a névtábla elhelyezésével okozott kárának megtérítésére .

(4) A lakótelek területén elhelyezett névtábla láthatóságát, tisztaságát az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója köteles biztosítani.

(5) A névtáblán és egy méteres körzetében reklám nem helyezhető el.

8. § A megváltozott közterületi nevek táblája az elnevezés megváltozásától számított két évig piros vonallal áthúzva a helyén marad az új elnevezést jelző táblával együtt.

3. Az ingatlanok számozása

9. § (1) A névvel ellátott közterületen az ingatlanok (belterületen lévő építési telkek, épületek) – a garázs céljára kialakított telkek kivételével – számozással ellátottak. A közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető.

(2) Az ingatlan házszámának megállapításáról a jegyző határozatban rendelkezik, amelyet az érintett ingatlan tulajdonosa köteles ingatlan-nyilvántartási átvezetésre továbbítani.

(3) Az ingatlan számozását megváltoztatni csak abban az esetben lehet, ha:

b) több azonos utcanév és azonos házszám szerepel a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban, vagy

c) az ingatlan utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található

(4) Sor kerül az ingatlan számozására, ha:

a) az ingatlan házszáma a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel, csak helyrajzi számmal meghatározott, vagy

b) ingatlan megosztására, vagy

c) ingatlanok egyesítésére kerül sor.

(5) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.

10. § (1) Telekmegosztás után a megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) házszáma megszűnik, s az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában /A/B/C stb. alátörést kap.

(2) Telekegyesítés után keletkezett ingatlan az egyesített ingatlanok legkisebb sorszámát tartja meg.

(3) Új névvel ellátott közterület esetén a ház számozása a földhivatali átvezetést követő döntés megérkezésétől számított 30 napon belül elvégzésre kerül.

11. § (1) Házszámozással még nem érintett, elnevezett közterületen a számozás egyes számmal kezdődik, majd az egész számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez csatlakozó belterületi földrészig, a (2) - (4) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) Az ingatlanok számozása út, utca, köz, sétány esetén úgy kerül megállapításra, hogy a számok növekedése a település központjától kifelé haladó irányt követi, és

a) az utca bal oldalára a páratlan,

b) az utca jobb oldalára a páros számok kerülnek.

(3) Egyéb esetben az érintett közterület számozása a magasabb rendű közút irányából kezdődik.

(4) Terek házszámozása a tér közepén állva az óramutató járásával megegyező irányban kerül kialakításra. A számozás a felsőbb rendű úttól kezdődik.

(5) Az ingatlanok számozásánál kisegítő jelzésként nagybetűk is alkalmazhatók.

(6) Ahol már kialakult az ingatlanok számozása, az utca további részén a házszámozás emelkedő számsor rendben folytatásra kerül.

(7) Saroktelek esetében csak arra az utcára kell házszámot adni, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.

(8) A társasházak kivételével egy teleknek csak egy házszáma lehet.

4. Házszámtábla kihelyezésének szabályai

12. § A házszámtáblát a házzal szemben állva, közterületről, illetve a magánútról jól látható helyen, a házfalra vagy az utcai kerítésre kell elhelyezni.

13. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a megfelelő házszámtáblával ellátni, és a karbantartásáról a saját költségén gondoskodni. A tábla kihelyezését a használatbavételi engedély jogerőre való emelkedését követő 30 naptári napon belül, a szükséges cserét a hiány vagy megrongálódás észlelésétől számított 15 naptári napon belül a tulajdonos köteles elvégezni.

(2) A házszámtáblán a ház számozásán kívül a közterület neve is szerepelhet, más szót vagy szöveget szerepeltetni tilos. A házszámozás tábláján a közterület elnevezése nem térhet el az önkormányzat határozatában szereplő névtől.

14. § (1) A nem valóságos állapotnak megfelelő, hiányzó, vagy nem a megfelelő módon (12. §. szerint) kifüggesztett házszámtáblák pótlására, lecserélésére a jegyző a tulajdonost kötelezheti, terhére elrendelheti, a tulajdonos az ingatlanán a házszám tábla csere munkálatait tűrni köteles.

(2) Az elhelyezett házszámtábla megrongálása, beszennyezése, számozásának megváltoztatása vagy olvashatatlanná tétele, illetőleg eltávolítása – karbantartás, csere kivételével – tilos.

15. § Közterület elnevezése esetén, vagy házszámozás hivatalból indult megváltozása esetén az állampolgárt lakcím-bejelentési kötelezettség nem terheli, a lakcímkártyába, személyi igazolványba történő bejegyzés költségét az önkormányzat átvállalja.

5. Hatásköri és eljárási szabályok

16. § A képviselő-testület hatáskörébe tartozik a település-rész nevének megállapítása, a közterületek nevének megállapítása és módosítása.

17. § A közterületi térképek és tájékoztató térképvázlatok, továbbá az utca névtáblák kihelyezéséről, pótlásáról a házszámozás megállapításáról, az érvénytelen táblák eltávolításának folyamatos ellenőrzéséről a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

6. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépését megelőzően megállapított és kihelyezett házszámok – azok megváltoztatásának szükségességéig – továbbra is érvényben maradnak.