Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (VIII.24..) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről, valamint az avar és kerti hulladék égetéséről

Hatályos: 2015. 08. 25 - 2020. 12. 31
Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya Gánt község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre terjed ki.


2. A helyi környezet védelme


2. § (1) A település épített és természeti környezetét az arra vonatkozó törvényben az önkormányzat a településrendezési tervében és az építési szabályzatokban foglalt előírások szerint a környezet – és természetvédelmi követelményekkel összhangban minden személynek védenie kell.

(2) Magánszemélyek, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet tevékenysége következtében keletkezett szennyeződés megszüntetése a szennyezést előidéző feladata.

3. § (1) A zöldfelületeket rendeltetésszerűen kell használni.

(2) A község területén lévő zöldterületek, valamint növényzet ápolásáról és az idényszerű növényvédelmi munkálatok elvégzéséről a tulajdonosok kötelesek gondoskodni.


3. A közterületek és az ingatlanok rendje


4. § (1) A köztisztaság megőrzésében, minden állampolgár köteles hathatósan közreműködni és a település, különösen a közterületek szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől és magatartástól tartózkodni.

(2) A település belterületén lévő közösségi célú területek gondozása és tisztántartása, a kihelyezett használati tárgyak és parktartozékok karbantartása a terület tulajdonosának, kezelőjének, illetve a feladata.

(3) A középületek előtti közterületek tisztántartása, zöldterületek, ápolása az épület használójának, kezelőjének a feladata.

(4) A közforgalmú autóbusz megállóhelyeinek, várakozóhelyeinek és környezetüknek a tisztántartása az önkormányzat feladata.

(5) A kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusító helyek előtti járdaszakaszt és a környező közterületet a nyitva tartás ideje alatt állandó jelleggel az üzemeltetőnek kell tisztántartania, függetlenül attól, hogy a szennyeződés üzleti tevékenységből keletkezett-e, vagy sem.

5. § (1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, bérlője, illetőleg haszonélvezője (továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles:

  1. gondoskodni a lakásnak, lakás céljára szolgáló helyiségeknek, és a nem lakás céljára használt helyiségeknek, továbbá az ezekhez tartozó területeknek rendszeres takarításáról, rendezettségéről,
  2. az ingatlan előtti járdaszakaszon - járda hiányában egy méter széles területsáv - továbbá, ha a járda mellett zöldsáv is van, az útszegélyig terjedő területen a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és egyéb hulladékok eltávolításáról,
  3. az ingatlanok előtt fák, bokrok ágainak eltávolításáról abban az esetben, ha azok a meglévő villamos, illetve telefon légvezetéktől 2 m-en belül helyezkednek el,

(2) Az (1) bekezdés c)-d) pontjaiban foglalt kötelezettségekről tulajdonos hiányában, az önkormányzat gondoskodik.

6. § (1) A tulajdonos építés, bontás vagy tatarozás esetén a közterület tisztaságát köteles biztosítani.

(2) A bontási anyagokat és földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.


4. Avar és kerti hulladék égetése


7.§ (1) Az avar és növényi hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni.

(2) Amennyiben a komposztálás nem lehetséges ingatlantulajdonos az avar és kerti hulladékot a bio hulladék elkülönített begyűjtését végző közszolgáltatóval köteles elszállíttatni.

8. § (1) Az avar és kerti hulladék égetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha eltávolítása, hasznosítása más módon nem lehetséges.

(2) Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése - vasárnap és ünnepnapok kivételével - egész évben engedélyezett

(3) Az égetést a környezet és a levegő legnagyobb kíméletével, a tűzrendészeti szabályok betartásával kell végrehajtani.

9. § (1) Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.

10. § (1) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.

(2) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék nem alkalmazható.


5. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás és jogkövetkezményei


11. § (1) Tiltott, közösségellenes magatartás az a szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősülő helyi közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás, amelyet e rendelet tiltott, közösségellenes magatartásnak minősít.

(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az a tulajdonos, aki

  1. nem gondoskodik az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról,
  2. nem gondoskodik az ingatlana előtti járdaszakasz hó-eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről,
  3. nem gondoskodik a növényi kártevő-mentesítésről,
  4. a kerti hulladékok nyílt téri égetését nem a 7-10. §-ban foglaltak szerint végzi,

(3) E önkormányzati rendeletben foglaltak betartását a Csákvári Közös Hivatalának erre feljogosított ügyintézője ellenőrzi.

12. § (1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatti eljárás hivatalból, továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható. A bejelentést szóban vagy írásban bármely személy megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást megvalósító személy ismert személyi adatait, a magatartás helyének és idejének, továbbá a körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével.

(3) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás észlelésétől számított 30 napon belül indítható meg. Ezt követően a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható.

13. § Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.

14. § (1) E önkormányzati rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(2) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni

  1. a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, és
  2. az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az erre vonatkozó tájékoztatásra önként igazolja.


6. Záró rendelkezések


15. § E önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. § Hatályát veszti Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a települési és a folyékony hulladék kezeléséről szóló 3/2014. (II. 01.) önkormányzati rendelet 1. § (5)-(6) bekezdése, 2-24. §-a.


Gánt, 2015. augusztus 24.Spergelné Rádl Ibolya                                                               Tóth Jánosné

 polgármester                                                                           címzetes főjegyzőZ Á R A D É K :

A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Gánt, 2015. augusztus 24.


    Tóth Jánosné

     címzetes főjegyző