Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015 (XII.1..) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2016. 01. 01 - 2016. 12. 31

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, és 39/C. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:1. A helyi adók köre


1. §Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén az alábbi adókat vezeti be:

  1. Építményadó
  2. Telekadó
  3. Magánszemélyek kommunális adója
  4. Idegenforgalmi adó
  5. Helyi iparűzési adó.

2. Építményadó


2. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

3. § Az adó évi mértéke 110.-Ft/m2

4. §Mentes az adó fizetési kötelezettség alól a magánszemély tulajdonában lévő, nem vállalkozói üzleti célt szolgáló építmény.


3 Telekadó


5. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

6. § Az adó évi mértéke 110.-Ft/m2

7. § (1) Mentes az adófizetési kötelezettség alól – a vállalkozó üzleti célokat szolgáló telke kivételével – az épülettel részben beépített belterületi telek teljes területe és a lakóteleknek nem minősülő belterületi földrészlet.

(2)A telekadó összegéből 50 % adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki nyilatkozatban vállalja, hogy a telket a tulajdonába kerülését követő 4 éven belül lakóházzal beépíti. A beépítést az épületre kiadott használatba vételi engedéllyel kell igazolni.

(3) A (2) bekezdésben vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén az adóalany az adókedvezményt elveszíti, s az adót jegybanki alapkamattal növelt összeggel visszamenőlegesen meg kell fizetnie.


4. Magánszemély kommunális adója


8. § (1) Az adó tárgya a lakás céljára szolgáló építmény, az üdülőépület és a Htv. 24. §-a szerinti lakásbérleti jog.

(2) Az adó évi mértéke adótárgyanként 20.000,-Ft.

9. § (1) Mentes az adófizetési kötelezettség alól a lakó és üdülőingatlanon elhelyezett, az épülettel egybeépített egy darab gépkocsi elhelyezésére szolgáló gépjárműtároló.

(2) Mentes azépítményre vonatkozó magányszemély kommunális adója alól az a magánszemély, aki az építmény utánépítményadó fizetésre kötelezett.

10. § A 7.§. szerinti számított adó összegéből 50 % adókedvezmény illeti mega Gánt közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező

  1. egyedül élő, 70 évesnél idősebb magánszemélyt, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét;
  2. magánszemélyt Gánt-Gránásban lévő, nem lakás céljára szolgáló épülete után.


5. Helyi iparűzési adó


11. §(1)Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a Htv. szerinti adóalap 2%-a.

(2) Ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. 37. § (2) bekezdése szerinti tevékenység végzése esetén naptári naponként 3.000.-Ft

12. §(1) Mentes az adó fizetése alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

(2) Amennyiben az adó alapja az (1) bekezdésben foglalt értékhatárt meghaladja, az egész adóalap adóköteles.

13. § A 11. § (2) bekezdése alapján megállapított adóból naptári naponként 2.500.-Ft kedvezmény illeti meg a Htv. 37. § (2) bekezdés b) pontja szerinti piacozó és vásározó kiskereskedelmi tevékenységet.


6. Idegenforgalmi adó


14. § Az adó alapja a Htv. 30. § (1) bekezdés a) pontja szerint személyenként a megkezdett vendégéjszakák száma.

15. § Az adó mértéke személyenként és megkezdett vendégéjszakánként 300,- Ft.


7. Záró rendelkezések


16. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

17. § Hatályát veszti Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 4/2008. (IV. 1.) rendelete.
Gánt, 2015. december 1.


                        SpergelnéRádl Ibolya                                       Tóth Jánosné

                             polgármester                                           címzetes főjegyző


Kihirdetve: 2015. december 1.


Tóth Jánosné

címzetes főjegyző